Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO.412/41/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

 

SKO.412/41/2014 Łomża, dnia 26 sierpnia 2014 r.

 

 

 

D e c y z j a

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm./ oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., dalej k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym :

 

przewodniczący - Anna Sadowska

członkowie : - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

- Janusz Krajewski

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2014 r. odwołania Stowarzyszenia Ekologicznego TU JEST NASZ DOM, Lubiatów 8, 66-627 Bobrowice- reprezentowanego przez Mariusza Downara, od decyzji Burmistrza Ciechanowca Nr RI.6220.6.2013 z dnia 30 czerwca 2014 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej - dwóch jednostek wytwórczych o mocy maks. 2,5 MW każda, przewidzianego do realizacji w miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, na działkach oznaczonych nr geod. 710 i 756, utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

 

Uzasadnienie

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ,,Uooś”.

W dniu 29 maja 2013r r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynął wniosek FUTURE PROJEKTY OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwanej dalej Spółką lub Inwestorem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej - dwóch jednostek wytwórczych o mocy maks. 2,5 MW każda, na działkach oznaczonych nr geod 710 i 756 położonych w miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

Z dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja planowanej inwestycji obejmuje dwie elektrownie o mocy maks. 2,5 MW każda. Pojedyncza elektrownia będzie zbudowana z: fundamentu, wieża o wysokości maks. 125 m, wirnik, skrzydła/łopaty o średnicy maks. 130 m, generator, transformator. Pojedyncza łopata wirnika będzie miała długość maks. 65 m, zaś maksymalna całkowita wysokość w stanie wzniesionej łopaty wynosić będzie 190 m ponad powierzchnię terenu.

Energia elektryczna zostanie przesłana podziemnymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia do stacji GPZ 110/30/15/kV. W karcie informacyjnej wskazano m.in., na których działkach ewidencyjnych planuje się realizację elektrowni wiatrowych oraz lokalizację :

- pojedynczego budynku gospodarczy poza terenem planowanej inwestycji w odległości ponad 400 metrów na północ od granic działki nr 710 i na zachód od granic działki nr 756 objętej inwestycją,

- budynku mieszkalnego w odległości ponad 625 m na północny zachód od granic działki nr 710.

Analiza akustyczna obszarów objętych inwestycją i najbliższego otoczenia wykazała, że tereny te stanowią głównie użytki rolne, które nie wymagają ochrony przed hałasem. Dla tych rejonów nie wyznaczono dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie hałasu. Hałas z turbin wynosić będzie ok. 106 dB. Powierzchnia zabudowy obejmie: fundamenty o średnicy maks. 30 m2, plac manewrowy o wymiarach ok. 30 x 60 m wraz z dojazdem do drogi gminnej – razem maks. 3000 m2

Obwieszczeniem z dnia 5 czerwca 2013 r. Burmistrz Ciechanowca, dalej ,,Burmistrz Ciechanowca” lub ,,organ”, zawiadomił strony - w trybie art. 74 ust. 3 Uooś - o wszczęciu postępowania zainicjowanego wnioskiem Spółki, informując o uprawnieniach przysługujących na mocy art. 10 § 1 k.p.a.

Następnie pismami nr RI.6220.6.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, dalej ,,PPIS” i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, dalej ,,RDOŚ”, o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Postanowieniem nr WOOŚ-II-4240.293.2013.UM z dnia 19 lipca 2013 r. RDOŚ wyraził opinię, że dla inwestycji określonej we wniosku nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, gdyż m.in. planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Natomiast PPIS w piśmie nr NZ 4900.1.31.2013 (opinia nr 39/NZ/2013) z dnia 3 lipca 2013 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodny z art. 66 Uooś, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na życie i zdrowie ludzi.

Postanowieniem nr RI.6220.6.2013 z dnia 31 lipca 2013 r. Burmistrz Ciechanowca stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na budowie farmy wiatrowej - dwóch jednostek wytwórczych o mocy maks 2,5 MW każda, na działkach oznaczonych nr geod. 710 i 756 położonych w miejscowości Ciechanowiec, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie jego zakres. Postanowienie to wydane zostało z naruszeniem terminu określonego w art. 65 ust.1 Uooś, wg którego organ był zobowiązany wydać je w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie, który to termin upływał w dniu 5 lipca 2013 r. Skoro opieszałość organu nie była kwestionowana przez inwestora, to Kolegium powyższe uchybienie terminowi uznało za okoliczność pozostającą bez wpływu na wynik sprawy, rozumiany jako pozytywne dla wnioskodawcy określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem nr RI.6220.6.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. organ zawiadomił osoby będące stronami o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Ciechanowca, po otrzymaniu w dniu 29 października 2013 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -uzupełnionego pismami z dnia 5 grudnia 2023 r. i 7 stycznia 2014 r. - zwrócił się do: PPIS o wydanie opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 Uooś oraz do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 1 pkt l Uooś).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem w postanowieniu nr NZ 4902.1.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. (opinia nr12/NZ/2014). zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie polegające na budowie farmy wiatrowej - dwóch jednostek wytwórczych o mocy maks. 2,5 MW każda, przewidzianego do realizacji w miejscowości Ciechanowiec, na działkach oznaczonych nr geod. 710 i 756 i określił warunki jego realizacji. Również RDOŚ, postanowieniem nr WOOŚ-II-4242.12.2014.UM z dnia 7 marca 2014 r., uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Obwieszczeniem nr RI.6220.6.2013 z dnia 17 marca 2014 r... organ zawiadomił osoby będące stronami o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości zgłoszenia uwag w terminie 7 dniowym.

Następnie decyzją nr RI.6220.6.2013 z dnia 30 czerwca 2014 r. Burmistrz Ciechanowca ustalił na rzecz FUTURE PROJEKTY OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej - dwóch jednostek wytwórczych o mocy maks. 2,5 MW każda, przewidzianego do realizacji w miejscowości Ciechanowiec. W decyzji tej organ określił: rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji i projekcie budowlanym.

Nadto nałożył obowiązek:

- zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- przedstawienia analizy porealizacyjnej polegającej na dokonaniu pomiarów rzeczywistego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu na najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną wokół lokalizacji turbin wiatrowych oraz porównania ich z danymi zawartym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w niniejszej decyzji.

Z decyzją tą nie zgodziło się Stowarzyszenia Ekologicznego TU JEST NASZ DOM, Lubiatów 8, 66-627 Bobrowice, dalej ,,Stowarzyszenie”, które - dochowując ustawowego terminu - złożyło za pośrednictwem organu odwołanie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Stowarzyszenie wniosło o uchylenie decyzji Burmistrza Ciechanowca w całości, rozstrzygnięcie co do istoty sprawy i wydanie decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia. Alternatywnie - o uchylenie skarżonej decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji lub o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji, zarzucając :

  - naruszenie art. 107 § l i art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 15 Uooś poprzez brak analizy potencjalnych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia,

  - naruszenie art. 66 ust. 1 pkt l lit. a Uooś poprzez znaczące rozbieżności odnoszące się do lokalizacji inwestycji i odległości od terenów zabudowanych,

  - niezgodność raportu z postanowieniami decyzji poprzez niejednolite określenie odległości od zabudowy mieszkaniowej,

  - brak rzetelnej i pełnej oceny oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia,

  - brak oceny dotyczącej oddziaływania skumulowanego spowodowanego realizacją inwestycji w odniesieniu do istniejących przekroczeń norm natężenia hałasu przy budynkach mieszkalnych,

  - brak opisu wariantu najkorzystniejszego dla środowiska w raporcie oraz brak rzetelnej oceny i opisu racjonalnego wariantu alternatywnego.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po dokonaniu wszechstronnej i całościowej analizy oraz oceny zebranego przez organ materiału dowodowego, ustaleniu czy w sprawie zastosowano prawidłową podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia, a także zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu, zważyło co następuje:

Jednym z najistotniejszych elementów oceny oddziaływania przedsię­wzięcia na środowisko jest określenie, w jaki sposób i w jakiej skali może ono oddziaływać na poszczególne składniki środowiska.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w przepisach art. 59-87 określa procedurę wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której podstawy materialne, procesowe i kompetencyjne regulują przepisy art. 71-87. Zatem zasady i tryb postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko reguluje Uooś wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na koniec postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i stanowi odzwierciedlenie wszystkich jego etapów: począwszy od złożenia wniosku, po uzgodnienia, analizę dołączonej do wniosku dokumentacji i konsultacje społeczne. Uzyskanie tej decyzji, której celem jest przede wszystkim określenie warunków realizacji danego przedsięwzięcia pod względem ochrony środowiska, jest wymagane jedynie dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 Uooś). Wedle art. 61 ust. 1 pkt 1 Uooś, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji (ust. 2 art. 61 Uooś).

W sprawie nie jest sporne, że planowane przez inwestora przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz. U. nr 213, poz. 1397), zatem stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2 Uooś, wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1, czyli - w drodze postanowienia - przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kolegium uznało za celowe wskazanie, że wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można odmówić jedynie w razie:

- niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 Uooś) - dla nieruchomości, na których

planowana jest realizacja inwestycji, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego;

- odmowy uzgodnienia warunków realizacji przez organ uzgadniający (art. 77 ust. 1 Uooś), co wynika

z wiążącego charakteru uzgodnienia. Organ uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia właściwych

organów, które wypowiedziały się co do dopuszczalnych warunków planowanego przedsięwzięcia w

zakresie swoich kompetencji;

- braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, jeżeli

z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym

wariancie (art. 81 ust. 1 Uooś)- nie przewiduje się realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie

niż proponowany przez inwestora;

- gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie

oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne

wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub

gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 Uooś). Zarówno z raportu jak i

dokonanej przez RDOŚ oceny wynika, że przedmiotowa inwestycja zarówno na etapie trwania prac

inwestycyjnych oraz w zakresie eksploatacji elektrowni wiatrowej nie wpłynie znacząco na obszary

Natura 2000;

- jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może

spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami

dorzecza (art. 81 ust. 3 Uooś)- nie dotyczy rozpatrywanej sprawy;.

- jeżeli z przeprowadzonego postępowania wynikać będzie niemożliwe do zlikwidowania czy

zminimalizowania do poziomu dopuszczalnych emisji, negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na

środowisko. Powyższa okoliczność nie zachodzi w przedmiotowej sprawie.

Z przywołanych wyżej uregulowań prawnych zawartych w Uooś wynika że ustawodawca określił precyzyjnie katalog okoliczności uzasadniających odmowę zgody na realizację przedsięwzięcia. W powyższych ramach nie mieści się planowane przedsięwzięcie, gdyż żadna z wymienionych wyżej okoliczności nic zachodzi w przedmiotowej sprawie, a także z poniższych powodów:

 1. Specyfika postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga, aby organ prowadzący postępowanie w sprawie dysponował specjalistycznymi informacjami z zakresu ochrony środowiska. W tym właśnie celu w art. 74 Uooś określono, jakie dokumenty i informacje winny zostać załączone do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor do wniosku z 27 maja 2013r r. (data wpływu 29.05.2013r.) dołączył :

- kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu umożliwiające identyfikację inwestycji, jej zakres, podstawowe parametry, spełniającą wymogi określone w art. 3 ust. l pkt 5 Uooś,

- kopię mapy ewidencyjnej, poświadczoną przez właściwy organ, obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływało,

- wypis uproszczony z rejestru gruntów.

Zdaniem Kolegium, z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, że inwestor składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, wypełnił wymagania wynikające z art. 73 ust. 1 i 74 ust.1 pkt 2 i 3 Uooś.

 

 1. Burmistrz Ciechanowca wykazał w sposób logiczny i wyczerpujący, opierając się na danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opiniach organów uzgadniających (PPIS i RDOŚ) oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 Uooś, potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i postanowieniem z dnia 31 lipca 2013 r nałożył obowiązek przeprowadzenia powyższej oceny. W postanowieniu tym nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie w czternastu punktach jakie zagadnienia należy w raporcie poddać szczegółowej analizie.

 

 1. Przedłożony przez inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, będący kluczowym dowodem w sprawie administracyjnej i jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, mającym ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia, poddany został wnikliwej ocenie organu. Burmistrz Ciechanowca, po stwierdzeniu, że przedłożony raport nie odpowiada oczekiwaniom określonym w postanowieniu z dnia 31 lipca 2013 r., zawiera niejasności, braki merytoryczne (nie pozwalające sformułować warunków środowiskowych), dwukrotnie wzywał Inwestora do ich wyjaśnienia i uzupełnienia. Spółka, w piśmie z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz w piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r. ustosunkowała się do poszczególnych punktów wezwania. Uzupełniony raport został przedstawiony do uzgodnienia RDOŚ i do zaopiniowania PPIS. Oba te organy wydały pozytywne postanowienia. W ocenie Kolegium, RDOŚ szczegółowo określił oraz uzasadnił jakie działania winny być podjęte : przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, sporządzania dokumentacji wymaganej do wydania decyzji budowlanej oraz na etapie jego realizacji i eksploatacji. Wskazane w postanowieniu warunki zostały uwzględnione w zaskarżonej decyzji. Kolegium podkreśla, że uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań - w odróżnieniu od subiektywnej opinii nie mającej dla organu znaczenia wiążącego - wiąże organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wiążący charakter uzgodnienia był wielokrotnie potwierdzony w orzeczeniach sądów administracyjnych (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 listopada 1999 r., IV SA 1512/1998).

Znajdujący się w aktach sprawy raport wraz z uzupełnieniami Kolegium ocenia jako pełny i rzetelny, wyczerpujący i spójny, spełniający ustawowe wymagania, co do jego zawartości w rozumieniu dyspozycji art. 66 Uooś. Analiza raportu wskazuje, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska, a biorąc pod uwagę lokalizacje wież poza terenami chronionymi akustycznie (w odległości ok. 650 m od terenów zabudowy zagrodowej) uznać można, że największy hałas docierający do najbliższych budynków mieszkalnych nie przekroczy równoważnego poziomu mocy akustycznej LAeqT=39 dB, a więc będzie niższy od poziomu 45 dB, dopuszczalnego dla pory nocy i od poziomu 55 dB, dopuszczalnego dla pory dnia. W granicach potencjalnej strefy oddziaływania akustycznego nie występują obecnie i nie są planowane żadne funkcje oraz obiekty podlegające ochronie przed hałasem - strefa obejmuje tylko tereny użytków rolnych. Na etapie eksploatacji elektrownia wiatrowa nie będzie wywierać szkodliwego wpływu na stan powietrza atmosferycznego w zakresie emisji pyłów i gazów w jej otoczeniu. Wartości graniczne zarówno dla pola elektrycznego, jak i magnetycznego nie zostaną przekroczone. Zawarty w raporcie zakres analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w poszczególnych fazach jego realizacji, jest szeroki i uwzględnia aspekty technologiczne, prawne, organizacyjne i logistyczne inwestycji.

 

W przedmiotowej sprawie organ, wypełniając obowiązek zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniu, poinformował w dniu dnia 7 listopada 2013 r. w drodze obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu oraz możliwości zapoznania się (od 8.11.2013r. do 29.11.2013r.) z raportem i jego uzupełnieniami zakreślając jednocześnie termin 21 dniowy na składanie wniosków i uwag. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Dopiero 20 marca 2014 r. do organu wpłynęło pismo podpisane przez 14 mieszkańców miasta Ciechanowiec wyrażające stanowczy protest w związku z planowaniem przedsięwzięcia, zaś l kwietnia 2014 r. wpłynął wniosek Krzysztofa Kamińskiego, Anny Kamińskiej, Wojciecha Łopuskiego, Grzegorza Łopuskiego, o dopuszczenie ich w postępowaniu w charakterze strony. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ omówił treść złożonego protestu i żądań oraz szczegółowo zasadnie ustosunkował się do podnoszonych zarzutów, żądań. W dniu 10 kwietnia 2014 r. wpłynęło pismo Stowarzyszenia – dopuszczonego postanowieniem z dnia 3 grudnia 2013 r. do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym- zawierające uwagi do toczącego się postępowania. Organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyczerpująco i należycie ustosunkował się do przekazanych uwag.

 

 1. We właściwy sposób organ zakreślił krąg stron postępowania ograniczając go do podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

 

 1. Bez naruszenia ustawy o dostępie do informacji o środowisku powiadomień dokonywano stosując procedurę z art. 49 kpa (liczba stron postępowania przekroczyła 20).

 

 1. W ocenie Kolegium, decyzja Burmistrza Ciechanowca Nr RI.6220.6.2013 z dnia 30 czerwca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia spełnia wszystkie wymogi ustawowe wynikające zarówno z art. 107 k.p.a., jak i z art. 82 ust. 1 oraz art. 85 Uooś. Przede wszystkim zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 Uooś., z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie. Określa rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, określa podstawowe parametry funkcjonowania inwestycji, warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, określa wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w dokumentacji budowlanej, nakłada obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu na najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną. W treść decyzji wkomponowane zostały warunki i wymogi wynikające z raportu, postanowienia uzgadniającego i opiniującego przedsięwzięcie. Uzasadnienie decyzji wyjątkowo szeroko informuje o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Sposób uzasadnienia decyzji w pełni odpowiada wymogom wynikającym z art. 85 ust. 2 Uooś.

 

Powyższa analiza akt sprawy pozwala Kolegium stwierdzić, że postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej - dwóch jednostek wytwórczych o mocy maks. 2,5 MW każda, przewidzianego do realizacji w miejscowości Ciechanowiec było przeprowadzone zgodnie z przepisami Uooś a treść podjętej decyzji jest zgodna materialnoprawnymi przepisami regulującymi kwestie środowiskowych wymagań dla tego typu przedsięwzięcia.

 

Odnosząc się do zarzutów zawartych w odwołaniu Kolegium wskazuje :

 • Na stronie 33 i 34 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 66 ust. 1. pkt 15 Uooś, przeanalizowano możliwości wystąpienia konfliktów społecznych, w odniesieniu do wariantu wybranego do realizacji Ewentualne (potencjalne) konflikty zasygnalizowano w raporcie oraz wskazano problemy, których mogą one dotyczyć. Co do zarzutu braku przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie, stwierdzić należy, że w prawie polskim nie został wprowadzony obowiązek przeprowadzania konsultacjach społecznych w procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu. Umożliwienie społeczeństwu udziału w postępowaniu następuje bowiem poprzez udostępnienie do publicznego wglądu dokumentacji sprawy i poinformowanie o prawie i terminie składania uwag i wniosków. Akta niniejszego postępowania wskazują, że społeczeństwo, wbrew twierdzeniom Stowarzyszenia, z ustawowej możliwości nie skorzystało, gdyż w wyznaczonym przez organ 21 dniowym terminie nie złożyło ani jednego wniosku lub uwagi.

 • Zarzut naruszenia art. 66 ust. 1 pkt l lit. a Uooś Kolegium uznaje za chybiony, gdyż raport zgodnie ze wskazanym przepisem zawiera charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem wyjściowym stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie decyzji. Rozbieżność danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i w treści raportu jest dopuszczalna, ponieważ przedmiotem oceny jest ostatecznie przyjęty przez Inwestora wariant przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu oddziaływań skumulowanych z istniejącymi i planowanymi w najbliższej przyszłości obiektami o takim samym przeznaczeniu, przy uwzględnieniu innych okoliczności wynikających w trakcie toczącego się postępowania. Procedura poprzedzająca wydanie decyzji środowiskowej jest procedurą mającą za zadanie weryfikację w procesie prowadzonych uzgodnień i wypracowanie kompromisu pozwalającego na realizację przedsięwzięcia przy zapewnieniu jednoczesnej ochrony środowiska naturalnego. Nie można zakładać- jak to czyni Stowarzyszenie-że musi istnieć zbieżność między kartą informacyjną, a ostatecznym, dopuszczonym do realizacji kształtem przedsięwzięcia,

 • Z Raportu (str.5 raportu i str. 8 pomiarów hałasu w środowisku) wynika, że najbliższa zabudowa – budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 1696/2 – oddalona jest ok. 700 m w kierunku północno-wschodnim od najbliższego wiatraka. Natomiast zasięg poziomu dźwięku o poziomie LAeqN=45dB dla ocenianej elektrowni wiatrowej o maksymalnym poziomie mocy akustycznej=106dB nie przekroczy odległości 390 m od wiatraków. Hałas docierający od wiatraków do najbliższej istniejącej zabudowy nie przekroczy poziomu 39 dB (dopuszczalny=45dB). Autor raportu prawidłowo wskazuje również na 560 m odległość najbliższej zabudowy od granic działki, a nie miejsca posadowienia elektrowni wiatrowej. Zatem zasadnie organ w zaskarżonej decyzji wskazał, że odległość posadowienia elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż 700 m. Skoro planowana do realizacji farma wiatrowa spełniać będzie normy przewidziane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), określającym akceptowalne wartości hałasu wyrażone odpowiednimi wskaźnikami dla terenów przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, to nie zachodzi potrzeba stosowania odpowiednich środków minimalizujących obniżających poziom hałasu do dopuszczalnych w rozporządzeniu wartości.

 • W uzupełnieniu raportu wskazano, że wirnik będzie posiadał średnicę maks. 120 m, którego zakres obrotów wyniesie 6,2-17,7 obr/min.

 • Zarzut braku oceny dotyczącej oddziaływania skumulowanego spowodowanego realizacją inwestycji w odniesieniu do istniejących przekroczeń norm natężenia hałasu przy budynkach mieszkalnych, podobnie jak pozostałe wyżej omówione zarzuty, Kolegium uznaje za bezzasadny. Oddziaływaniami farm wiatrowych, które mogą się wzajemnie kumulować, są w typowych sytuacjach: hałas, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływanie na ptaki i nietoperze. Wbrew oczekiwaniom Stowarzyszenia w odniesieniu do hałasu można oceniać jedynie sumaryczny hałas ze źródeł tego samego rodzaju (przemysłowych). Autor raportu badając oddziaływania skumulowane wziął pod uwagę przedsięwzięcia już istniejące i planowane na działce nr 823. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami stwierdzono, że nie wystąpi skumulowane oddziaływanie z innymi przedsięwzięciami. Powyższe zobrazowano na str. 13 załączników raportu.

 • Raport (str. 11) zawiera opis wariantu proponowanego przez Inwestora, będącego jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, wariantu alternatywnego i wariantu niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy)

W świetle powyższych wskazań Kolegium nietrafny jest zarzut Stowarzyszenia naruszenia przepisów art. 107 §1 i art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 15 Uooś oraz art. art. 66 ust. 1 pkt l lit. aUooś, w zakresie wskazanym przez Stowarzyszenie.

Ubocznie Kolegium wskazuje, że nic nie stało na przeszkodzie, by kontraport, będący dokumentem prywatnym, przedłożyło skarżące Stowarzyszenie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uznało, że skarżona decyzja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego orzekło jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Stronie służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od daty otrzymania tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

   

  przewodniczący - Anna Sadowska

 • członkowie : - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

 • - Janusz Krajewski

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

 1. Stowarzyszenie Ekologiczne TU JEST NASZ DOM,

  Lubiatów 8, 66-627 Bobrowice- reprezentowane przez Mariusza Downara,

 1. FUTURE PROJEKTY OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,

 2. Burmistrz Ciechanowca

 3. Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

 

Data powstania: wtorek, 26 sie 2014 14:38
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2014 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4061 razy