Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE SKO. 412/60/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

Łomża, dnia 10 grudnia 2014 r.

SKO. 412/60/2014

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 149 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U., z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

 

Przewodniczący –  Urszula Kurządkowska (spr.)

Członkowie           Karolina Modzelewska

Anna Magdalena Zawadzka

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 r. wniosku Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nagodziców 16/8 o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/14/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. uchylającą w całości decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG.6220.EW.13-7.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG.6220.13.12/8.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) i odmawiającą wydania Wikar Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Czyżew Siedliska, gm. Czyżew, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 51/3, w z n a w i a   postępowanie w tej sprawie.

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 12 listopada 2014 r. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła, za pośrednictwem Burmistrza Czyżewa, wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/14/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. uchylającą w całości decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG.6220.EW.13-7.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.13.12/8.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) i odmawiającą wydania Wikar Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Czyżew Siedliska, gm. Czyżew, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 51/3. Wniosek oparto na podstawach wznowienia postępowania określonych w art. 145 § 1 punkty 5; 7 i 8 KPA, wskazując w jego uzasadnieniu, że:

·           powodem uchylenia decyzji nr RG.6220.EW.13-7.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowanej postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.13.12/8.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.), którą Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW w miejscowości Czyżew Siedliska, gm. Czyżew działka nr 51/3, była niezgodność lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania gminy Czyżew,

·           w dniu 16 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 616/14, stwierdził nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·           WSA w Białymstoku stwierdził, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku,

w tej sytuacji stan faktyczny na podstawie, którego przyjęto ustalenia w odmownej decyzji okazał się odmienny od istniejącego w dniu wydania, co uzasadnia żądanie wznowienia postępowania oraz uchylenia decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że wniosek o wznowienie postępowania został złożony przez stronę postępowania w terminie przewidzianym w art. 148 § 1 KPA, w związku z tym  orzekło jak w sentencji postanowienia.

Postanowienie niniejsze stosownie do przepisu art. 149 § 2 KPA stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania, co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy i nie służy na nie zażalenie.

 

Pouczenie: Stosownie do art. 10 § 1 KPA strona ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia. Akta sprawy znajdują się w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pokój 116 i można zapoznawać się z nimi codziennie w godzinach od 800 do 1500.

 

Przewodniczący –  Urszula Kurządkowska (spr.)

Członkowie           Karolina Modzelewska

Anna Magdalena Zawadzka

 

Otrzymuje:

1.    Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2.    Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne

Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu

Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew

3.    Fundacja Myśli Ekologicznej

ul. Halicka 9, 31-36 Kraków,

4.    Burmistrz Czyżewa

5.    pozostałe strony przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: środa, 10 gru 2014 11:18
Data opublikowania: środa, 10 gru 2014 11:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3349 razy