Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 9 lipca 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Łomży

SKO.433/59/2019OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 9 lipca 2019 r.

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 29 maja 2019 r., nr GP.6733.6.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 2254, nr 2488/1 i 188/5 położonym w Zambrowie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 14:44
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lip 2020 09:52
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1542 razy