Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO.412/59/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Łomża, dnia 23 grudnia 2014 r.
SKO.412/59/2014
D e c y z j a
Na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku, poz. 267 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie
orzekającym:
Przewodniczący -       Jadwiga Piaścik (spr.)
Członkowie        -        Karolina Modzelewska
-        Anna Magdalena Zawadzka
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2014 roku sprawy po wznowieniu
postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. nr SKO.412/17/2013: uchylającą w całości decyzję
Burmistrza Czyżewa  z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/13 ( sprostowaną
postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/6.13) o
środowiskowych uwarunkowaniach i odmawiającą wydania WIKAR Sp. z o.o. decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z pełną infrastrukturą techniczną i
podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji
na działce  nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś:
- uchyla w całości ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z
dnia 12 czerwca 2013 r. nr SKO.412/17/2013, uchylającą w całości decyzję Burmistrza
Czyżewa  z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/13 ( sprostowaną postanowieniem
Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/6.13) o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- uchyla w całości decyzję Burmistrza Czyżewa  z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr
RG.6220.11.12/13 ( sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24
kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/6.13) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia,
- ustala Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2
MW wraz z pełną infrastrukturą techniczną i podziemnymi urządzeniami do
przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji  na działce  nr 23/2 w
miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś , jednocześnie określa:
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pojedynczej elektrowni
wiatrowej o mocy wynoszącej do 3,2 MW i zlokalizowane będzie na działce nr 23/2 w
obrębie miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś w gminie Czyżew. Turbina o
maksymalnej mocy akustycznej 45 dB(A) w porze nocnej zostanie osadzona na wieży
o wysokości do 165 m, a pojedyncza łopata wirnika będzie miała długość do 65 m. W
ramach przedsięwzięcia planuje się również budowę abonenckiej stacji
elektroenergetycznej (GPZ), drogi dojazdowej, placów manewrowych, zjazdów i
przejazdów zlokalizowanych w sąsiedztwie wieży elektrowni, a także przyłączeniowej
podziemnej linii energetycznej.
Na terenie przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej lub innej
przeznaczonej na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż 733 m;
2. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zasad prawidłowej
organizacji pracy, stosować sprawny technicznie sprzęt oraz dbać o jego należyte
użytkowanie;
3. Ograniczyć do minimum zajęcie terenu i zniszczenie roślinności w czasie
prowadzenia prac budowlanych;
4. Na czas prowadzenia prac budowlanych wytyczyć tymczasowy plac montażowo-
budowlany. Po zakończeniu budowy zrekultywować teren placu budowy, zaplecza i
tymczasowych dróg dojazdowych;
5. W trakcie prac budowlanych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować
teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych;
6. Materiały budowlane i elementy elektrowni składować na działce inwestora;
7. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymać dopuszczalne
poziomy hałasu w stosunku do najbliższych terenów chronionych akustycznie na
poziomie 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocnej;
8. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia projektowanej
elektrowni wiatrowej należy wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na
najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, ze zm.). Pomiary akustyczne należy
przeprowadzić (w porze dziennej i nocnej) przy warunkach wiatrowych, dla których
występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na akustyczną
jakość środowiska. Punkty pomiarowe należy zlokalizować w pobliżu skrajnych
zabudowań pobliskich miejscowości. W wypadku stwierdzenia przekroczeń
dopuszczalnych poziomów emisji hałasu w obrębie terenów zabudowanych, leżących
w sąsiedztwie przedmiotowej elektrowni wiatrowej, należy podjąć działania dla
ograniczenia emisji hałasu poprzez dokonanie korekty nastawienia turbiny;
9. Pomiary w zakresie emisji hałasu powinny być przeprowadzone przez osoby do
tego upoważnione, dysponujące sprzętem technicznym o stosownych parametrach,
dopuszczalnym i zalegalizowanym do tego rodzaju pomiarów;
10.Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w
środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata, na najbliższych terenach objętych
ochroną akustyczną, pomiary akustyczne należy prowadzić przy warunkach
wiatrowych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie
przedsięwzięcia na akustyczną jakość środowiska. Wyniki pomiarów oraz opis
dokonanych korekt należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Białymstoku oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
w Białymstoku, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po wykonaniu pomiarów
kontrolnych;
11.Prace przy wykorzystaniu ciężkich maszyn budowlanych prowadzić tylko w porze
dziennej tj. w godzinach od 6 : do 22 (o ile względy techniczne nie będą wymagały
prowadzenia prac ciągłych);
12. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany zgodnie z certyfikatem
dopuszczenia do użytkowania, w przypadku ewentualnej awarii należy zabezpieczyć
grunt w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniami substancjami
niebezpiecznymi, pochodzącymi z uszkodzonych maszyn;
13. Unikać pozostawiania maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
14. Prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń w celu wykrycia
nieprawidłowości i zapobiegania awariom technicznym;
15. Materiały sypkie transportować wywrotkami  wyposażonymi w opończe
ograniczające pylenie, a w przypadku transportowania ziemi i gleby stosować
zraszanie;
16. Stosować gotowe mieszanki betonu wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć
do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy;
17. Wyznaczyć miejsce na gromadzenie i segregację odpadów komunalnych i
odpadów powstających w czasie wykopów i prac montażowych;
18. Należy zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń
związanych z pracami budowlanymi, niedopuszczalne jest pozostawienie w wykopach
jakichkolwiek odpadów;
19. Odpady powstające w wyniku prac budowlanych przekazywać do odzysku lub
unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom lub wywieźć na najbliższe składowisko
odpadów, a zużyte oleje i smary przekazywać firmom posiadającym zezwolenia na
odbiór odpadów niebezpiecznych;
20. Prace ziemne prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajnej gleby była
zdejmowana oddzielnie i odkładana w celu późniejszego jej wykorzystania do
rekultywacji terenu w końcowej fazie robót;
21. Na terenie inwestycji, w wypadku odkrycia stanowisk i zabytków
archeologicznych w trakcie prowadzenia prac budowlanych, należy wstrzymać prace
budowlane i niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, jak
również przeprowadzić archeologiczne badania ratunkowe w niezbędnym zakresie
wskazanym przez ww. organ, na zasadach określonych przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony zabytków;
22. Zaplecze budowlane należy wyposażyć w sanitariaty a ścieki socjalno-bytowe
odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewniać ich
wywożenie przez uprawnione firmy;
23. Podczas prac zapewnić stały nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty
przyrodnika z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadającego wiedzę i umiejętność
rozpoznawania gatunków siedlisk w szerokim zakresie, którego zadaniem będzie
kontrolowanie inwestycji i zapobieganie ewentualnym stratom gatunkowym, a w
przypadku naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochrony przyrody,
wstrzymanie prac i wystąpienie o stosowne decyzje i zezwolenia np. na niszczenie
siedlisk zwierząt lub ich przenoszenie w inne miejsca;
24. Jeżeli dojdzie do konieczności wycięcie drzew i krzewów w miejscu wytyczenia
elektrowni wiatrowej z osprzętem, to wycinka może nastąpić tylko po
przeprowadzeniu wymaganych prawem badań określających zakres wpływu wycinki
drzew na środowisko i uzyskaniu, w odrębnie prowadzonym postępowaniu
administracyjnym, stosownego zezwolenia. Wycinka drzew musi być ograniczona do
niezbędnego minimum.
25. Z uwagi na możliwe lęgi ptaków, ewentualną wycinkę drzew i krzewów
prowadzić w terminie od l sierpnia do 28/29 lutego;
26. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia zapewnić wywóz odpadów na składowisko
lub do ponownego ich wykorzystania, a teren po fundamentach przywrócić do stanu
wyjściowego poprzez wypełnienie substratem glebowym wraz z wprowadzeniem
roślinności;
27. Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego
inwestor posiada tytuł prawny.
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa wart. 72 ust. 1 pkt.
1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 z póź. zm.).
1. Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony
przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przyjmując
technologie i urządzenia przyjazne środowisku oraz zapewniając poszanowanie
występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich;
2. Projekt budowlany winien zakładać rozwiązania techniczne, technologiczne i
organizacyjne minimalizujące oddziaływanie na środowisko w szczególności w fazie
eksploatacji;
3. W projekcie budowlanym należy sporządzić bilans mas ziemnych usuwanych lub
przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji oraz określić warunki i sposób
ich zagospodarowania oraz rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z
realizacją przedsięwzięcia;
4. Urządzenia mechaniczne elektrowni wiatrowej, które podczas eksploatacji będą
źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy
użyciu materiałów dźwiękochłonnych;
5. Elementy elektrowni pomalować w kolorystyce niwelującej wyróżnianie się
konstrukcji z otoczenia oraz zastosować matową farbę w celu likwidacji refleksów
świetlnych;
6. Zaprojektować oznakowanie przeszkodowe turbiny wiatrowej;
-  oznakowanie dzienne w postaci zewnętrznych końcówek śmigieł pomalowanych w
5 pasów jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty
(naprzemiennie: 3 kolory czerwonego i 2 białego),
- oznakowanie nocne w postaci lamp emitujących światło o średniej intensywności,
umieszczonych na najwyższym poziomie gondoli;
7. Zaprojektować separator sedymentacyjno-flotacyjny na odpływie wód deszczowych
z poletka transformatorowego;
8. Zaprojektować zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku
awarii umożliwią przejęcie całej pojemności zastosowanego w elektrowni wiatrowej
oleju transformatorowego;
9. Nie lokalizować turbiny w odległości mniejszej niż 200 m od przydrożnych
szpalerów drzew oraz zadrzewień o powierzchni większej niż 0,1 ha;
10. Nie wprowadzać zadrzewień i ciągów zieleni w pobliżu turbiny i dróg
dojazdowych.
IV. Nie ustala się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii
przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
V. Nie ustala się wymogów przeprowadzenia postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego powinna być znaczna, tzn.
mogąca w sposób istotny wpływać na stan środowiska w państwie trzecim. Taka
możliwość transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie
występuje  z uwagi na jego rodzaj i skalę oraz  położenie od granicy kraju.
VI. Nakłada się obowiązek
Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, w tym prowadzenia monitoringu instalacji w trakcie eksploatacji
polegający na okresowych pomiarach kontrolnych emisji hałasu generowanego przez
elektrownię wiatrową w stosunku do najbliższej zabudowy. W przypadku uzyskania
ponadnormatywnych wyników pomiarów, należy podjąć działania zmierzające do
uzyskania właściwych parametrów środowiska np. remont lub wymiana elementów
generujących nadmierny hałas. Pierwsze pomiary należy wykonać w okresie miesiąca
od uruchomienia turbiny wiatrowej, a wyniki badań wraz z ich analizą przekazać do
RDOŚ w Białymstoku, PPIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz do Urzędu Miejskiego
w Czyżewie.
VII. Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania.
Przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania.
VIII. Stwierdza się konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu na
budowę.
IX. Nakłada się obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej :
1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia prowadzić monitoring porealizacyjny awifauny,
przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat jej funkcjonowania, przy czym
obowiązkowo należy objąć monitoringiem pierwsze dwa lata. Monitoring powinien
uwzględniać wszystkie okresy fenologiczne;
2. Monitoring awifauny prowadzić poprzez badania śmiertelności ptaków - określenie
gatunku, liczenie zabitych ptaków, stwierdzenie czy jest to wynikiem kolizji z
elektrownią wiatrową, wraz z zanotowaniem daty stwierdzenia w oparciu o kontrole,
co 10-18 dni.
3. Monitoring porealizacyjny prowadzić w oparciu o metodykę zawartą w
opracowaniach:
-  Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 "Wytyczne w zakresie oceny
oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki",
- Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 ,,Tymczasowe wytyczne dotyczące
oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" (wersja II grudzień 2009,
www.nietoperze.pl/wiatraki-wytyczne-2009-II.pdf). Jeśli do momentu ukończenia
budowy i  rozpoczęcia eksploatacji wydane zostaną nowe wytyczne w tym zakresie,
zaleca się dostosowanie metodyki badań poprzez uwzględnienie nowych wytycznych;
4. Zakres ornitologicznego monitoringu porealizacyjnego powinien objąć m.in.:
a)  badania transektowe liczebności i składu gatunkowego ptaków,
b)  badania w protokole Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych,
c)  badania natężenia wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez ptaki,
d)  cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średnio licznych,
e)  liczenia nocne gatunków o aktywności nocnej,
f)  badanie sukcesu lęgowego ptaków szponiastych w strefie 3 km wokół granic terenu
inwestycji,
5. Chiropterologiczny monitoring porealizacyjny powinien objąć m.in.:
a) automatyczną rejestrację aktywności nietoperzy w pobliżu elektrowni wiatrowej,
przeprowadzoną na wysokości osi rotora, a jeśli jest to niewskazane ze względów
technicznych (np. wpływ hałasu powodowanego przez urządzenie, na jakość nagrań) -
na wieży poniżej rotora w odpowiednim od niego oddaleniu, lecz wciąż na wysokości
pracy łopat, przez wszystkie sezony aktywności nietoperzy;
b) badanie śmiertelności nietoperzy.
6. Ostateczny zakres monitoringu porealizacyjnego, częstotliwość i sposób
prowadzenia winien być opracowany i prowadzony przez eksperta ornitologa i
chiropterologa, dostosowany do ekofizjografii terenu i przedłożony do uzgodnienia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku;
7. W przypadku wykazania przez monitoring chiropterolcgiczny znaczącego
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na nietoperze, należy ustalić i
zastosować odpowiednie działania zapobiegawcze lub łagodzące i rozpocząć ponowny
3-1etni monitoring porealizacyjny nietoperzy;
8. Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z ich
interpretacją i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących,
ratunkowych lub kompensacyjnych należy przedstawić w formie pisemnej wraz z
kopią na nośniku elektronicznym, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w
Białymstoku. Raporty cząstkowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego
monitoringu porealizacyjnego, należy przedłożyć ww. organowi nie później niż w
terminie dwóch miesięcy po zakończeniu każdego z rocznych cykli monitoringowych.
9. Monitoring hałasu akustycznego - pomiary prowadzić na obszarach zabudowanych.
10. Sprawozdania z monitoringu należy każdorazowo przedłożyć Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku w terminie 30 dni od zakończenia
każdorazowego rocznego okresu monitoringu.
U z a s a d n i e n i e
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży na wniosek Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie postanowieniem z dnia 01 grudnia 2014 r. SKO.412/59/2014, wznowiło
postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. nr SKO.412/17/2013.
Podstawę do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Kolegium
stanowiły przepisy art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
postępowania administracyjnego, gdyż decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję
–uchwałę, która została następnie uchylona lub zmieniona. Postanowienie to stanowiło
podstawę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do
rozstrzygnięcia istoty sprawy.
Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Łomży ustaliło i zważyło, co następuje:
Dnia 12 listopada 2014 r. Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie złożonym wnioskiem
poinformowała Kolegium, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z
dnia 16 października 2014 r. sygn. akt II SA/Bk 616/14 stwierdził nieważność uchwały Rady
Miejskiej w Czyżewie XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując sprawę
stwierdziło, że zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania zakończonego ww.
ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży na podstawie art.
145 § 1 pkt ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzję  tę wydało z uwagi na niezgodność
lokalizacji inwestycji z ustaleniami uchwalonego przez Radę Miejską w Czyżewie
miejscowego planu zagospodarowania gminy Czyżew, która zaczęła obowiązywać od dnia 1
czerwca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 16
października 2014 r. sygn. akt II SA/Bk 616/14 stwierdził nieważność tej uchwały Rady
Miejskiej w Czyżewie XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jednocześnie Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana
w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku. W tej sytuacji decyzja Kolegium została
wydana w oparciu o inną decyzję- uchwałę, która została następnie uchylona przez sąd.
Koniecznym stało się więc uwzględnienie tej okoliczności w decyzji w wydanej w sprawie po
wznowieniu postępowania. Ustalenie warunków zabudowy w sprawie może nastąpić, gdyż
działka nr 23/2  położona na terenie miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś nie jest objęta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego decyzja Kolegium  z
dnia 12 czerwca 2013 r.,  oraz decyzja Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r.
podlegały uchyleniu w całości. Nadto orzekając na podstawie art. 151 par. 1 pkt 2 Kpa
należało orzec o istocie sprawy i ustalić wnioskodawcy środowiskowe uwarunkowania dla
planowanego przedsięwzięcia.
Stosownie do art. 73 ust. 1, art. 77 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie
realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ
właściwy do wydania tej decyzji:
1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska;
2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć
wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-15.
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej
treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. W
rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że zostały spełnione ww. warunki:  postępowanie
zostało wszczęte wnioskiem Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 r.
( wraz z załącznikami ) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2
MW  z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania
energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2.
Burmistrz Czyżewa uzyskał opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu
raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Oba organy stwierdziły, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko (postanowienie nr WOOŚ-II-4240.114.2012.AS2 z dnia 30 marca 2012 r.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz postanowienie nr NZ
4900.I.33.2012 z dnia 22 marca 2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wysokim Mazowieckiem w aktach sprawy).
Postanowieniem nr RG. 6220.11.2012 z dnia 3 września 2012 r. Burmistrz Czyżewa
stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na budowie jednej wolnostojącej elektrowni
wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi
urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji w miejscowości
Dąbrowa Nowa Wieś , na nieruchomości nr 23/2 , wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie jego zakres. Inwestor
przedłożył raport w dniu 17.09.2012 r., który następnie uzupełnił w dniu 15.10.2012 r. na
wezwanie organu.
Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)
Burmistrz Czyżewa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, który (po uzupełnieniu
przez inwestora o wymagane wyjaśnienia do treści  raportu)  postanowieniem nr WOOŚ-II-
4242.69.2012.AS z dnia 10 stycznia 2013 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił
warunki jego realizacji. Burmistrz Czyżewa zwrócił się również do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydanie opinii w trybie
art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i postanowieniem nr NZ 4900.8.2012 z dnia 07 listopada 2012
r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem zaopiniował
pozytywnie ww. przedsięwzięcie i określił warunki jego realizacji.
Organ I instancji zapewnił stronom postępowania oraz społeczeństwu udział w
postępowaniu o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanej przez Wikar Sp.  z
o.o. z siedzibą w Warszawie  budowy elektrowni wiatrowej poprzez obwieszczenia o
dokonywaniu ww. czynności. Z uwagi na zgłoszone wnioski  mieszkańców wsi Dąbrowa
Nowa Wieś nałożony został na inwestora obowiązek przeprowadzenia powtórnej oceny
oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego spełnione
zostały warunki do wydania decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację przedmiotowej inwestycji. Analizując treść decyzji Burmistrza Czyżewa z
dnia 10 kwietnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW
z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii
elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na
nieruchomości nr 23/2,   sprostowanej postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG.
6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży
stwierdziło, że zawiera ona szereg wad w sentencji (błąd w oznaczeniu maksymalnej mocy
akustycznej w pkt I; w pkt VI „stwierdzenie obowiązku” zamiast „nałożenie obowiązku”; w
pkt VIII „nałożenie obowiązku” zamiast „stwierdzenia obowiązku” oraz zawarcie w tym
punkcie elementów, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu decyzji) i w uzasadnieniu
decyzji (zawiera sprzeczne twierdzenia dotyczące kompletności raportu stanowiącego główny
dowód w rozpatrywanej sprawie).Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium
Odwoławcze  w Łomży skorzystało z uprawnienia wynikającego z art. 151 § 1 pkt 2 Kpa i
uchyliło w całości własną decyzję z dnia 12 czerwca 2013 r.  , oraz decyzję pierwszej
instancji w całości i ustaliło firmie Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia  polegającego na budowie
pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z
podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji
w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 53/2. Ustalając środowiskowe
uwarunkowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uwzględniło, stosownie do
przepisu art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.): wnioski zgłoszone
przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i
Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim, w zakresie
wytwarzanego hałasu oraz zagrożenia dla ptaków i nietoperzy  występujących na terenie, na
którym będzie realizowana budowa elektrowni wiatrowej, stwierdzając konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę (pkt VIII sentencji) oraz nałożyło obowiązek
przeprowadzenia analizy porealizacyjnej i określiło zakres monitoringu  chiropterologicznego
(nietoperze) i ornitologicznego (pkt IX sentencji), w całości warunki realizacji
przedsięwzięcia określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Białymstoku nr WOOŚ-II.4242.71.2012.DK z dnia 10 stycznia 2013 r., w całości warunki
realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem nr NZ. 4902.4.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. To
rozwiązanie czyni także  zadość zastrzeżeniom zgłaszanym przez Fundację Myśli
Ekologicznej.
Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia określono na podstawie dokumentów złożonych
przez inwestora przy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w
szczególności na podstawie „karty informacyjnej”, w której inwestor wskazał, że zastosuje
najnowszą turbinę wiatrową firmy Nordex typ N 117, lub REpower M114 lub innego
producenta o porównywalnych parametrach produkcyjnych i ekologicznych. Zastosowane
turbiny muszą zapewnić dotrzymanie warunków akustycznych określonych w decyzji.
Działka, na której planuje się realizację inwestycji, leży poza obszarem chronionym
przyrodniczo na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe
obszary chronione znajdują się w odległości l8 km ( dolina Dolnego Bugu i Ostoja
Nadbużańska), zaś Przełomowa Dolina Narwi - PLH 200004 w odległość 33 km.
Przedsięwzięcie nie będzie zatem zlokalizowane na obszarze chronionym, obszarach wodno-
błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży,
obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną w tym w strefie ochronnej ujęć
wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt
oraz ich siedlisk a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Niemniej w celu ochrony
przyrodniczej terenu objętego przedsięwzięciem zobowiązano inwestora do prowadzenia prac
budowlanych pod stałym nadzorem przyrodniczym w postaci specjalisty przyrodnika (z
doświadczeniem w pracy w terenie, posiadającego wiedzę i umiejętność rozpoznawania
gatunków roślin i siedlisk zwierząt), którego zadaniem będzie kontrolowanie inwestycji i
zapobieganie ewentualnym stratom gatunkowym, a w przypadku naruszenia zakazów
określonych w ustawie o ochronie przyrody, wstrzymanie prac i wystąpienie o stosowne
decyzje i zezwolenia. Ograniczając wpływ realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze
wskazano, że ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić w terminie od l
sierpnia do końca lutego, a prace budowlane poza sezonem lęgowym ptaków. W celu
zniwelowania negatywnego wpływu elektrowni wiatrowej na otaczający krajobraz
zobowiązano inwestora do zaprojektowania kolorystyki niwelującej wyróżnianie się
konstrukcji z otoczenia oraz do zastosowanie matowej farby w celu likwidacji refleksów
świetlnych. Dodatkowo uznano, że w dokumentacji technicznej należy ująć odpowiednie
oznakowanie dzienne w postaci zewnętrznych końcówek śmigieł pomalowanych w 5 pasów
jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty (naprzemiennie: 3 pasy
koloru czerwonego i 2 białego) a także oznakowanie nocne w postaci lampy umieszczonej na
najwyższym miejscu gondoli, emitującej światło średniej intensywności.
Największą uciążliwością, jaka będzie towarzyszyć eksploatacji przedmiotowej inwestycji
jest hałas generowany przez turbinę wiatrową. Poziom mocy akustycznej w przypadku
rozpatrywanej inwestycji w wariancie elektrowni o przyjętej najwyższej mocy urządzenia do
3,2 MW i wysokości piasty 100-165m wynosi 103 db(A). W przedłożonych dokumentach
zakłada się, iż elektrownia wiatrowa utrzymuje dopuszczalny poziom hałasu 45 dB w
odległości 250 m od elektrowni. Z raportu i z obliczeń emisji hałasu w nim przedstawionych
wynika, że  dopuszczalne poziomy hałasu na obszarach zbudowanych nie powinny być
przekroczone. Niemniej zobowiązano inwestora do zachowania dopuszczalnego poziomu
hałasu 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej w stosunku do najbliższej
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w odległości nie mniejszej niż 733 m od
przedmiotowej elektrowni wiatrowej. Po analizie przedłożonego raportu wraz z jego
uzupełnieniami oraz biorąc pod uwagę uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wysokiem Mazowieckiem, a także
wnioski zgłoszone przez mieszkańców wsi Dąbrowa Nowa wieś , Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z
siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim, Fundację Myśli Ekologicznej stwierdzono
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w
sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w
Łomży uznało, że w fazie początkowej realizacji przedsięwzięcia nie można przewidzieć
wszystkich skutków oddziaływania na środowisko. W przedłożonej dokumentacji nie
określono precyzyjnie miejsca, w którym na działce zostanie zlokalizowana  elektrownia
wiatrowa  i elementy infrastruktury technicznej tj. stacja elektroenergetyczna (GZP) oraz
podziemne kable elektroenergetyczne łączące elektrownię wiatrową ze stacją GZP  (kwestia
ta zostanie rozstrzygnięta dopiero w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę),
dlatego nie można w pełni ocenić wpływu przedmiotowej elektrowni wiatrowej na
środowisko przyrodnicze przede wszystkim na szatę roślinną, która ulegnie przekształceniu
lub zniszczeniu  w związku z budową elektrowni wiatrowej oraz przebudową lokalnych dróg
dojazdowych czy tras kablowych. Oddziaływanie oceniono jedynie na podstawie danych
obecnie zawartych w raporcie a to oznacza, że w początkowym stadium realizacji inwestycji
wszystkie skutki środowiskowe nie są znane i nie są przewidywalne. Zatem istnieje
racjonalna podstawa, aby na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę  prowadzić ponowną
ocenę,  gdyż  znane będą wtedy szczegółowe parametry techniczne inwestycji i możliwe
będzie jeszcze zastosowanie dodatkowych rozwiązań proekologicznych, jeśli wyniki
oddziaływania okażą się bardziej niekorzystne niż ustalone obecnie.
W decyzji odstąpiono od ustalenia wymogów w zakresie:
-  przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć
zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, gdyż
przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
-  przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, gdyż możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego powinna
być znaczna, tzn. mogąca w sposób istotny wpływać na stan środowiska w państwie trzecim.
Taka możliwość transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie
występuje  z uwagi na jego rodzaj i skalę oraz położenie w odległości od granicy kraju.
Poza tym nie stwierdzono  konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
gdyż przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania.
Z tych też względów orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Strona ma prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, z powodu jej niezgodności z prawem,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodniczący -       Jadwiga Piaścik (spr.)
Członkowie        -        Karolina Modzelewska
-        Anna Magdalena Zawadzka
O t r z y m u j ą:
1)    Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i
Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27
2)    Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
3)    Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
4)    Burmistrz Czyżewa
5)    pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: środa, 24 gru 2014 09:30
Data opublikowania: środa, 24 gru 2014 09:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5119 razy