Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Nabór na stanowisko głównego księgowego

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze ogłasza nabór  na stanowisko głównego księgowego wakujące od dnia 1 września 2017 r.

1.Obowiązki wynikające z objęcia tego stanowiska są następujące:
1) prowadzenie rachunkowości Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:
a) organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
-sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe    rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Kolegium zgodnie z obowiązującymi    zasadami, polegające zwłaszcza na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu,
- zapewnianiu terminowego regulowania należności oraz spłaty zobowiązań,
- zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z   planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności; zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania  inwentaryzacji,
6) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i budżetu zadaniowego i ich analiz;
7) obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji,
8) dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
9) sporządzanie sprawozdań w zakresie wynagrodzeń,
10) współdziałanie z NBP i innymi bankami.

Wymagania kwalifikacyjne głównego księgowego:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia na stanowisko głównego księgowego,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informację o stażu    pracy,
3) dokumenty potwierdzające wymagania kwalifikacyjne,
4) oświadczenie o niekaralności

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” na adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 r.


Prezes
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łomży
Anna Sadowska

 

 

 

Data powstania: środa, 31 maj 2017 13:45
Data opublikowania: środa, 31 maj 2017 13:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 wrz 2017 11:35
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 722 razy