Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE SKO.412/59/2013 z dnia 7 października 2013 r.

SKO.412/59/2013                                       Łomża, dnia 7 października 2013 r.

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 157 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

                                                                      przewodniczący   -  Janusz Krajewski

                                                                     członkowie      - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                          - Urszula Kurządkowska                                            

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 7 października 2013 r. sprawy nieważności postanowienia Wójta Gminy Klukowo z dnia 15 marca 2012 r., nr PDI.6220.3.2012 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie "Farmy Wiatrowej Klukowo-Szepietowo" wraz z infrastrukturą techniczną,

stwierdza nieważność ww. postanowienia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 grudnia 2011 r. Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. ul. Racławicka 130,  02-634 Warszawa, dalej ,,Spółka”, wystąpiła do Wójta Gminy Klukowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa ,,Klukowo-Szepietowo" wraz z infrastrukturą techniczną.

Wójt Gminy Klukowo postanowieniem nr PDI.6220.3.2012 z dnia 15 marca 2012r. po zasięgnięciu opinii :

-           Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem (opinia z dnia 23 lutego 2012 r.), stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

-           Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (postanowienie z dnia 23 lutego 2012r.) nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia,

postanowił nałożyć na Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. ul. Racławicka 130, 02-634 Warszawa obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej ,,Klukowo-Szepietowo" wraz z infrastrukturą techniczną, w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej w skrócie ,, u.i.o.ś”.

Po otrzymaniu akt sprawy z Urzędu Gminy Klukowo, pismem z dnia 4 września 2013 roku, znak : SK0.412/59/2013,  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży dalej Kolegium,  zawiadomiło podmioty legitymowane jako strony oraz zainteresowane organy o wszczęciu z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności owego postanowienia. Jednocześnie poinformowało o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Żadna ze stron nie wypowiedziała się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz nie zgłosiła swoich żądań.

Istotą postępowania Kolegium w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia (art. 157 par. 1 kpa)  Wójta Gminy  Klukowo z dnia 15 marca 2012r. jest wyłącznie ustalenie czy postanowienie to dotknięte zostało którąkolwiek z siedmiu wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa, a mianowicie, czy:

1) wydane zostało z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4) zostało skierowane do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5) było niewykonalne w dniu jego wydania i jego niewykonalność ma charakter trwały,

6) w razie jego wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

7) zawiera wadę powodującą jego nieważność z mocy prawa.

            Rozpoznając sprawę w ramach wskazanych kryteriów skład orzekający stwierdza, że przedmiotowe postanowienie niewątpliwie wydane zostało z rażącym naruszeniem art. 63 ust.1 u.i.o.ś. Stanowisko uzyskane postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem obligowało Wójta do dokonania oceny, czy w świetle art. 63 ust. 1 u.i.o.ś., konieczne było nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Rolą organu I instancji było dokonanie oceny, czy planowana inwestycja odpowiada wymogom art. 63 ust. 1 powyższej ustawy. Tymczasem organ I instancji :

-           nie dokonując analizy żadnego z uwarunkowań wskazanych w pkt 1-3 art. 63 ust.1 u.i.o.ś.,

-           nie stwierdzając możliwości znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w jakimkolwiek ze wskazanych w tym przepisie aspektów,

wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nadto organ I instancji uchybił obowiązkowi wynikającemu z art. 65 ust.3 u.i.o.ś, wg którego uzasadnienia postanowienia, niezależnie od wymagań wynikających z kpa, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1.u.i.o.ś, uwzględnionych przy wydawaniu postanowienia.

Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że postanowienie Wójta Gminy Klukowo  zostało wydane z rażącym naruszeniem  art. 63 ust. 1.u.i.o.ś jak i art. art.65 ust.3 u.i.o.ś., co zgodnie z art. 156§ 1 pkt 2 kpa. obliguje organ do stwierdzenia jego nieważności.

Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2,  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

                                                                      przewodniczący   -  Janusz Krajewski

                                                                     członkowie      - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                          - Urszula Kurządkowska                                            

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.   Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.

 ul. Racławicka 130, 02-634 Warszawa,

2.      Wójt Gminy Klukowo,

3.      Ogłoszenie w BlP SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 7 paź 2013 13:53
Data opublikowania: poniedziałek, 7 paź 2013 13:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6380 razy