Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO.412/8/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku

 

Łomża, dnia 23 stycznia  2015 roku

SKO.412/8/2015

 

 

D E C Y Z J A

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /,  art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2,  art. 80 ust.1 i  ust.2  i art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r.  poz. 1235  ze zm.) oraz  art. 138 § 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.-dalej k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

 

przewodniczący  -  Anna Sadowska

członkowie :        -  Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                            

-  Janusz Krajewski

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia  2015 roku odwołania Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nagodziców 16/8  od decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 31 grudnia 2014 r., znak RG.6220.5.12,13/2014, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1231 oraz 1232,

uchyla zaskarżoną decyzję w całości

i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Uzasadnienie

 

             Cytowaną w sentencji decyzją Burmistrz Czyżewa, dalej ,,Burmistrz” lub ,,organ I instancji”, powołując się na przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235  ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś. uwzględnił wniosek inwestora i ustalił na rzecz Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej ,,Spółka”, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1231 oraz 1232.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła Spółka, która zarzucając kwestionowanej decyzji naruszenie prawa, wniosła o dokonanie zmiany jej sześciu ustaleń.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów uznało, iż zaskarżona decyzja podlega uchyleniu, gdyż wydano ją z naruszeniem art. 7 i 77 § 1 k.p.a., nie wyjaśniając wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Wadliwość ta mogła mieć wpływ na wynik sprawy.

Wnioskiem datowanym na dzień 20 stycznia 2012 r.. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1231 oraz 1232.

W wyniku rozpoznania powyższego wniosku, decyzją z dnia 10 kwietnia 2013r., znak RG.6220.5.12/13  (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 23 kwietnia 2013 r. znak: RG. 6220.5.12/8.13.)  Burmistrz określił środowiskowe uwarunkowania dla wyżej opisanej inwestycji.

Na skutek złożonych odwołań, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją z dnia 3 czerwca 2013 r., nr SK0.412/18/2013, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r., znak RG.6220.5.12/13 i ustaliło środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1231 oraz 1232. Powyższa decyzja Kolegium stała się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku, który wyrokiem z dnia 6 maja 2014 r.(sygn. akt II SA/Bk620/13 :

-           uchylił  decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży z dnia 3 czerwca 2013 r., nr SK0.412/18/2013,

-           uchylił decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r., znak RG.6220.5.12/13,

-           stwierdził, że wymienione decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

W uzasadnieniu wyroku WSA w Białymstoku wskazał, że skoro gmina Czyżew posiada aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew /Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 2231/), który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2013 r., to ,,organ odwoławczy powinien był uwzględnić nie tylko nowy stan prawny, ale i wszelkie skutki prawne, jakie są jego konsekwencją, a do których zaliczyć należy wymaganie zawarte w art. 80 ust. 2 ustawy i konieczność wszechstronnej oceny zgodności zamierzeń inwestycyjnych inwestora z treścią nowego planu miejscowego. Z regulacji § 12 ust. 3 planu wynika, że na wszystkich terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji źródeł wytwarzania energii odnawialnej o mocy przekraczającej 100 kW.”

Nadto zobowiązał organ I instancji do :

-           uwzględnienia, w ponownie prowadzonym postępowaniu, regulacji art. 80 ust. 2 u.o.o.ś.,

 -          przeprowadzenia oceny możliwości wydania decyzji środowiskowej w sprawie niniejszej,

-           analizy konkretnych rozwiązań inwestycyjnych w kontekście regulacji § 12 ust. 2 i 3 planu miejscowego z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Tymczasem :

W dniu 16 października 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  która do czasu jego uprawomocnienia się nadal funkcjonuje w obrocie prawnym, lecz nie wywołuje żadnych skutków materialnych i procesowych z niej wynikających.

Natomiast Burmistrz Czyżewa decyzją z dnia 31 grudnia 2014 r., znak RG.6220.5.12,13/2014, ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1231 oraz 1232.   W jej uzasadnieniu wskazał, że zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, uwzględnił wnioski zgłoszone przez Stowarzyszenie Ekologiczno~Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim oraz Fundację Myśli Ekologicznej w Krakowie. Nadto w całości uwzględnił warunki realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem. W ocenie Kolegium zarówno w  sentencji decyzji jak i w jej uzasadnieniu trudno doszukać się działań Burmistrza wynikających z oceny prawnej WSA w Białymstoku i jego zobowiązań, zawartych w prawomocnym wyroku z dnia 6 maja 2014 r. Uwadze organu I instancji umknął zapewne przepis art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia. Organ administracyjny nie ma możliwości pomijania, czy orzekania odmiennie od wytycznych sądu.

W związku z powyższym i stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku :

-           nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr XXVII/195/13  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-           stwierdzeniem, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku,

-           wniesieniem przez Gminę Czyżew skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego    Sądu Administracyjnego w Warszawie,

            postanowiono jak w sentencji.

 Rozpoznając ponownie sprawę, organ I instancji uwzględni wszystkie uwagi zawarte w niniejszym uzasadnieniu. Nadto w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia ustosunkuje się do uwag, zarzutów, propozycji i zastrzeżeń zawartych w odwołaniu od zaskarżonej decyzji.

 

            Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

             Stronom służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,  za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Łomży, z powodu jej niezgodności z prawem, w terminie  30 dni od daty jej otrzymania.

 

przewodniczący  -  Anna Sadowska

członkowie :        -  Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                            

-  Janusz Krajewski

 

 

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.      Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne

 Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu

Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew,

2.   WIKAR sp. z o.o.

 ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa,

3.      Fundacja Myśli Ekologicznej

ul. Halicka 9, 31-36 Kraków,

4.      Burmistrz Czyżewa

5.        pozostałe strony przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: piątek, 23 sty 2015 13:07
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2015 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3301 razy