Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 2010-07-02

                                                     Łomża, dnia 2 lipca  2010 r.

SKO.0814/GP/579/2010 
 

D E C Y Z J A

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:                                      

przewodniczący  -  Janusz Krajewski

członkowie  -  Mirosław Kazimierz Anaszka (spr.)

-  Urszula Kurządkowska

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2010 r. odwołania spółki akcyjnej POLKOMTEL S.A. w Warszawie od decyzji Burmistrza Stawisk z dnia 2 czerwca 2010 roku, znak : BI.7331-53/09/l0, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT- 1 1950, na terenie obejmującym część działki nr 692, położonej w Stawiskach przy ulicy Cedrowskiej 13,

zaskarżoną  decyzję uchyla w całości

i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Uzasadnienie

     Burmistrz Stawisk, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 listopada 2009 r. spółki akcyjnej POLKOMTEL S.A. w Warszawie – dalej Spółka, reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Aleksandrowicza, decyzją z dnia 2 czerwca 2010 roku, znak : BI.7331-53/09/l odmówił Spółce  lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowanej do realizacji na części działki o nr geod. 692, położonej w Stawiskach przy ulicy Cedrowskiej 13. Jako podstawę rozstrzygnięcia organ wskazał art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust.1 - 5 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze  zm.- dalej ustawa o pizp).

     W uzasadnieniu organ wskazał, iż do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęły  protesty stron: Spółdzielni Mleczarskiej ,,MLEKPOL" w Grajewie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom ,,PRAWO DO ŻYCIA" z siedzibą w Rzeszowie, Agnieszki Dąbrowskiej oraz mieszkańców Stawisk.

     Ponadto wskazał, iż na wniosek mieszkańców, na teren wokół wnioskowanej inwestycji (dz. nr 692) obejmujący grunty przeznaczone na cele rolnicze, przemysłowe i mieszkaniowe, została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski, mającym na celu przeznaczenie terenu między innymi pod budownictwo mieszkaniowe.

     W związku z powyższym uznał, że usytuowanie anten nadajników telefonii komórkowej na wskazanej działce może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Podkreślił, iż zgadza się z wątpliwościami protestujących mieszkańców, co do usytuowania stacji w tak bliskiej odległości od zabudowań i wpływu planowanej inwestycji na zdrowie ludzkie.

     Od decyzji tej odwołanie wniosła Spółka, która zarzucając organowi I instancji naruszenie prawa materialnego i szeregu przepisów prawa procesowego, a w szczególności art. 107 ust. § 1 i § 3 kpa, w tym braku w decyzji uzasadnienia faktycznego i prawnego,wniosła o:

-  uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do meritum sprawy; ewentualnie

- uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

     W ocenie Spółki, organ I instancji w uzasadnieniu decyzji nie wskazał faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na ktorych się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmowił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne nie zawiera wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Zarzuciła organowi I instancji, iż ten zajął stanowisko wyrażone przez protestujących mieszkańców nie próbując rozpoznać sprawy pod kątem obowiązującego stanu prawnego i faktycznego oddziaływania inwestycji (zagadnieniami przedstawionymi w informacji o planowanym przedsięwzięciu).

     Rozpatrując odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów uznało, iż zaskarżona decyzja podlega uchyleniu, m.in. z  przyczyn, które zostały wskazane w odwołaniu. W przedmiotowej sprawie Kolegium ustaliło, co następuje:

     Burmistrz Stawisk (organ rozstrzygający w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) miał obowiązek zbadania czy na terenie objętym wnioskiem może być realizowana zamierzona inwestycja - stacja bazowa składająca się z stalowej wieży kratowej o wysokości 50,5 m n.p.t., systemu antenowego składającego się z: trzech anten sektorowych Kathrein 742266, trzech anten sektorowych Kathrein 80010505, pięciu anten punktu dostępowego do szeroko pasmowego Internetu (WiFi i WiMax), kontenera typu MID-SIZE, instalacji antenowej,  przyłącza elektroenergetycznego, ogrodzenia stacji.

     Bezspornym w sprawie jest fakt, iż na analizowanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz, że przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego - co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sadów administracyjnych i nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych dowodów.

     Bezspornym w sprawie, nie kwestionowanym przez organ I instancji, jest również fakt, iż stacja bazowa emituje do otoczenia promieniowanie elektromagnetyczne, którego jedynym potencjalnym źródłem są anteny umieszczone na wieży. Również urządzenia nadawczo-odbiorcze znajdujące się w centrali kontenerowej oraz tory kablowe łączące te urządzenia z antenami na wieży, są źródłem pól elektromagnetycznych, lecz nie stanowiących (dzięki ekranowaniu)  zagrożenia dla ludzi i środowiska. Obszary, w których przekroczony jest dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego wystąpią:

    * na wysokości powyżej +45,0 m.n.p.t. ( t.j. 4,5 m poniżej poziomu zawieszenia osi projektowanych anten sektorowych GSM900/DCS1800 MHz: +49,5 m.n.p.t), w odległości 35,2 m od czola anten (uwzględniając dopuszczalne nachylenie osi elektrycznej do poziomu w zakresie 0-7 stopni),
    * na wysokości powyżej +38,9 m.n.p.t. (t.j. 5,6 m poniżej poziomu zawieszenia osi projektowanych anten sektorowych UMTS 2100 MHz: +44,5 m.n.p.t), w odległości 29,9 m od czoła anten (uwzględniając dopuszczalne nachylenie osi elektrycznej do poziomu w zakresie 0-6 stopni)
    * na wysokości powyżej +39 m.n.p.t. (tj. 0,5 m poniżej poziomu zawieszenia osi projektowanych anten punktu dostępowego do szerokopasmowego Internetu gminy Stawiski: +39,5 m.n.p.t), w odległości 8 m od czoła anten.

Biorąc pod uwagę powyższy fakt organ I instancji winien ustalić :

      Ø jakie działki położone są w obszarze powyższego oddziaływania projektowanej stacji bazowej, wyznaczonym wielkością emitowanego przez stację pola elektromagnetycznego o gęstości przekraczającej wartość dopuszczalną równą 0,1 W/m2 i czy  obszar, w którym promieniowanie elektromagnetyczne przekrocza wartość dopuszczalną, występujący na wysokości powyżej 38,9 m nad poziomem terenu, jest dostępny dla ludzi;

      Ø  czy pola, w których poziom promieniowania elektromagnetycznego jest wyższy od wartości dopuszczalnej 0.1 W/m2 znajdować się będą w obszarach dostępnych czy niedostępnych dla ludności przebywającej w otoczeniu stacji,

      Ø  czy działka nr 711 stanowiąca własność SM ,,MLEKPOL" Grajewo jak również działki mieszkańców miasta, którzy podpisali protest są położona w zasięgu, czy poza zasięgiem oddziaływania stacji bazowej.

      Ø ustalić w jakiej odległości od stacji bazowej  znajduje się zabudowa i ustalić (a nie dywagować) czy usytuowanie anten nadajników telefonii komórkowej na wskazanej działce ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

     Wyniki przeprowadzonej analizy musiały znaleźć się w materiale dowodowym oraz powinny znaleźć swój wyraz w treści rozstrzygnięcia i uzasadnienia decyzji, jak tego wymaga art. 107 § 3 kpa. Z tego obowiązku organ I instancji nie wywiązał się. Z tych też względów nie budzi wątpliwości Kolegium, iż decyzja organu I instancji nie zapadła po wszechstronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i prawnego sprawy Tym samym rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznym zakresie i dlatego orzeczono jak w sentencji.

     W rozpoznawanej sprawie Kolegium nie posiada możliwości pełnej oceny zasadności odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwagi na zdawkowe uzasadnienie decyzji przez organ I instancji. Uzasadnienie faktyczne decyzji nie wskazuje  faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł. Zaskarżona decyzja uzasadnienia takiego nie zawiera, co stanowi o naruszeniu przepisu art.107 kpa.

       Podstawowym obowiązkiem organu I instancji, prowadzącego postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanego kodeksową zasadą praworządności, było zebranie całokształtu materiału dowodowego i dokonanie na jego podstawie ustalenia stanu faktycznego sprawy. Przedstawienie zaś toku rozumowania prowadzącego do przyjętych wniosków i konkluzji powinno nastąpić w uzasadnieniu rozstrzygnięcia końcowego, które powinno również umożliwić poznanie motywów, jakimi kierował się Burmistrz Stawisk rozpoznając sprawę. 

     W świetle powyższego nie budzi wątpliwości Kolegium, iż decyzja organu I instancji zapadła bez wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy. Te uchybienia uniemożliwiły Kolegium wydanie decyzji reformatoryjnej po myśli art. 138 § 1 pkt 2 kpa, gdyż rozpoznanie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowanie wyjaśniające w znacznej części. 

     Uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie może być odczytane przez organ I instancji jako wskazanie Kolegium do uwzględnienia lub  nie uwzględnienia wniosku inwestora. Oznacza to jedynie, że organ I instancji musi sprawę rozpoznać od początku w sposób wnikliwy, z wyjaśnieniem wszystkich istotnych okoliczności sprawy, zgodnie z regułami wynikającymi z przepisów procedury administracyjnej, a także z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów prawa materialnego.  

      Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się  pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

Przewodniczący: Janusz Krajewski   
                                                

Członkowie: Mirosław Kazimierz Anaszko – spr.  

Urszula Kurządkowska 
 
 

Otrzymują  :

   1. Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe

      "DELTA PROJEKT' Paweł  Aleksandrowicz,

      15-365 Białystok, ul. Tęczowa l

      działający w imieniu i na rzecz POLKOMTEL S.A.

      02-676 Warszawa, ul. Postępu 3,

   2. Jolanta i Mirosław Gardoccy

      18-520 Stawiski, ul. Polowa 4,

   3. Agnieszka Dąbrowska

      18-520 Stawiski, ul. Utrata 8,

   4. Kazimiera Majkrzak

      18-520 Stawiski, ul. Pocztowa 4,

   5. Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych

      Oddział w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sportowa 22,

   6. Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie

      19-203 Graj Ewo, ul. Elewatorska 13,

   7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom

      ,,PRAWO DO ŻYCIA", 44-251 Rybnik, ul. Bracka 16A

   8.     Burmistrz Stawisk

9.     a/a.

Data powstania: piątek, 2 lip 2010 14:53
Data opublikowania: piątek, 2 lip 2010 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6349 razy