Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE SKO.412/59/2013 z dnia 4 września 2013 roku

 

                 Łomża, dnia 4 września 2013 roku

 

SKO.412/59/2013

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 157 § 2 w związku z art. 61 § 4   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamiam,

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w dniu 4 września 2013 r. wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Klukowo z dnia 15 marca 2012 r., nr PDI.6220.3.2012 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Klukowo-Szepietowo” wraz z infrastrukturą techniczna.

Stosownie do art.  10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje żądania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pokój nr 116, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.

ul.  Racławicka 130

02-634 Warszawa

 

2.Wójt Gminy Klukowo

 

3. Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 5 wrz 2013 09:52
Data opublikowania: czwartek, 5 wrz 2013 09:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6539 razy