Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO. 412/42/2014 z dnia 1 września 2014 r.


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

Przewodniczący –  Janusz Krajewski
Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)
Grzegorz Leszczyński

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 1 września 2014 r. odwołań: Ryszarda Okuniewskiego zam. Łomża ul. Bartnicza 24 i Anety Żabińskiej zam. Łomża ul. Kierzkowa 50, od decyzji Burmistrza Stawisk nr OŚR. 6220.6.2014  z dnia 23 lipca 2014 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku pod potrzeby hodowli drobiu na działkach na 891/86 i nr 891/16, obręb Stawiski 0005,    u t r z y m u j e   w mocy  zaskarżoną decyzję.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 20 marca 2014 r. Ryszard Okuniewski, Aneta Żabińska i Paweł Żabiński wystąpili do Burmistrza Stawisk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku pod potrzeby hodowli drobiu na działach nr 891/86 i nr 891/15 położonych w obrębie Stawisk.
Postanowieniem nr OŚR. 6220.6.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Burmistrz Stawisk odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku pod potrzeby hodowli drobiu na działkach na 891/86 i nr 891/16, obręb Stawiski 0005. Postanowienie wydano w trybie art. 61a § 1 KPA, gdyż ustalono że planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z postanowieniem tym nie zgodził się Ryszard Okuniewski i wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Łomży. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży postanowieniem nr SKO 412/25/2014 z dnia 29 maja 2014 r. uchyliło w całości postanowienie Burmistrza Stawisk nr OŚR. 6220.6.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. wskazując, że w przedmiotowej sprawie powinna być wydana decyzja w trybie art. 105 § 1 KPA.
Decyzją nr OŚR. 6220.6.2014 z dnia  2014 r. 23 lipca 2014 r. Burmistrz Stawisk umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku pod potrzeby hodowli drobiu na działkach na 891/86 i nr 891/16, obręb Stawiski 0005. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że planowane przez wnioskodawców przedsięwzięcie  nie wymaga wydania decyzji środowiskowej, gdyż nie spełnia ono warunku określonego w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.).
Z decyzją Burmistrza Stawisk nie zgodzili się Ryszard Okuniewski oraz Aneta Żabińska i złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Odwołujący wskazali, że w uzasadnieniu decyzji Burmistrz nie wspomniał, iż brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia, a występując o warunki zabudowy będą zmuszeni okazać dokument, z którego jednoznacznie będzie wynikał brak potrzeby przeprowadzania  oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wskazali, że z pozostałych gmin otrzymują jasne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż nie jest wymagana ocena tymczasem zarówno poprzednie postanowienie jak i zaskarżona decyzja milczą w tym temacie. W związku z tym wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji, bowiem uzasadnienie jest sprzeczne z jej sentencją a w sprawie brak jest podstaw do odmowy wszczęcia postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując odwołanie zważyło, co następuje:

W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że wnioskiem z dnia 20 marca 2014 r. Ryszard Okuniewski, Aneta Żabińska i Paweł Żabiński wystąpili do Burmistrza Stawisk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na adaptacji budynku znajdującego się na działkach na 891/86 i nr 891/16 (obręb Stawiski 0005) pod potrzeby hodowli drobiu. Z załączonej do wniosku „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie poległo na adaptacji istniejącego budynku, w miejscowości Stawiski-Smolniki położonej na terenie gminy Stawiski oraz jego eksploatacji w chowie drobiu i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1397) nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (określonych § 3 ust. 1 pkt 103), ponieważ przewidywana obsada wyniesie 16 DJP.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że skoro planowane przez skarżących zamierzenie inwestycyjne nie należy do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a także do katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to postępowanie wszczęte ich wnioskiem z dnia 20 marca 2014 r. stało się bezprzedmiotowe i należało je umorzyć na podstawie art. 105 § 1 KPA. Podkreślić należy, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma swobody w kwalifikowaniu przedsięwzięć w zakresie obowiązku uzyskania takiej decyzji, ale związany jest wykazem przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu. Skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela pogląd prezentowany w piśmiennictwie, że postępowanie wszczęte wobec przedsięwzięcia, które nie zostało wymienione w katalogu określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 KPA (por. K. Gruszecki, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jako instrument ograniczający swobodę prowadzenia działalności i prawo własności, "Casus" z 2009 r., nr 51, s. 37). Pogląd ten prezentowany jest   również w orzecznictwie sądów administracyjnych np. w wyrokach: Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 689/11 (LEX nr 1145747) i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt II SA/Ke 493/10 (LEX nr 753251).
Odnosząc się do zarzutów odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uznało, że nie mają one wpływu z zmianę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Chybiony jest zarzut dotyczący „braku podstaw do odmowy wszczęcia postępowania”, gdyż skarżoną decyzją umorzono postępowanie wszczęte wnioskiem skarżących z dnia 20 marca 2014 r., zatem postępowanie to toczyło się o czym świadczą zgromadzone w sprawie akta i zostało następnie umorzone z powodu bezprzedmiotowości (art. 105 § 1 KPA). Nietrafny jest też zarzut dotyczący nie wydania  dokumentu jednoznacznie wskazującego brak potrzeby przeprowadzania oceny na środowisko, gdyż w uzasadnieniu skarżonej decyzji wykazano, że przedsięwzięcie planowane przez skarżących nie wymaga wydania decyzji środowiskowej. Wskazać w tym miejscu należy, że w istocie decyzja umarzająca tego rodzaju postępowanie jest jedynym możliwym, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, rozstrzygnięciem, na podstawie którego wnioskodawca może uzyskać urzędowe potwierdzenie, że planowana przez niego inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a to z tego powodu, że nie stanowi żadnego z przedsięwzięć opisanych w ustawie.
Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że skarżona decyzja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i odwołania Ryszarda Okuniewskiego oraz Anety Żabińskiej nie zasługują na uwzględnienie, dlatego orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Przewodniczący –  Janusz Krajewski
Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)
Grzegorz Leszczyński


Otrzymują:
1.    Ryszard Okuniewski
2.    Aneta Żabińska
3.    Paweł Żabiński
4.    Strony postępowania poprzez obwieszczenie w BIP SKO w Łomży
5.    Burmistrz Stawisk

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2014 12:07
Data opublikowania: poniedziałek, 1 wrz 2014 12:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7574 razy