Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE SKO.412/18/2015 z dnia 19 maja 2015 r.

 

Łomża, dnia 19 maja 2015 r.

SKO.412/18/2015

 

POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Kolegium Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

 

 

przewodniczący - Anna Sadowska

członkowie         - Janusz Krajewski  (spr.)

-Urszula Kurządkowska

 

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 r. zażalenia Czesława Wiszowatego na postanowienie Wójta Gminy Grabowo z dnia 9 kwietnia 2015 r. nr DŚ.6220.03.15 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 150 DJP w systemie wolnościółkowym, rusztowym, kanałów podrusztowych o pojemności około 1500 m3 i płyt silosowych o powierzchni około 560 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51 we wsi Grabowskie, gmina Grabowo,

 

uchyla zaskarżone postanowienie w całości.

 

Uzasadnienie

 

Wójt Gminy Grabowo postanowieniem z dnia z dnia 9 kwietnia 2015 r. nr DŚ.6220.03.15 skierowanym do Czesława Wiszowatego nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 150 DJP w systemie wolnościółkowym, rusztowym, kanałów podrusztowych o pojemności około 1500 m3 i płyt silosowych o powierzchni około 560 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51 we wsi Grabowskie, gmina Grabowo.

Z postanowieniem tym nie zgodził się Czesław Wiszowaty, który wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.  W obiegu funkcjonują dwie opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i dwie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie. Nie wynika z nich jednogłośnie, że powinien być sporządzony raport oddziaływania na środowisko. Wręcz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie wyraźnie wskazuje, że ocena jest zbędna. Po głębokiej analizie Wójt Gminy Grabowo odstąpił od sporządzania oceny i wydał decyzję środowiskową, a starostwo pozwolenie na budowę. Uważa, że wszelkie uwarunkowania, jakie były zawarte w decyzji Wójta Gminy Grabowo zostały przez niego spełnione.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu zażalenia zważyło, co następuje:

Czesław Wiszowaty wnioskiem z dnia 13 grudnia 2012 r. zwrócił się do Wójta Gminy Grabowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obory 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym / łączna docelowa obsada 150 DJP/, kanałów podrusztowych o pojemności ok.1500 m2 i płyt silosowych o powierzchni ok.560 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 51 we wsi Grabowskie. Wójt Gminy Grabowo uzyskał stosowne opinie, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 29 stycznia 2013 r. nr 2/HŚr/NZ/2013 i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Terenowy w Łomży z dnia 18 stycznia 2013 r. nr WST.II.4240.4.2013.EM. Wójt Gminy Grabowo postanowieniem z dnia 4 lutego 2013 r. nr DŚ.6220.03.12 nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Następnie decyzją z dnia 2 kwietnia 2013 r.nr DŚ.6220.03.12 stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i  jednocześnie określił środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją z dnia 17 listopada 2014 r. S-KO.421/53/2014 stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy Grabowo z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr DŚ.6220.03.12. W takim stanie faktycznym Wójt Gminy Grabowo powinien w dalszym ciągu prowadzić postępowanie wszczęte wnioskiem Czesława Wiszowatego z dnia 13 grudnia 2012 r. i opierając się na dotychczas zebranym materiale dowodowym i ewentualnie dodatkowo przeprowadzonym wydać nową decyzję w zakresie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Niedopuszczalnym było zaś wydanie nowego postanowienia z dnia 9 kwietnia 2015r.DŚ.6220.03.15 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, gdyż już wcześniej w takim samym stanie faktycznym i prawnym postanowienie w tym zakresie zostało wydane przez Wójta Gminy Grabowo dnia 4 lutego 2013 r. nr DŚ.6220.03.12 i pozostaje ono w obrocie prawnym. Zgodnie z art. 156 par.1 pkt 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) takie postanowienie dotyczące sprawy już rozstrzygniętej innym ostatecznym postanowieniem   obarczone jest wadą stanowiącą podstawę do stwierdzenia jego nieważności. W postępowaniu zażaleniowym Kolegium zobowiązane jest zaś do uchylenia takiego postanowienia w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

 

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem niezgodności postanowienia z obowiązującymi przepisami prawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

przewodniczący - Anna Sadowska

członkowie         - Janusz Krajewski  (spr.)

-Urszula Kurządkowska

 

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

  1. Czesław Wiszowaty

  2. Strona BIP SKO

  3. Wójt Gminy Grabowo

 

Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 12:15
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 12:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4753 razy