Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Obwieszczenie z dnia 19.08.2016r.

 

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje,

że w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozpatrzyło wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Nowogrodu w dniu 28 października 2015 r., nr RRG.6220.5.2015 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród-Łomża z obejściem m. Stare Kupiski”, zreformowanej w części przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzja z dnia 15 grudnia 2015 r., nr SKO.412/64/2015 w wyniku którego postanowiło:

I.1. Na str. 1 i str. 2 uzasadnienia decyzji i w załączniku nr 1 do decyzji – „charakterystyka planowanego przedsięwzięcia” zmienić treść:
,,od km 45+918 do km 56+106" na : ,,od km 45+709 do km 56+272.”

2. Na str.3 uzasadnienia decyzji i w załączniku nr 1 do decyzji – „charakterystyka  planowanego przedsięwzięcia” zmienić treść zapisów dotyczących kilometrażu  przepustów:

-  przepust nr 1 w km 48+129 w m. Mątwica,  na : przepust nr 1 w km 48 + 016,50;

-  przepust nr 2 w km 49+394 w m. Mątwica,  na : przepust nr 2 w km 49 + 271;

-  przepust nr 3 w km 50+601 w m. Kupiski,   na : przepust nr 3 w km 50 + 471;

-  przepust nr 4 w km 52+309 w m. Kupiski,   na : przepust nr 4 w km 52+ 172.

3. Na str.3 uzasadnienia decyzji i w załączniku nr 1 do decyzji – „charakterystyka planowanego przedsięwzięcia” zmienić treść zapisów dotyczących lokalizacji zbiorników chłonno-odparowujących oraz     rowu chłonno- odparowującego:

-    rów chłonno - odparowujący w km 46+050 oraz w km 48+350 na:

-    rowy chłonno - odparowujące:

  • od km 46+150 do km 46+250 strona prawa,

  • od km 46+046 do km 46+280 strona lewa,

Zbiornik  chłonno - odparowujący:

  • zbiornik chłonno - odparowujący w km 54+010


II.  Pozostałą treść decyzji pozostawić bez zmian.


Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.


Strona niezadowolona z niniejszej decyzji będzie mogła zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin otrzymania liczony będzie od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.


Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: piątek, 19 sie 2016 13:43
Data opublikowania: piątek, 19 sie 2016 13:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1579 razy