Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO.433/68/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

Łomża, dnia 10 grudnia 2014 r.
SKO.433/68/2014

DECYZJA
Na podstawie art. 138 § 2 w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia                  14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.                z 2013 r. poz. 267 ze zm.), - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

przewodniczący  - Anna Sadowska
członkowie:   - Sławomir Cempa (spr.)
- Urszula Kurządkowska

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 r. odwołania Pani Wiesławy Stankiewicz zam. Suwałki, ul. Jasna 3, od decyzji Wójta Gminy Krasnopol znak: KP.6733.2.2013 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniającej decyzję własną znak: KP.6733.2.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. ustalającą na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębach:
Czarna Buchta działki nr: 8, 13, 15, 16, 17, 21, 74/3, 74/9, 74/10, 74/11, 74/16, 74/18, 74/19, 77/1, 77/3, 77/6, 77/7, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/3, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/19, 81/1, 81/2, 81, 81/1, 84, 84, 88, 89/3, 89/4, 89/5, 92, 99/317, 1106, 111, 108/1, 153,
Krasnopol działki nr: 258, 267/1, 2641/1
w części dotyczącej zmiany numeracji działek (w związku z podziałem geodezyjnym –           z działki nr 108/1 powstały działki 108/2 i 108/3 oraz działki nr 78/18) oraz prostującą oczywistą omyłkę pisarską

uchyla zaskarżoną decyzję w całości
i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

U z a s a d n i e n i e
W dniu 12 grudnia 2013 r. Wójt Gminy Krasnopol decyzją znak: KP.6733.2.2013 rozpatrując wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębach:
Czarna Buchta działki nr: 8, 13, 15, 16, 17, 21, 74/3, 74/9, 74/10, 74/11, 74/16, 74/18, 74/19, 77/1, 77/3, 77/6, 77/7, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/3, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/19, 81/1, 81/2, 81, 81/1, 84, 84, 88, 89/3, 89/4, 89/5, 92, 99/317, 1106, 111, 108/1, 153,
Krasnopol działki nr: 258, 267/1, 2641/1.
W dniu 07 lipca 2014 r. pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, Pan Adam Suchocki wystąpił do Wójta Gminy Krasnopol                            z wnioskiem o zmianę w/w decyzji w części dotyczącej zmiany numeracji działek (w związku   z podziałem geodezyjnym – z działki nr 108/1 powstały działki 108/2 i 108/3 oraz dopisaniu działki nr 78/18) oraz o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnym wpisaniu w decyzji zamiast działki nr 106 działki 1106.
W dniu 25 lipca 2014 r. Wójt Gminy Krasnopol pismem znak: KP.6733.2.2013 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie                 oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i możliwością wniesienia uwag                         i zastrzeżeń. Następnie organ I instancji w dniu 25 sierpnia 2014 r. decyzją znak: KP.6733.2.2013 zmienił decyzję własną znak: KP.6733.2.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. zgodnie z wnioskiem inwestora oraz sprostował oczywistą omyłkę pisarską.
Z decyzją tą nie zgodziła się Pani Wiesława Stankiewicz i wniosła odwołanie                      do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach. W jego uzasadnieniu zarzuciła naruszenie:
art. 155 K.p.a. poprzez uznanie, że Wójt Gminy Krasnopol uzyskał zgodę wszystkich stron postępowania na zmianę przedmiotowej decyzji;
art. 107 § 3 w związku z art. 77 K.p.a. poprzez brak wskazania w uzasadnieniu decyzji w jakiej formie organ I instancji uzyskał jej zgodę na zmianę decyzji w sytuacji gdy takiej zgody nie wyraziła;
art. 113 w związku z art. 107 § 3 i art. 77 K.p.a. poprzez wskazanie na czym polegały oczywiste omyłki pisarskie zmienione zaskarżoną decyzją;
art. 28 K.p.a. poprzez błędne ustalenie kręgu stron postępowania zarówno                          w postępowaniu pierwotnym (przy ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzji z dnia 12 grudnia 2013 r znak: KP.6733.2.2013) jak i w niniejszej sprawie.
W dniu 04 listopada 2014 r. Prezes SKO w Suwałkach postanowieniem znak: KO.703/52/14 na podstawie art. 27 § 1 w związku z art. 24 § 3 i art. 123 K.p.a. z urzędu wyłączył wszystkich etatowych członków Kolegium do rozpatrzenia niniejszego odwołania             i wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji o wyznaczenie innego organu do rozpatrzenia sprawy. W dniu 12 listopada 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji postanowieniem znak: DAP-WN.734.144.2014/MŚ wyznaczył Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży do załatwienia odwołania Pani Wiesławy Stankiewicz.
W dniu 27 listopada 2014 r. Pani Wiesława Stankiewicz wycofała swoje odwołanie               i wniosła o umorzenie postępowania.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania ustaliło i zważyło, co następuje:
Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 137 K.p.a. „Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny”. Tutejsze Kolegium wyjaśnia, że przepis ten dając stronie składającej odwołanie od decyzji organu I instancji, możliwość cofnięcia tego odwołania, nałożył jednocześnie                na organy administracji obowiązek badania decyzji będącej przedmiotem odwołania                  tj. czy nie narusza ona prawa lub interesu społecznego. Stwierdzenie przez organ odwoławczy wystąpienia któregokolwiek z tych elementów tj. bądź to naruszenia przez badaną decyzję prawa, bądź interesu społecznego - winno skutkować nieuwzględnienia cofnięcia odwołania. Czynność ta (cofnięcia odwołania) oparta jest zatem na zasadzie ograniczonej, względnej dyspozycyjności. Jej skuteczność w każdym wypadku zależy od oceny zaskarżonej decyzji przez organ odwoławczy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 kwietnia              1994 r. w sprawie I SA119/94 orzekł, iż „cofnięcie odwołania przez stronę nie zwalnia organu odwoławczego z obowiązku oceny decyzji organu pierwszej instancji w zakresie                  jej zgodności zarówno z prawem, jak i z interesem społecznym, a zatem nie prowadzi wprost do umorzenia postępowania odwoławczego”. Rozpatrując niniejszą sprawę organ odwoławczy dokonuje oceny zaskarżonej decyzji nie tylko w kontekście jej legalności (zgodności z prawem), ale także jej celowości (zgodności z interesem społecznym),                       co dodatkowo przemawia za tym, że przedmiotem postępowania odwoławczego nie jest sprawa administracyjna, lecz prawidłowość decyzji administracyjnej. Podkreślić należy,                 że wystarczy zwykle naruszenie prawa lub interesu społecznego przez zaskarżoną decyzję, aby cofnięcie odwołania było niedopuszczalne (M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III.). Mając na uwadze                art. 137 K.p.a. rozpatrując niniejszą sprawę tutejsze Kolegium nie przychyla się do wniosku Pani Wiesławy Stankiewicz z dnia 27 listopada 2014 r. wycofującego swoje odwołanie                      oraz wnoszącego o umorzenie tego postępowania, ponieważ w ocenie SKO w Łomży decyzja Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 sierpnia 2014 r. znak: KP.6733.2.2013 w istotny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.
Przepis art. 155 K.p.a. stanowi, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Do przywołanego przepisu stosuje się odpowiednio art. 154 § 2 K.p.a., przy czym podkreślić należy, że cytowany przepis                 art. 155 K.p.a. normuje instytucję zmiany lub uchylenia, ale wyłącznie decyzji ostatecznych. Wszczęcie zaś postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej,                   w trybie omawianego przepisu, może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu (art. 61 K.p.a.). Ponadto decyzja, o której mowa w art. 155 K.p.a., może być zmieniona lub uchylona                     w każdym czasie, a zatem nie stosuje się w tym nadzwyczajnym postępowaniu weryfikacyjnym decyzji ostatecznej ograniczeń czasowych. Stąd wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 155 K.p.a. jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, zmierzającym do ustalenia zaistnienia przesłanek wymienionych tym przepisem, a zatem reguły zachowania się organu w tej nowej sprawie, wyznacza omawiany przepis. Dlatego też, możliwość uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej na podstawie art. 155 K.p.a. uzależniona jest od zgody strony oraz uznania przez organ rozstrzygający sprawę w tym trybie, że za uchyleniem lub zmianą decyzji ostatecznej przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. Przesłanka "zgody strony" z art. 155 K.p.a. nie odnosi się wyłącznie do takich decyzji, w których jedna strona nabyła prawo. W przypadku bowiem, gdy decyzja jest źródłem nabycia prawa, to zmiana tej decyzji w trybie art. 155 K.p.a. wymaga zgody osób (podmiotów), które były stronami w sprawie zakończonej decyzją ostateczną i to bez względu na okoliczność, jakie prawa nabyła każda z tych stron.                    SKO w Łomży wyjaśnia, że o ile w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji ostatecznej brała udział więcej niż jedna strona, to nie jest konieczne wykazanie, że każda              ze stron nabyła prawo z decyzji. W takiej sytuacji wystarczy stwierdzenie, że decyzja tworzy prawo tylko dla jednej ze stron postępowania, gdyż przepis art. 155 K.p.a. nie ustanawia warunku, aby każda ze stron nabyła prawo na mocy decyzji ostatecznej. W świetle powyższego przyjdzie stwierdzić, iż postępowanie w trybie omawianego przepisu prowadzi się z udziałem tych samych stron postępowania podstawowego (zwykłego), w którym zapadła decyzja ostateczna (zob. wyrok NSA z 7 marca 2007 r., II OSK 1465/05; wyrok NSA z 11 lipca 2005 r., I SA/Wa 897/04, wyrok NSA z 11 grudnia 2003 r., IV SA 1855/02).
W rozpoznawanej sprawie należy podzielić stanowisko Skarżącej, Pani Wiesławy Stankiewicz, że przy zmianie decyzji w trybie art. 155 K.p.a. jest wymagana zgoda wszystkich stron postępowania biorących udział w postępowaniu, w którym zapadła decyzja podlegająca zmianie (mogą to być następcy prawni podmiotów, które brały udział                       w postępowaniu prowadzonym w trybie zwykłym i które zostało zakończone dotychczasową decyzją, ale i takie podmioty, które zostały pominięte w tamtym postępowaniu bez ich winy, pomimo iż służy im przymiot strony), a nie tylko strony będącej inicjatorem zarówno postępowania pierwotnego, jak i w trybie art. 155 K.p.a. (czyli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki). Z treści zaskarżonej decyzji i lektury akt wynika,               że w rozpoznawanej sprawie brak jest zgody stron na zmianę decyzji w w/w trybie. Decyzja zatem wydana z naruszeniem wymogu ustawowego - zgody stron - stanowi rażące naruszenie reguł zachowania się przez organ przy zmianie decyzji, a w związku z czym nie może pozostać w obrocie prawnym. Zgoda stron, o której mowa w omawianym przepisie, stanowiąca podstawową przesłankę zastosowania art. 155 K.p.a., udzielona musi być wprost               i wyraźnie przez stosowne oświadczenie złożone organowi administracji publicznej.
Kolejnym argumentem przemawiającym za uchyleniem przedmiotowej decyzji jest fakt rozszerzenia zakresu inwestycji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdza, że zmiana decyzji w trybie art. 155 K.p.a. może tylko i wyłącznie dotyczyć zakresu (terenu) określonego w decyzji pierwotnej. W niniejszej sprawie „przyczyną” zmiany decyzji w części był rzekomy podział geodezyjny działki nr 108/1 na działki 108/2 i 108/3. W aktach sprawy brak dokumentu (np. decyzji podziałowej) potwierdzającego tą okoliczność – pojawia się natomiast całkiem nowa działka nr 78/18. Kolegium w Łomży stwierdza, że nie dopuszczalny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, jest fakt „dopisania”                 w trybie art. 155 K.p.a. jakiejkolwiek nowej działki. W rozpoznawanej sprawie                  SKO w Łomży podziela również stanowisko Skarżącej, dotyczące naruszenia art. 113                    w związku z art. 107 § 3 i art. 77 K.p.a. Zgodnie z art. 113 § 1 K.p.a. „organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”. Wykładnia tego przepisu wskazuje, że wszystkie opisane w nim nieprawidłowości muszą mieć charakter oczywisty. Błąd pisarski to widoczny, wbrew zamierzeniom organu, niewłaściwie użyty wyraz, widocznie mylna pisownia. Z kolei błąd rachunkowy, to błąd wynikający z niewłaściwego przeprowadzenia badań arytmetycznych. Natomiast "inna oczywista omyłka" jest swym charakterem zbliżona do niedokładności błędu pisarskiego lub rachunkowego. Podkreślenia wymaga zaś, że sprostowanie nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia (pod. postanowienie NSA z 7 lutego 2007 r., sygn. akt I OZ 70/07, niepublikowane). Organ I instancji nie zastosował się do treści omawianego artykułu –                 nie wyjaśnił na czym konkretnie polega oczywista omyłka pisarska oraz nie sprostował                       tej omyłki w odrębnym postępowaniu w drodze postanowienia (na które służy zażalenie).
Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy Wójt Gminy Krasnopol powinien wziąć                pod uwagę argumenty zawarte w uzasadnieniu omawianej decyzji oraz wezwać inwestora                  do przedłożenia zgody wszystkich stron postępowania na zmianę tej decyzji w trybie                  art. 155 K.p.a. i wyjaśnienia skąd wzięła się nowa działka nr 78/18. Organ I instancji prostując oczywistą omyłkę pisarską powinien również zastosować się do treści                          art. 113 K.p.a.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Strony mają prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

przewodniczący  - Anna Sadowska
członkowie:   - Sławomir Cempa (spr.)
- Urszula Kurządkowska


Otrzymują :

1. PGE Dystrybucja Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Suwałki, ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwałki,
2. Wiesława Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki,
3. Wójt Gminy Krasnopol, ul. Wojska polskiego 4, 16-503 Krasnopol,
4. Strony według wykazu
5. a/a.

 

Data powstania: środa, 10 gru 2014 14:56
Data opublikowania: środa, 10 gru 2014 14:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6990 razy