Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE SKO.412/59/2014 z dnia 01 grudnia 2014 r.

Łomża , dnia 01 grudnia 2014 r.

SKO.412/59/2014
P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 149 § 1 i 2  i art. 150 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.  z 2013r.,  poz. 267  ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży  w składzie orzekającym:
Przewodniczący :  Jadwiga Piaścik (spr.)
Członkowie:          Karolina Modzelewska
Anna Magdalena Zawadzka
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 01 grudnia  2014  r. wniosku Wikar  Sp. z o. o. w Warszawie o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. nr SKO.412/17/2013 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Czyżewa  z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/13 ( sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/6.13) o środowiskowych uwarunkowaniach i odmawiającą wydania WIKAR Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z pełną infrastrukturą techniczną i podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji  na działce  nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś
- wznawia postępowanie w sprawie  zakończonej ostateczną decyzją       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. nr SKO.412/17/2013
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 7 listopada 2014 r. ( wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w dniu 12 listopada 2014 r.) Wikar  Sp. z o. o. w Warszawie  wystąpiła  o wznowienie na podstawie art. 145 § 1 pkt 5, 7 i 8 kpa postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. nr SKO.412/17/2013 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Czyżewa  z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/13 ( sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr RG.6220.11.12/6.13) o środowiskowych uwarunkowaniach i odmawiającą wydania WIKAR Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z pełną infrastrukturą techniczną i podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji  na działce  nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, i uchylenie dotychczasowej decyzji SKO.
Wskazano, że powodem uchylenia decyzji Burmistrza Czyżewa była niezgodność lokalizacji   inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew. W dniu 16 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem sygn. akt II SA/Bk 616/14 stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji stan faktyczny, na podstawie którego przyjęto ustalenia w odmownej decyzji, okazał się odmienny od istniejącego w dniu wydania decyzji.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując wniosek stwierdziło, że zachodzą przesłanki konieczne do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r. nr SKO.412/17/2013.
Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
Mając na uwadze powyższe Samorządowe Kolegium Odwoławcze  orzekło  jak   w sentencji.
Postanowienie niniejsze jest ostateczne.
Przewodniczący :  Jadwiga Piaścik (spr.)
Członkowie:          Karolina Modzelewska
Anna Magdalena Zawadzka
O t r z y m u j ą:
1. Wikar Sp. z o. o.
ul. Nagodziców 16/8, 03-188 Warszawa
2. Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne
Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu
Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew,
3. Fundacja Myśli Ekologicznej
ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
4. Burmistrz Czyżewa
5. Pozostałe strony postępowania poprzez ogłoszenie
w BIP SKO w Łomży
6. a  /  a

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2014 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2014 14:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3352 razy