Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA S-KO.433/54/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

 

Łomża, dnia 26 maja 2015 r.

 

S-KO.433/54/2015

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

 

przewodniczący -  Anna Sadowska

członkowie         -  Janusz Krajewski  ( spr. )

-  Jadwiga Piaścik

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. odwołania Michała Kania od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 21 kwietnia 2015 r.nr RGO.6733.6.2015 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV o długości około 310 m, oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV o długości około 310 m, przewidzianej do realizacji na terenie części działek nr 15/1, 16/1, 17/1,168 i 18 położonych we wsi Konarzyce, gmina Łomża,

 

u t r z y m u j e  w mocy zaskarżoną decyzję.

U Z A S A D N I E N I

Dnia 19 lutego 2015 r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wystąpiła z wnioskiem o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV o długości około 310 m, oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej  nN 0,4 kV o długości około 310 m, przewidzianej do realizacji na terenie części działek nr 15/1, 16/1, 17/1,168 i 18 położonych we wsi Konarzyce, gmina Łomża. Granice terenu objętego wnioskiem oznaczono na kopii mapy zasadniczej linią koloru fioletowego – literami od A do D.

Wójt Gminy Łomża decyzją z dnia 21 kwietnia 2015 r. nr RGO.6733.6.2015 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem. Dla terenu przez który przebiega projektowana inwestycja nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycję należy zlokalizować w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji zostało poprzedzone analizą warunków, o których mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uzyskano wymagane uzgodnienia.

Od tej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży złożył Michał Kania. Podał, że nie wyraża zgody na przebieg planowanej linii elektroenergetycznej przez część jego działki nr 15/1.Nie zapoznano go ze wcześniejszą dokumentacją dotycząca planów budowy, oraz nie wyraził zgody na przeprowadzenie linii przez jego działkę. Nie otrzymał także decyzji o wywłaszczeniu terenu pod planowana inwestycję. Działka w przyszłości będzie przeznaczona na sprzedaż, a przebiegająca linia elektroenergetyczna obniży wartość nieruchomości. Taka linia będzie miała negatywny wpływ na zdrowie osób mieszkających w jej pobliżu. Stałe działanie pola elektromagnetycznego, nawet o niskim natężeniu ma niekorzystny wpływ na ludzki organizm. Długotrwałe oddziaływanie takiego pola może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu człowieka. Oczekuje zmiany lokalizacji budowy linii elektroenergetycznej kablowej, aby nie biegła ona przez jego działkę nr 15/1, oraz wzięcie pod uwagę, iż inwestycja mogłaby przebiegać w pasie drogowym gminy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:

Stosownie do art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych.

W wyniku tej analizy stwierdzono, że:

- planowana inwestycja stanowi realizację obiektów liniowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

-teren położony jest poza obszarami objętymi jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej,

-teren położony jest poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych lub szczególnego zagrożenia powodzią,

-teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,

-planowana inwestycja spełnia wymogi przepisów odrębnych,

-projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przez uprawnionego architekta,

-analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

Projekt decyzji został uzgodniony ze Starostą Łomżyńskim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych postanowieniem z dnia 19 marca 2015 r.nr GN-I.673.83.2015, Marszałkiem Województwa Podlaskiego jako organem właściwym w sprawach melioracji wodnych i Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, jako zarządcą drogi powiatowej - organy uzgadniające nie zajęły stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W takim wypadku zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uważa się za dokonane. Jednocześnie dokonano uzgodnienia z zarządcą drogi gminnej Wójtem Gminy Łomża w dniu 5 marca 2015 r. zamieszczając stosowną adnotację na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji wraz z podpisem osoby uprawnionej.

W zaistniałej sytuacji wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 19 lutego 2015 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV o długości około 310 m, oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej  nN 0,4 kV o długości około 310 m, przewidzianej do realizacji na terenie części działek nr 15/1, 16/1, 17/1,168 i 18 położonych we wsi Konarzyce, gmina Łomża, zgodnie z zaznaczeniem jej na załączniku graficznym, spełniał niezbędne warunki do wydania pozytywnej decyzji w sprawie. Brak było, więc podstaw prawnych do odmowy wydania wnioskowanej decyzji.

Należy zaznaczyć, że wydanie pozytywnej decyzji w sprawie nie oznacza jeszcze, że wnioskodawca uprawniony będzie do wybudowania linii energetycznej. Z reguły rozstrzyga o tym inny organ administracji publicznej w następnym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym postępowaniu inwestor zobowiązany będzie do wykazania, że posiada prawo do dysponowania gruntem, na którym planowana jest inwestycja. Bez uzyskania stosownego prawa nie będzie mógł rozpocząć budowy. Dlatego też zarzuty zawarte w odwołaniu należało uznać za niezasadne i nie mogły one spowodować uchylenia skarżonej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Strona ma prawo zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem jej niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.


przewodniczący -  Anna Sadowska

członkowie         -  Janusz Krajewski  ( spr. )

-  Jadwiga Piaścik


Otrzymują na adresy z akt sprawy:

  1. PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie reprezentowane przez pełnomocnika Jerzego Piekuta PGE Dystrybucja SA. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża, ul. Al. Legionów 157

  2. Sławomir Drażencki

  3. Krystyna Drażencka

  4. Michał Kania

  5. Halina Urban

  6. Henryk Andrzej Just

  7. Pozostałe strony przez obwieszczenie w BIP zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  8. Wójt Gminy Łomża

  9. Marszałek Województwa Podlaskiego

 

Data powstania: wtorek, 26 maj 2015 13:16
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2015 13:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3069 razy