Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE z dnia 27 stycznia 2015 roku

SKO.412/3/2015 SKO.412/4/2015 SKO.412/7/2015

 

Łomża, dnia 27 stycznia 2015 roku

SKO.412/3/2015

SKO.412/4/2015

SKO.412/7/2015

 

 

P O S T A N O W I E N I E

Na  podstawie  art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym :

przewodniczący  - Jadwiga Piaścik (spr.)

członkowie         - Mirosław Anaszko

- Sławomir Cempa

- zawiesza z urzędu postępowanie w sprawie wznowieniowej w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej numerem 149, do czasu  rozpatrzenia skargi kasacyjnej gminy Czyżew od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 616/14 stwierdzającego nieważność uchwały nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część I.

U z a s a d n i e n i e

Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wnioskiem z dnia 30 stycznia 2011 r. wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 149.

Decyzją z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.7.12/13  ( sprostowaną postanowieniem  z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.7.12/6.13) Burmistrz Czyżewa ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Decyzją z dnia 3 czerwca 2013 r. SKO.412/13/2013 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uchyliło w całości ww. decyzję organu pierwszej instancji i ustaliło Wikar Spółce z o.o. środowiskowe uwarunkowania dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.

Decyzją z dnia 22 lipca 2013 r. nr SKO.412/13/2013 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uwzględniając skargę Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie uchyliło w całości swoją decyzję z dnia 3 czerwca 2013 r. SKO.412/13/2013 , oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.7.12/13                      ( sprostowaną postanowieniem  z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.7.12/6.13) i odmówiło wydania wnioskowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na zakaz lokalizacji na wszystkich terenach objętych planem źródeł wytwarzania energii odnawialnej o mocy przekraczającej 100 kW,  obowiązujący od 1 czerwca 2013 r.,  wynikający z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część I, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Wnioskiem z dnia 12 listopada 2014r. Spółka wystąpiła o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Kolegium z dnia 22 lipca 2013 r. nr SKO.412/13/2013. W treści wniosku podniosła, iż w dniu 16 października 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie WSA w Białymstoku stwierdził, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku. W tej sytuacji stan faktyczny, na podstawie którego przyjęto ustalenia w odmownej decyzji , okazał się odmienny od istniejącego w dniu wydania decyzji.

Postępowanie w sprawie zostało wznowione postanowieniem z dnia  28 listopada 2014 r.  Postanowienie to stanowiło podstawę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Decyzją z dnia 22 grudnia 2014 r. nr SKO.412/62/2014 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uchyliło w całości swoje decyzje z dnia 22 lipca 2013 r. nr SKO.412/13/2013 i z dnia 3 czerwca 2013 r. SKO.412/13/2013  oraz  decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.7.12/13 ( sprostowaną postanowieniem  z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.7.12/6.13), i ustaliło Wikar spółce z o.o. w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wystąpili: Wikar Spółka z o.o. w Warszawie, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27, Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie.

W związku z powyższym Kolegium uznało za zasadne zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie wznowieniowej. Podstawę materialnoprawną postanowienia stanowi przepis art. 97 § 1 k.p.a., który wyznacza podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Brzmienie powyższego przepisu: ,,Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie" wskazuje, że w przypadku wystąpienia jednej z wyliczonych w tym przepisie podstaw organ obowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie. Jedną z przesłanek (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ) obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie jest sytuacja, w której rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. W ocenie Kolegium istnieje bezpośredni związek przyczynowy polegający na tym, że rozstrzygnięcie przez Kolegium przedmiotowej sprawy administracyjnej uzależnione jest bezwzględnie od uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku istotnej dla sprawy okoliczności prawnej, związanej z ważnością lub nieważnością uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej przesłankę wydania decyzji.  Kwestia nieprawomocności wyroku WSA w sprawie tej uchwały  jest też podnoszona         ( między innymi ) przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27 i Fundację Myśli Ekologicznej w Krakowie we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W tej sytuacji , w związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku:

- nieważności uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- stwierdzeniem, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku,

-  wniesieniem przez gminę Czyżew skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

postanowiono jak w sentencji.

Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

przewodniczący  - Jadwiga Piaścik (spr.)

członkowie         - Mirosław Anaszko

- Sławomir Cempa


O t r z y m u j ą:

  1. Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie

ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa

  1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne

Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i  Podlaskiego Przełomu Bugu

w Krzeczkowie Mianowskim 27, 18-220 Czyżew

3.   Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

4.    Burmistrz Czyżewa

5    pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

6.       a / a

 

Data powstania: wtorek, 27 sty 2015 13:39
Data opublikowania: wtorek, 27 sty 2015 13:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5006 razy