Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja SKO.433/39/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.

 

SKO.433/39/2014                                                                                   Łomża, dnia 21 lipca 2014 r.

 

 

D E C Y Z J A

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

przewodniczący     - Anna Sadowska

członkowie :           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

- Urszula Kurządkowska

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2014 r. odwołania Edyty Modzelewskiej od decyzji Wójta Gminy Zambrów z dnia 12 czerwca 2014 r., znak RRG.6733.6L.2014, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka trzonu linii napowietrznej 15kV Szumowo wraz z odgałęzieniem do stacji ST-2-306 Krajewo – Łętowo, na teren obejmujący część działek nr:

 • 1, 2, 5, 6, 217, 9/1 położonych w miejscowości Krajewo Korytki, gm. Zambrów,

 • 293, 294, 295, 296, 297, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 317/7, 317/9, 317/5, 317/3, 318, 319, 320, 322. 293, 317/22 położonych w miejscowości Krajewo Łętowo, gm. Zambrów,

 • 233/4, 233/2, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/2, 244/2, 245/2, 246/2, 247/2, 140/4, 181/4, 181/2, 178/2, 178/4, 173/5, 170/9, 170/5, 168/2, 151/3, 150/2, 149/4, 148/2, 147, 146/2, 145, 135/22, 135/15, 135/17, 135/19, 134/2, 133/2, 131/8, 129, 185/1, 175/1, 170/8, 169/7, 151/2, 170/4, 169/10 położonych w miejscowości Sędziwuje, gm. Zambrów,

 • 53/4, 46/2, 46/3, 45/2, 44/2, 43, 58/15, 30/I, 57, 41/3 położonych na terenie miasta Zambrów,

 

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

 

Uzasadnienie

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 26 lutego 2014 r. wniosło o ustalenie lokalizacji in­westycji celu publicznego polegającej na polegającej na przebudowie odcinka trzonu linii napowietrznej 15kV Szumowo wraz z odgałęzieniem do stacji ST-2-306 Krajewo – Łętowo, na teren obejmujący część działek nr:

 • 1, 2, 5, 6, 217, 9/1 położonych w miejscowości Krajewo Korytki, gm. Zambrów,

 • 293, 294, 295, 296, 297, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 317/7, 317/9, 317/5, 317/3, 318, 319, 320, 322. 293, 317/22 położonych w miejscowości Krajewo Łętowo, gm. Zambrów,

 • 233/4, 233/2, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/2, 244/2, 245/2, 246/2, 247/2, 140/4, 181/4, 181/2, 178/2, 178/4, 173/5, 170/9, 170/5, 168/2, 151/3, 150/2, 149/4, 148/2, 147, 146/2, 145, 135/22, 135/15, 135/17, 135/19, 134/2, 133/2, 131/8, 129, 185/1, 175/1, 170/8, 169/7, 151/2, 170/4, 169/10 położonych w miejscowości Sędziwuje, gm. Zambrów,

  53/4, 46/2, 46/3, 45/2, 44/2, 43, 58/15, 30/I, 57, 41/3 położonych na terenie miasta Zambrów

 

W wyniku rozpoznania powyższego wniosku, cytowaną w sentencji decyzją,  Wójt Gminy Zambrów, powołując się na przepisy ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647, ze zm.), dalej  w skrócie ,,u.p.z.p.”,  ustalił warunki i szczegółowe zasady zagospodarowani terenu oraz jego zabudowy dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego.

 

Pismem z dnia 25 czerwca 2014 r. odwołanie o powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  złożyła Edyta Modzelewska (właścicielka działki nr 317/9). Odwołująca,  nie zarzucając zaskarżonej decyzji  naruszenie  żadnego przepisu prawa materialnego lub prawa procesowego, wskazała, że nie zgadza się  na przebieg napowietrznej linii energetycznej przez jej działkę usługowo-zagrodową oraz lokalizację na niej słupów energetycznych.

 

Rozpatrując odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, uznało, iż odwołanie nie jest zasadne, bowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Na wstępie Kolegium uznało za celowe wskazanie, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, analogicznie jak decyzja o warunkach zabudowy, nie jest decyzją uznaniową i nie można odmówić jej wydania, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 u.p.z.p.). Oznacza to, że wnioskujący ma ją otrzymać jeśli jest ona zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i związany. Organ jest związany wnioskiem inwestora co do charakteru i parametrów planowanego zamierzenia.  Oznacza to, że opisane we wniosku zamierzenie organ winien poddać ocenie z punktu widzenia właściwych przepisów u.p.z.p. oraz przepisów odrębnych.

Bezsporne jest - niekwestionowane przez stronę skarżącą -że planowana inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego. Podstawę prawną do ustalenia, czy wnioskowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego, stanowią przepisy art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.), zwana dalej ,,u.g.n.”, a uzupełnieniem tego przepisu  jest art. 2 pkt 5 u.p.z.p.  Przebudowa odcinka trzonu linii napowietrznej 15kV Szumowo wraz z odgałęzieniem do stacji ST-2-306 Krajewo – Łętowo bez wątpienia może być zaliczona do inwestycji liniowych wymienionych w pkt 2 art. 6 u.g.n., gdyż przepisy tam zawarte nie ograniczają kręgu inwestorów, ani też rodzajów zamierzeń budowlanych, którym mają służyć urządzenia wymienione w tym przepisie.

Bezsporne jest również to, że ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.

Z akt administracyjnych, w oparciu o które rozstrzyga Kolegium wynika, że :

 • inwestor składając wniosek spełnił wszystkie wymogi prawidłowo złożonego wniosku określone w przepisie art. 52 ust. 2 u.p.z.p. Inwestor w tymże wniosku określił zarówno przedmiot, charakterystykę, jak i zakres planowanego zamierzenia. Wobec tego ani organ I instancji, ani też Kolegium nie są władne do zmiany zakresu terytorialnego planowanej inwestycji poprzez ustalenie innego jej przebiegu, w szczególności poprzez wyłączenie z zakresu inwestycji działki nr 317/9, tj. działki, której właściciel nie wyraża zgody na planowaną inwestycję. Nadto na prowadzonym etapie postępowania zgoda właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie rodzi bowiem praw do terenu, w związku z czym nie jest wymagane na tym etapie postępowania dysponowanie przez inwestora terenem na cele budowlane. Zgoda właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem, bądź jej brak, będzie miała natomiast istotne znaczenie w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, a zatem na kolejnym etapie procesu inwestycyjnego,

 • dla przedmiotowego terenu objętego wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc zgodnie z art. 54 i art. 56 u.p.z.p. celem postępowania administracyjnego było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ww. ustawy, przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. W związku z powyższym organ I instancji przeprowadził postępowanie na zasadach i w trybie art. 50 i następnych u.p.z.p.

 • wydanie decyzji zostało poprzedzone analizą warunków, o których mowa w art. 53 ust.3 u.p.z.p.

W decyzji określono warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. W jej uzasadnieniu wskazano, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zgodnie z dyspozycją art. 53 ust. 4 u.p.z.p. w trybie art. 106 k.p.a. - uzgodniono z:

-           Marszałkiem Województwa Podlaskiego - w przedmiocie melioracji wodnych,

-           Starostą Zambrowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,

-           Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku - w zakresie

ochrony gruntów leśnych,

-           Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie terenu przyległego do drogi,

- Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków,

W przedmiotowej sprawie nie zachodziła konieczność uzgodnienia projektu decyzji z pozostałymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 u.p.z.p

 

Organ przed wydaniem decyzji był zobowiązany stwierdzić zgodność planowanego zamierzenia inwestycyjnego z obiektywnym porządkiem prawnym. Wymagało to zbadania obowiązującego administracyjnego prawa materialnego (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych) celem ustalenia warunków i zasad dla obszaru objętego zakresem wnioskowanej inwestycji oraz charakteru samej inwestycji.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia wskazuje sposób w jaki ustalono stan faktyczny dotyczący inwestycji oraz miejsca jej realizacji, w kontekście wniosku inwestora. Dokonane ustalenia znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji i korespondują z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. W ocenie Kolegium zaskarżona decyzja spełnia wymogi art. 54 u.p.z.p.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o zebraniu materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji i decyzji kończącej postępowanie zawiadomiono :

 • inwestora - wnioskodawcę, a także właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na   których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego poprzez doręczenie pisma,

 • podmioty, którym przysługuje status strony w rozumieniu art. 28 kpa, przez obwieszczenie.

 

W ocenie organu odwoławczego ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zaskarżona decyzja jest zgodna z powołanymi w niej przepisami prawa, procedura ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nie została naruszona, strony miały możliwość zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia, organ I instancji przeprowadzając postępowanie zbadał zgodność wnioskowanej inwestycji z zasadami określonymi ustawą, a zaskarżona decyzja nie narusza uprawnień osób trzecich, nie narusza prawa materialnego, a także prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych - stanowi pierwszy etap postępowania inwestycyjnego. Dopiero uzyskanie pozwolenia na budowę stanowi dla inwestora podstawę do rozpoczęcia inwestycji.

 

Odnosząc się do (zarzutów) oczekiwań skarżącej  Kolegium raz jeszcze podkreśla, że  nie znajdują one uzasadnienia prawnego na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej. Ustawa nie przewiduje, aby w postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana była zgoda właścicieli nieruchomości na jej realizację.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie ustala dokładnego usytuowania inwestycji. Zgodnie z art. 54 pkt 3 u.p.z.p. decyzja określa jedynie linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali. Precyzyjna lokalizacja pro­jektowanej inwestycji  zostanie określona w projekcie budowlanym, niezbędnym do uzy­skania pozwolenia na jej budowę. Dopiero w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ właściwy w sprawie wydania pozwolenia na budowę możliwa będzie ocena wpływu projektowanej inwestycji na teren także w aspekcie ochrony interesów właścicieli tego terenu.

Na marginesie Kolegium wskazuje, że w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na udostępnienie nieruchomości inwestorowi, przepisy art. 124 u.g.n. upoważniają starostę do ograniczenia prawa właściciela do nieruchomości poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na realizacje inwestycji.

 

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 6 u.p.z.p. strona odwołująca się od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego musi wskazać w odwołaniu konkretne zarzuty wobec decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Oznacza to, że zarzuty odnoszące się do decyzji powinny określać te jej elementy, z których odwołujący jest niezadowolony, wraz ze wskazaniem przepisów prawnych. Odwołująca winna nie tylko wskazać jakich zmian oczekuje w kwestionowanej decyzji, albo przeprowadzonego postępowania, lecz także wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Tymczasem strona skarżąca wnosząc odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji nie uczyniła zadość wymogom wskazanym w dyspozycji powyższego przepisu. Odwołanie nie zawiera żadnego zarzutu odnoszącego się do decyzji, nie określa istoty i zakresu żądania i nie wskazuje dowodów uzasadniających je. W odwołaniu wątpliwości budzi w szczególności brak wskazania - w sposób wyraźny lub dorozumiany - jakich zmian w kwestionowanej decyzji oczekuje Edyta Modzelewska.

W świetle powyższego skład orzekający uznał, że odwołanie nie jest zasadne, bowiem zaskarżona decyzja wydana została w oparciu o prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, jest zgodna z prawem, gdyż jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

przewodniczący     - Anna Sadowska

członkowie :           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

- Urszula Kurządkowska

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy :

 1. Odwołująca

 1. Pozostałe strony postępowania – wg załącznika
 1. A.a.

 

Data powstania: poniedziałek, 21 lip 2014 12:33
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2014 12:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5897 razy