Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 12 lipca 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w Łomży

SKO.412/25,27/2019                                O B W I E S Z C Z E N I E

      Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 lipca 2019 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Zambrów z dnia 24 maja 2019 r., znak: Rrg.6220.01.23.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (budowa chlewni) o docelowej obsadzie do 170 DJP wraz z budową : otwartego zbiornika na gnojowicę o poj. do 1000,00 m3, budową  czterech silosów paszowych, budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 9,0 m3, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 55, obręb Wdziękoń Pierwszy, gmina Zambrów w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości oraz poprzedzające jej wydanie postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r., nr Rrg.6220.01.04.2018 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie jej od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: piątek, 12 lip 2019 14:03
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2019 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lip 2020 09:52
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1600 razy