Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE S-KO.412/1/2015 z dnia 7 stycznia 2014 r.

 

Łomża, dnia 7 stycznia 2014 r.

S-KO.412/1/2015

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 149 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.856 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

przewodniczący -       Janusz Krajewski /spr./

członkowie        -        Grzegorz Leszczyński

-        Karolina Modzelewska

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2014 r. sprawy dotyczącej wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 20 maja 2014 r. S-KO.412/26/2014 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 14 kwietnia 2014r, znak: RG. 6220.6.12/2014 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne, gmina Czyżew na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1207,

 

 

wznawia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 20 maja 2014 r. S-KO.412/26/2014.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem złożonym w dniu 12 listopada 2014 r.Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zażądała wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 20 maja 2013 r. S-KO.412/26/2013, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 14 kwietnia 2014r, znak: RG. 6220.6.12/2014 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne, gmina Czyżew na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1207, na podstawie art. 145 § 1 pkt 5,7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując sprawę stwierdziło, że zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 20 maja 2014 r. S-KO.412/26/2014, na podstawie art. 145 § 1 pkt ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzję z dnia 20 maja 2014 r. S-KO.412/26/2014 wydało z uwagi na niezgodność lokalizacji inwestycji z ustaleniami uchwalonego przez Radę Miejską w Czyżewie miejscowego planu zagospodarowania gminy Czyżew, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 czerwca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 16 października 2014 r. sygn.akt II SA/Bk 616/14 stwierdził nieważność tej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie sąd ten stwierdził, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku. W tej sytuacji decyzja Kolegium została wydana w oparciu o inną decyzję- uchwałę, która została następnie uchylona przez sąd. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zapadł w dniu 16 października 2014 r, natomiast żądanie wznowienia postępowania złożono w dniu 12 listopada 2014 r. a więc w przewidzianym terminie 1 miesiąca na dokonanie tej czynności. Niniejsze postanowienie Kolegium stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji postanowienia.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

 

przewodniczący -       Janusz Krajewski /spr./

członkowie        -        Grzegorz Leszczyński

-        Karolina Modzelewska


Otrzymują:

1) Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul.Nagodziców 16/8, 03-188 Warszawa

2) Burmistrz Czyżewa

3) pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: środa, 7 sty 2015 12:54
Data opublikowania: środa, 7 sty 2015 12:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3083 razy