Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE SKO.412/2/2015 z dnia 11 marca 2015 roku

 

Łomża, dnia 11 marca 2015 roku

SKO.412/2/2015

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. / oraz art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267 ze zm., dalej k.p,a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym :

 

przewodniczący - Janusz Krajewski

członkowie

- Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

- Sławomir Cempa

 

postanawia

zawiesić z urzędu postępowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy wznowieniowej w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2 , do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej gminy Czyżew od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 616/14 stwierdzającego nieważności uchwały nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część I.

 

Uzasadnienie

 

Decyzją nr RG 6220.11.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2.

Rozstrzygnięcie to zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, decyzją z dnia 12 czerwca 2013 r., nr SK0.412/17/2013 z powodu niezgodność lokalizacji inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew. Kolegium podkreśliło, że uwzględniło fakt wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. uchwały nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 2231). Wynika z niego, że działka nr 23/2, położona w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, objęta jest jego ustaleniami.

W dniu16 października 2014r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskiem z dnia 12 listopada 2014r. Spółka wystąpiła o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Kolegium nr SKO.412/17/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. W treści wniosku podniosła, iż w dniu 16 października 2014r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uznała, że skoro decyzja Kolegium z dnia 12 czerwca 2013r. zapadła w oparciu o uchwałę, której następnie stwierdzono nieważność, to zachodzą przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego.

Postępowanie w sprawie zostało wznowione postanowieniem z dnia 1 grudnia 2014 r. uznając, że strona zachowała formalne wymogi do złożenia wniosku. Postanowienie to stanowiło podstawę do przeprowadzenia postępowania, co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, decyzją z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/17/2014, uchyliło w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. SK0.412/17/2013 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r. RG 6220.11.12/13 oraz uchyliło w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r. RG 6220.11.12/13. Nadto ustaliło Spółce środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z pełną infrastruktura techniczną i podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji na działce nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. Następnie decyzją nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. uchyliło w zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 23 grudnia 2014 r., zapisy : z pkt I, pkt II podpunkt 10 i pkt VI we wskazanych brzmieniach.

Kolegium, po rozpatrzeniu skargi Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew, oraz Roksany Piech, działającej w imieniu Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015r., decyzją z dnia 2 marca 2015 r. nr SKO. 412/2/2015 uchyliło w całości swoją decyzję nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/59/2014. Nadto uznało za niezbędne zawieszenie z urzędu postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawę materialnoprawną postanowienia stanowi przepis art. 97 § 1 k.p.a., który wyznacza podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Brzmienie powyższego przepisu: ,,Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie" wskazuje, że w przypadku wystąpienia jednej z wyliczonych w tym przepisie podstaw organ obowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie. Jedną z przesłanek (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ) obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie jest sytuacja, w której rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. W ocenie Kolegium istnieje bezpośredni związek przyczynowy polegający na tym, że rozstrzygnięcie przez Kolegium przedmiotowej sprawy administracyjnej uzależnione jest bezwzględnie od uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku istotnej dla sprawy okoliczności prawnej, związanej z ważnością lub nieważnością uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej przesłankę wydania decyzji.

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku :

- nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- stwierdzeniem, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku,

- wniesieniem przez gminę Czyżew skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

postanowiono jak w sentencji.

Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

przewodniczący - Janusz Krajewski

członkowie

- Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

- Sławomir Cempa

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

  1. Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne

Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu

Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew,

  1. Fundacja Myśli Ekologicznej

ul. Halicka 9, 31-36 Kraków

  1. WIKAR sp. z o.o.

ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa,

  1. Burmistrz Czyżewa

  2. Pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BlP SKO w Łomży

 

 

 

Data powstania: czwartek, 12 mar 2015 13:51
Data opublikowania: czwartek, 12 mar 2015 13:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4909 razy