Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 19 lipca 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży

SKO.412/28/2019  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 lipca 2019 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu  19 lipca 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Piątnica z dnia 19 czerwca 2019 r. znak: GPT.6220.2.2019 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o obsadzie do 425 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 4675 m3, podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 9,5 m3, halą udojową i magazynem mleka z pomieszczeniami sanitarnymi przy całkowitej obsadzie w gospodarstwie do 425 DJP, na terenie obejmującym działki nr 227/1 i 228 położonych w obrębie Kalinowo, gm. Piątnica w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o  zwolnienie jej od kosztów albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.
Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: piątek, 19 lip 2019 12:08
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 sie 2020 11:01
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1587 razy