Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/35/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

SKO.412/35/2019

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Piątnica z dnia 26 lipca 2019 r., nr GPT.6220.5.2019 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 44/8 obręb Kisielnica, gm. Piątnica w wyniku którego, stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia. Wpis sądowy od skargi wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Anna Sadowska

Prezes SKO Łomża

 

Data powstania: piątek, 23 sie 2019 10:42
Data opublikowania: piątek, 23 sie 2019 10:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2020 15:54
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1413 razy