Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 4 lutego 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Łomży

SKO.412/3/2019                        

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 lutego 2019 r.

 

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 4 lutego 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 13 grudnia 2018 r., nr RRG.6220.5.2015 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastruktura techniczną na odcinku Łomża – Nowogród z obejściem m. Stare Kupiski” wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

                                                                         

                                                                                       Anna Sadowska

                                                                                                   Prezes

                                                                 Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                                               w Łomży

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2019 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2019 14:25
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lut 2020 12:14
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1795 razy