Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE SKO.412/1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku

 

Łomża, dnia 23 stycznia 2015 roku

SKO.412/1/2015

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267 ze zm., dalej k.p,a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym :

przewodniczący  - Janusz Krajewski (spr.)

członkowie          - Grzegorz Leszczyński

- Karolina Modzelewska

postanawia

zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie wznowieniowej w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne, gmina Czyżew na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1207, do czasu  rozpatrzenia skargi kasacyjnej gminy Czyżew od wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 616/14 stwierdzającego nieważności uchwały nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część I.

Uzasadnienie

Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, dalej ,,Spółka”, pismem z dnia 30 stycznia 2012 r. wystąpiła do Burmistrza Czyżewa, dalej ,,Burmistrz” lub ,,organ I instancji”, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne, gmina Czyżew na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1207.

Decyzją z dnia 23 kwietnia 2012 r. nr RG.6220.6.2012 Burmistrz Czyżewa odmówił ustalenia wnioskowanych środowiskowych uwarunkowań.

Decyzją z dnia 5 czerwca 2012 r. SKO.412/12/2012 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uchyliło w całości tą decyzję organu pierwszej instancji a sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.6.12/13 Burmistrz ustalił środowiskowe uwarunkowania dla wyżej opisanej inwestycji.

Decyzją z dnia 4 czerwca 2013 r. SKO.412/15/2012  Kolegium uchyliło ww. decyzję Burmistrza i ustaliło środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji.

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2013r. sygn. akt II SA/Bk 611/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił ww. obie decyzje organów I i II instancji.

Decyzją z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 6220.6.12/2014 Burmistrz odmówił ustalenia wnioskowanych środowiskowych uwarunkowań.

Decyzją z dnia 20 maja 2014 r. SKO.412/26/2014 Kolegium utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza. Wskazano, że gmina Czyżew posiada aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kolegium podkreśliło, że uwzględniło fakt wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. uchwały nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 2231). Wynika z niego, że działka 1207 położona na terenie Rosochate Kościelne objęta jest jego ustaleniami.

W dniu16 października 2014r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskiem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu-12 listopada 2014r.) Spółka wystąpiła o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Kolegium nr SKO.412/26/2014 z dnia 20 maja 2014r. W treści wniosku podniosła, iż w dniu 16 października 2014r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uznała, że skoro decyzja Kolegium z dnia 20 maja   2014r. zapadła w oparciu o uchwałę, której następnie stwierdzono nieważność, to zachodzą przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego.

Postępowanie w sprawie zostało wznowione postanowieniem z dnia 7 stycznia 2015 r. uznając, że strona zachowała formalne wymogi do złożenia wniosku. Postanowienie to stanowiło podstawę do przeprowadzenia postępowania, co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

W związku z powyższym Kolegium uznało za niezbędne zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie wznowieniowej.

Podstawę materialnoprawną postanowienia stanowi przepis art. 97 § 1 k.p.a., który wyznacza podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Brzmienie powyższego przepisu: ,,Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie" wskazuje, że w przypadku wystąpienia jednej z wyliczonych w tym przepisie podstaw organ obowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie. Jedną z przesłanek (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ) obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie jest sytuacja, w której rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. W ocenie Kolegium istnieje bezpośredni związek przyczynowy polegający na tym, że rozstrzygnięcie przez Kolegium przedmiotowej sprawy administracyjnej uzależnione jest bezwzględnie od uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku istotnej dla sprawy okoliczności prawnej, związanej z ważnością lub nieważnością uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej przesłankę wydania decyzji.

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku :

-        nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- stwierdzeniem, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku,

-        wniesieniem przez gminę Czyżew skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

postanowiono jak w sentencji.

Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

przewodniczący  - Janusz Krajewski (spr.)

członkowie          - Grzegorz Leszczyński

- Karolina Modzelewska

 


Otrzymują:

  1. WIKAR sp. z o.o.

ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa,

  1. Burmistrz Czyżewa

  2. Pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: piątek, 23 sty 2015 13:17
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2015 13:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5047 razy