Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 412/2/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

 

Łomża, dnia 2 marca 2015 r.

SKO. 412/2/2015

 

 

D E C Y Z J A

 

 

Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z póź. zm.) w związku z art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.-dalej k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

przewodniczący  -  Janusz Krajewski

członkowie           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                   -  Sławomir Cempa

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 2 marca 2015 r. skargi Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew, oraz Roksany Piech, działającej w imieniu Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. uchylającą z zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/59/2014 :

-    z pkt I zapis o treści : ,,... Turbina o maksymalnej mocy akustycznej 45dB w porze nocnej".

-     pkt II podpunkt 10  w brzmieniu : ,, Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata i w tym zakresie orzeka poprzez ustalenie w sentencji zaskarżonej decyzji, w miejsce uchylenia, nowego zapisu w brzmieniu : ,,Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata w okresie pierwszych czterech lata”,

- pkt VI w brzmieniu : ,, Pierwsze pomiary należy wykonać w okresie miesiąca od uruchomienia turbiny wiatrowej i w tym zakresie orzeka: Pierwsze pomiary należy wykonać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia turbiny wiatrowej”.

-     w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję

 

uchyla w całości swoją decyzję nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015r.  oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/59/2014 :

- uchylającą w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r., nr SK0.412/17/2013, uchylającą w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.11.12/13 (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.11.12,/6.13) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

-     ustalającą Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z pełną infrastruktura techniczną i podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji na działce nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20 lutego 2015 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, dalej Kolegium,  wpłynęła skarga  Roksany Piech, działającej w imieniu Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, dalej Fundacja, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na cytowaną w sentencji decyzję Kolegium nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Roksana Piech wniosła o uchylenie decyzji Kolegium nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. zarzucając naruszenie przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

 • art. 8 k.p.a. poprzez naruszenie przez Kolegium zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do organów administracji publicznej, polegające na wydaniu decyzji po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 23 grudnia 2014 roku, znak: SKO.412/59/14, tylko jednej ze stron postępowania - Wikar Sp. z o. o. i pominięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie tej sprawy złożonego, z zachowaniem przewidzianego prawem terminu, przez skarżącą Fundację;
 • art. 10 k.p.a. poprzez naruszenie przez  Kolegium zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Wskazała, że w przedmiotowej sprawie Kolegium wydało decyzję bez udziału skarżącej Fundacji - przed datą wpływu do Kolegium wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 23 grudnia 2014 roku, znak: SKO.412/59/14, złożonego przez skarżącą Fundację;
 • art. 15 k.p.a.  poprzez naruszenie przez Kolegium zasady dwuinstancyjności polegające na wydaniu decyzji bez rozważenia zarzutów i twierdzeń zawartych we wniosku skarżącej Fundacji o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 23 grudnia 2014 roku, znak: SK0.412/59/14;
 • art. 107 § 3 k.p. poprzez nieodniesienie się przez Kolegium w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji do zarzutów i twierdzeń zawartych we wniosku skarżącej Fundacji o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 23 grudnia 2014 roku, znak: SKO.412/59/14.

 

W dniu 23 lutego 2015 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wpłynęła skarga  Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu Krzeczkowo Mianowskie 27,dalej Stowarzyszenie, również  skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję Kolegium nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Stowarzyszenie wniosło o uchylenie decyzji Kolegium nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

Kwestionowanej decyzji zarzuciło naruszenie:

 • art. 145 § 1 pkt 5 i 8 k.p.a. poprzez wznowienie postępowania w sprawie, pomimo iż nie istniały ku temu przesłanki,

 

art. 7 i 10 k.p.a. poprzez naruszenie zasady praworządności i czynnego udziału strony w postępowaniu i wydanie decyzji przed otrzymaniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego w terminie przez Stowarzyszenie.

 

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, stwierdziło, co następuje:

 

Skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż bezspornie nastąpiła obraza jednej z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, tj. zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

Bezspornie decyzją nr RG 6220.11.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2.

 

Decyzja ta, z powodu niezgodność lokalizacji inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew, została uchylona decyzją Kolegium z dnia 12 czerwca 2013 r., nr SK0.412/17/2013.

 

W dniu 16 października 2014r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwadze Kolegium umknęło zarówno  stwierdzenie Sądu, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku, jak i fakt wniesieniem przez gminę Czyżew skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Wnioskiem z dnia 7 listopada 2014r. Spółka wystąpiła o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Kolegium nr SKO.412/17/2013 z dnia 12 czerwca 2013r

 

W zaistniałej sytuacji Kolegium winno na podstawie przepisu art. 97 § 1 k.p.a  zawiesić z urzędu postępowania o ponowne rozpatrzenie  sprawy, gdyż jedną z przesłanek (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.)  obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie jest sytuacja, w której rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Skoro istnieje bezpośredni związek przyczynowy polegający na tym, że rozstrzygnięcie przez Kolegium przedmiotowej sprawy administracyjnej uzależnione jest bezwzględnie od uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku istotnej dla sprawy okoliczności prawnej, związanej z ważnością lub nieważnością uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to wydanie przez Kolegium  zaskarżonych decyzji : nr SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015r.  oraz poprzedzającą jej wydanie decyzji z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/59/2014 uznaje się za przedwczesne, oraz wydane z naruszeniem prawa.

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 

przewodniczący  -  Janusz Krajewski

członkowie           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                   -  Sławomir Cempa

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

 

 1. Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne

Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu

Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew,

 1. Fundacja Myśli Ekologicznej

  ul. Halicka 9, 31-36 Kraków

 2. WIKAR sp. z o.o.

ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa,

 1. Burmistrz Czyżewa

 2. Ogłoszenie w BIP SKO.

 

Data powstania: wtorek, 3 mar 2015 11:55
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2015 11:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3680 razy