Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/74/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

SKO.433/74/2019OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Wizna z dnia 4 lipca 2019 r., nr GK.6733.3.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury podziemnej sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnych 1024, 1410/2, 1411, 1427, 1428, 1671, 1678 położone w miejscowości Wizna, w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: piątek, 23 sie 2019 14:42
Data opublikowania: piątek, 23 sie 2019 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2020 15:54
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1449 razy