Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE SKO.412/6/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku

 

Łomża, dnia 22 stycznia  2015 roku

SKO.412/6/2015

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267 ze zm., dalej k.p,a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

przewodniczący  -  Jadwiga Piaścik

członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                     - Ewa Mucha

postanawia

zawiesić z urzędu postępowanie o ponowne rozpatrzenie  sprawy wznowieniowej w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 15 położonej w miejscowości Dmochy Mrozy, gmina Czyżew, do czasu  rozpatrzenia skargi kasacyjnej gminy Czyżew od wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 616/14 stwierdzającego nieważność uchwały nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część I.

Uzasadnienie

Wnioskiem datowanym na dzień 30 stycznia 2012 r. Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, dalej ,,Spółka”, zwróciła się do Burmistrza Czyżewa, dalej ,,Burmistrz” lub ,,organ I instancji”, o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 15 położonej w miejscowości Dmochy Mrozy, gmina Czyżew.

W wyniku powtórnego rozpoznania powyższego wniosku, decyzją nr RG 6220.8.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 23 kwietnia 2013 r.) Burmistrz określił środowiskowe uwarunkowania dla wyżej opisanej inwestycji.

Na skutek złożonych odwołań, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, decyzją z dnia 13 czerwca 2013 r., nr SK0.412/20/2013. uchyliło w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.8.12, i odmówiło wydania Spółce decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 15 położonej w miejscowości Dmochy Mrozy. W uzasadnieniu wskazało, że uwzględniło fakt, iż gmina Czyżew posiada aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew /Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 2231/), który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. Wynika z niego, że działka nr 15, położona na terenie wsi Dmochy Mrozy, objęta jest jego ustaleniami- zakazem lokalizacji elektrowni wiatrowej.

W dniu16 października 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskiem z dnia 7 listopada 2014r. Spółka wystąpiła o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Kolegium z dnia 13 czerwca 2013 r., nr SK0.412/20/2013.

W treści wniosku podniosła, iż w dniu 16 października 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uznała, że skoro decyzja Kolegium z dnia 13 czerwca 2013 r. zapadła w oparciu o uchwałę, której następnie stwierdzono nieważność, to zachodzą przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego.

Postępowanie w sprawie zostało wznowione postanowieniem z dnia 10 grudnia 2014 r. uznając, że strona zachowała formalne wymogi do złożenia wniosku. Postanowienie to stanowiło podstawę do przeprowadzenia postępowania, co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, decyzją z dnia 7 stycznia 2015 r., nr SK0.412/61/2014, odmówiło uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 13 czerwca 2013 r., nr SK0.412/20/2013.

Spółka, pismem z dnia15 stycznia 2015 r., wystąpiło do Kolegium z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 7 stycznia 2015 r., nr SK0.412/61/2014, odmawiającej uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 13 czerwca 2013 r., nr SK0.412/20/2013 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.8.12,/13 (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 23 kwietnia 2013 r.) i odmawiającej wydania Wikar Sp. z o.o. w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 15 położonej w miejscowości Dmochy Mrozy.

W związku z powyższym Kolegium uznało za niezbędne zawieszenie z urzędu postępowania o ponowne rozpatrzenie  sprawy.

Podstawę materialnoprawną postanowienia stanowi przepis art. 97 § 1 k.p.a., który wyznacza podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Brzmienie powyższego przepisu: ,,Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie" wskazuje, że w przypadku wystąpienia jednej z wyliczonych w tym przepisie podstaw organ obowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie. Jedną z przesłanek (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ) obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie jest sytuacja, w której rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. W ocenie Kolegium istnieje bezpośredni związek przyczynowy polegający na tym, że rozstrzygnięcie przez Kolegium przedmiotowej sprawy administracyjnej uzależnione jest bezwzględnie od uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku istotnej dla sprawy okoliczności prawnej, związanej z ważnością lub nieważnością uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej przesłankę wydania decyzji.

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku :

-           nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- stwierdzeniem, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku,

-           wniesieniem przez gminę Czyżew skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

postanowiono jak w sentencji.

Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

przewodniczący  -  Jadwiga Piaścik

członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                     - Ewa Mucha

 


Otrzymują na adresy z akt sprawy:

  1. Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne

Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu

Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew,

  1. WIKAR sp. z o.o.

ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa,

  1. Fundacja Myśli Ekologicznej

    ul. Halicka 9, 31-36 Kraków,

  2. Burmistrz Czyżewa

  3. pozostałe strony przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 13:02
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 13:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5300 razy