Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO.433/87/2015 z Łomża, dnia 23 lipca 2015 r.

SKO.433/87/2015                                                                                     Łomża, dnia 23 lipca 2015 r.

 

D E C Y Z J A

             Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 1 pkt 1  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.-dalej k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :


przewodniczący  -  Anna Sadowska

członkowie      -  Mirosław Kazimierz Anaszko  (spr.)

                     -  Grzegorz Leszczyński

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. odwołania Wandy Polakowskiej  od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 8 lipca 2015 r., nr GP.6733.13.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi krajowej Nr 66 (ul. Mazowiecka) od km 0+756.00 do km 1 + 146,00 w związku z budową obiektu handlowo - usługowego oraz stacji paliw na działkach nr 2929/68 i nr 1759/15 położonych w Zambrowie

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie

          Decyzją z dnia 8 lipca 2015 r., znak: GP.6733.13.2015 Burmistrza Miasta Zambrów, zwany dalej ,,Burmistrz" lub ,,organ I instancji", po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (zmienionego10.06.2015 r.) Wandy Polakowskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi krajowej Nr 66 (ul. Mazowiecka) od km 0+756.00 do km 1 + 146,00 w związku z budową obiektu handlowo - usługowego oraz stacji paliw na działkach nr 2929/68 i nr 1759/15 położonych w Zambrowie - umorzył postępowanie w ww. sprawie. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołał art. 105 § 1 k.p.a. i art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zwanej dalej ,,u.p.z.p.”.
 W uzasadnieniu powyższej decyzji organ I instancji powołując treść art. 50 ust. 2 pkt 2 i pkt 2a u.p.z.p. oraz przepisów art. 29 ust. l pkt 20 i  ust. 2 pkt 11- 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., dalej Prawo budowlane)  stwierdził, że  wszystkie inne inwestycje nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę wymienione w art. 29 ustawy Prawo budowlane nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym uznał, że brak podstawy prawnej do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia objętego wnioskiem powoduje, że postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe i jako takie podlega umorzeniu w całości.
 Od decyzji tej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wniosła Wanda Polakowska -uznając, że zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego) wydanie wnioskowanej decyzji jest niezbędne, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium,  po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów, po zbadaniu całokształtu sprawy nie znalazło podstaw do uwzględnienia wniesionego odwołania.
 W dniu 3 czerwca 2015 r. Wanda Polakowska złożyła do Burmistrza wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi krajowej Nr 66 (ul. Mazowiecka) od km 0+756.00 do km 1 + 146,00 w związku z budową obiektu handlowo - usługowego oraz stacji paliw na działkach nr 2929/68 i nr 1759/15 położonych w Zambrowie. Zakresem robót budowlanych objęła również :  przebudowę linii napowietrznej oświetleniowej, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę przyłącza energetycznego.
Do wniosku dołączyła:
-  decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dalej w skrócie GDDKiA, z  dnia 23grudnia 2013 r. zezwalającą na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 66  (ul. Mazowiecka)  prowadzącego do obiektu  handlowo-usługowego oraz stacji paliw  zlokalizowanych na  działkach nr 1759/15 i nr 2929/32 w Zambrowie,
- kopię postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2015 r. zobowiązującego  Inwestora m.in. do załączenia  do wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowej  inwestycji  ostatecznej decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z  załącznikiem graficznym, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego. W  uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w ocenie organu Burmistrz Zambrowa jest  organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  wnioskowanej inwestycji, zgodnie z art. 51 ust. 1 u.p.z.p.
W piśmie z dnia10 czerwca 2015 r.  Wanda Polakowska  dokonała zmiany w wyżej omawianym wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  rezygnacji z realizacji części pierwotnego zamierzenia inwestycyjnego tj. budowy wjazdu z ul. Mazowieckiej do obiektu handlowo - usługowego w km 0+879.60 str. P.  Do pisma tego dołączyła mapę do celów projektowych z przedstawionym zamierzeniem obejmującym: przebudowę linii napowietrznej oświetleniowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza energetycznego. Natomiast do pisma z dnia 2 lipca 2015 r., będącego uzupełnieniem wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. dołączyła  uzgodnienie z dnia 25 czerwca 2015r., z  GDDKiA  projektu budowlanego pn. ,,Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 66 (ul. Mazowiecka) od km 0+756.00 do km 1+146,00 w związku z budowa obiektu handlowo - usługowego oraz stacji paliw na działkach nr 1759/15, 2929/68 w obrębie skrzyżowania z ul. Magazynową w Zambrowie".
 Z  treści skorygowanego  wniosku inwestora wynika, że zamierza on zrealizować inwestycję celu publicznego polegającą na: przebudowie linii napowietrznej oświetleniowej, przebudowie  kanalizacji deszczowej oraz budowie przyłącza energetycznego na działkach nr: 2929/68 i 1759/15 położonych w Zambrowie.
  Zatem bezspornym jest, iż postępowanie prowadzone przez Burmistrza w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego winno w pierwszej kolejności zmierzać do ustalenia czy zamierzone przez inwestora powyższe prace są  robotami budowlanymi, a w następnej kolejności, w wypadku odpowiedzi pozytywnej – uznaniu poszczególnych rodzajów robót budowlanych za wymagające albo niewymagające ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 W podstawie prawnej rozstrzygnięcia organ I instancji powołał art. 50 ust. 2 pkt. 2 ,,u.p.z.p.”, zgodnie z którego treścią - roboty budowane nie wymagające pozwolenia na budowę, nie są objęte obowiązkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 Stosownie do przepisów art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego mówiąc o  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, którym jest zgodnie z art. 3 pkt1 także  budowla, którą jest m.in. obiekt liniowy (art.3 pkt 3a), którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.
 Skoro w świetle powyższych unormowań prawnych wskazane we wniosku prace są robotami budowlanymi, to w następnej kolejności  należało ustalić czy wymagają one  pozwolenia na budowę.
 Próbę dokładniejszego wyjaśnienia powyższej kwestii podjął organ I instancji wskazując, że dnia 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz.443) zmieniająca niektóre przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I tak zgodnie z art. 29 ust.1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
• sieci:
 - a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
    - b)  wodociągowych,
    - c)  kanalizacyjnych,
    - d)  cieplnych,
    - e)  telekomunikacyjnych (pkt 19 lit. a);
• przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (pkt 20);
 Nadto zgodnie z ust. 2 pkt 11 art. 29  Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga przebudowa sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a, zaś zgodnie z pkt 12 również  przebudowa dróg nie wymaga  pozwolenia na budowę.
 Kolegium podziela pogląd organu I instancji, że przedmiotowe zamierzenie, które planuje realizować inwestor z punktu widzenia powyższych regulacji należy zakwalifikować do kategorii nie wymagającej pozwolenia na budowę.
Podstawą materialno-prawną zaskarżonej decyzji są przepisy ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym art. 50 ust. 1, ust. 2 i ust 2a.
 Przepis art. 50 ust.1 u.p.z.p wprowadza generalną zasadę, w myśl której inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku- w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy odpowiednim stosowaniu art.61 ust 1 pkt 4 u.p.z. W art. 50 ust. 2 u.p.z.p. przewidziano przypadki, w których ustalenia lokalizacji celu publicznego nie wymagają wydania decyzji. Wyjątki te odnoszą się wyłącznie do robót budowlanych:
-  polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu  zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego  formy  architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających  przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w  rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (pkt 1), albo
- niewymagających pozwolenia na budowę (pkt 2).
Nadto w artykule tym wprowadzono jeden wyjątek (ust.2a) wskazujący, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa sieci- a nie jej przebudowa jak w przedmiotowej sprawie-, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późno zm.), wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to, że wszystkie inne inwestycje nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę wymienione w art. 29 Prawa budowlanego nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 W związku z tym, w ocenie organu I instancji, objęte wnioskiem planowane zamierzenie inwestycyjne polegające na przebudowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, przebudowie kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi, budowie przyłącza energetycznego nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 Podzielając powyższy pogląd Kolegium stwierdza, że brak podstawy prawnej do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia objętego wnioskiem powoduje, że postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe i jako takie podlegało umorzeniu w całości stosownie do art. 105 § 1 k.p.a.  W związku z powyższym w ocenie Kolegium, decyzja Burmistrza z dnia 8 lipca 2015 r. co do zasady - jako decyzja umarzająca - była aktem prawidłowym.
 W świetle powyższego skład orzekający uznał, że odwołanie nie jest zasadne, bowiem zaskarżona decyzja wydana została w oparciu o prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, jest zgodna z prawem, gdyż jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego.
           Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

          Decyzja niniejsza jest ostateczna.

          Stronie służy prawo zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 
przewodniczący  -  Anna Sadowska

członkowie      -  Mirosław Kazimierz Anaszko   (spr.)

                      -  Grzegorz Leszczyński

Otrzymują na adresy z akt sprawy:
1. Pani Wanda Polakowska
      ul. Legionowa 11,18-300 Zambrów 
2. Pan Burmistrz Miasta Zambrów
3. Ogłoszenie w BlP SKO w Łomży

 

Data powstania: piątek, 24 lip 2015 09:12
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2015 09:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5848 razy