Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA S-KO. 412/47/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r.

                                                                           Łomża, dnia 14 sierpnia 2013 r.

 

 

S-KO. 412/47/2013

 

 

                                                       D E C Y Z J A

 

 

      Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2, w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:  

 

                                                   przewodniczący -  Janusz Krajewski /spr/ 

                                                   członkowie       -    Urszula Kurządkowska

           -    Jadwiga Piaścik

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. wniosku Anety Najda

o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 27 czerwca 2013 r. nr S-KO.412/37/2013 w sprawie częściowego stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca 2012 r., nr GK.7625-10/10/12 zmieniającej decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r, nr GK.7625-10/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku handlowo-usługowego oraz dojść i dojazdów, w tym: zaopatrzenie, miejsca parkingowe, planowanego przy ul. Mazowieckiej róg Magazynowej w Zambrowie, na działkach o nr 1759/15 i 2929/32, poprzez:

·           stwierdzenie nieważności pkt III ppkt 9 ww. decyzji w części zobowiązującej WAND-POL Wanda Polakowska, stosownie do art. 35 ust.3 ustawy o drogach publicznych, do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg:

            - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zarządzającą  ul. Mazowiecką,

            - Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie zarządzającym ul. Magazynową      

·          umarzenie postępowania w pozostałej części,

 

 

 

1)    Uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  z dnia 27 czerwca 2013 r. nr S-KO.412/37/2013  

2)    Odmawia stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca 2012 r., nr GK.7625-10/10/12 w części  oznaczonej w sentencji  pkt III ppkt 9.

  

                                            U Z A S A D N I E N I E

W dniu 10 czerwca 2013r. Wanda Polakowska wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o stwierdzenie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 1 uooś , nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 31 lipca 2012 r. znak: GK.7625-10/10/12, w części jej pkt III ppkt 9, zobowiązującej do  uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie. W ocenie wnioskodawcy powyższy obowiązek nałożono bez podstawy prawnej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży pismem nr SKO 412/37/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. wszczęło postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK 7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r. zmieniającej decyzję z dnia 31 września 2010 r. nr GK.7625-10/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego oraz dojść i dojazdów, w tym: zaopatrzenie, miejsca parkingowe, planowanego przy ul. Mazowieckiej róg Magazynowej w Zambrowie, na działkach o nr 1759/15 i 2929/32.

  Następnie decyzją nr SKO. 412/37/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca 2012 r., nr GK.7625-10/10/12 zmieniającej decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r, nr GK.7625-10/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku handlowo-usługowego oraz dojść i dojazdów, w tym: zaopatrzenie, miejsca parkingowe, planowanego przy ul. Mazowieckiej róg Magazynowej w Zambrowie, na działkach o nr 1759/15 i 2929/32, poprzez:

·           stwierdzenie nieważności pkt III ppkt 9 ww. decyzji w części zobowiązującej WAND-POL Wanda Polakowska, stosownie do art. 35 ust.3 ustawy o drogach publicznych, do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg:

            - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zarządzającą  ul. Mazowiecką,

            - Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie zarządzającym ul. Magazynową      

·          umarzyło postępowania w pozostałej części.  

           Dnia 16 lipca 2013 r. wpłynął do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wniosek Anety Najda o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 27 czerwca 2013 r. nr S-KO.412/37/2013 w sprawie częściowego stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 31 lipca 2012 r., nr GK.7625-10/10/12 zmieniającej decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r, nr GK.7625-10/10. Zarzucono w nim:

1.     naruszenie art. 9,10 ust 1, 61 ust. 4 i 109 par 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa poprzez uniemożliwienie udziału w postępowaniu wszystkim stronom postępowania,

2.     naruszenie przepisów działu III rozdział 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku poprzez uniemożliwienie udziału społeczeństwa w postępowaniu w wyniku, którego stwierdzono nieważność części decyzji podjętej w postępowaniu z udziałem społeczeństwa,

3.     naruszenie art. 16 ust. 1 kpa poprzez nadanie klauzuli „decyzji ostatecznej” decyzji do której przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

4.     naruszenie art. 156 par 1 pkt 2 kpa poprzez stwierdzenie nieważności części decyzji przy braku przesłanek do takiego stwierdzenia.

Skarżąca nie zgadza się ze stanowiskiem SKO w Łomży w przedmiocie wystąpienia przesłanek stwierdzenia nieważności kwestionowanych zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z następujących powodów:

-zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. Przepisy ustawy o drogach publicznych nie precyzją ani formy dokonania uzgodnień, ani też na jakiem etapie i w jakim postępowaniu takie uzgodnienia mają nastąpić. W przepisach prawa materialnego trudno również doszukać się bezpośrednich rozstrzygnięć, w jakim postępowaniu następuje personalizacja tego obowiązku. Przepis art. 35 ust.1 pkt 3 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nakładają wprawdzie na organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązek stwierdzenia kompletności projektu budowlanego pod względem uzgodnień, jednakże z projektu budowlanego nie sposób ustalić czy planowane zamierzenie będzie wpływać na zmianę obciążenia drogi publicznej ruchem drogowym i czy planowana zmiana wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi. Jedynym postępowaniem, w którym można ustalić istnienie obowiązku dokonania uzgodnienia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym organ właściwy do wydania decyzji stosownie do przepisu art. 63 ust.1 pkt 3 lit. c i lit. e ma obowiązek uwzględnić rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym wielkości i złożone oddziaływanie z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. Jeżeli z przeprowadzonej analizy, o której mowa w art. 63 UOOŚ lub z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wyniknie, że planowana zmiana sposobu zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego wprowadzi istotne zmiany w obciążeniu ulic ruchem drogowym związanym z planowanym przedsięwzięciem, to w decyzji środowiskowej właściwy organ powinien nałożyć obowiązek dokonania uzgodnień, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,

-stwierdzenie nieważności decyzji lub jej części z powodu wydania z rażącym naruszeniem prawa wymaga wykazania w sposób niebudzący wątpliwości, że rażące naruszenie prawa istotnie nastąpiło.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując wniosek zważyło, co następuje:  

W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest to, że wnioskiem  z dnia 10 czerwca 2013 r. Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK.7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r. zmieniającej decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r, nr GK.7625-10/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku handlowo-usługowego oraz dojść i dojazdów, w tym: zaopatrzenie, miejsca parkingowe, planowanego przy ul. Mazowieckiej róg Magazynowej w Zambrowie, na działkach o nr 1759/15 i 2929/32, w części dotyczącej pkt III ppkt 9  (nakładającego obowiązek uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg: Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku zarządzająca ulicą Mazowiecką i Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie zarządzającym ulicą Magazynową), jako nałożonego bez podstawy prawnej oraz o wstrzymanie wykonania decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa w części dotyczącej ww. obowiązku.

 Zgodnie z art. 157 § 1 KPA właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ. Decyzja Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK 7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r. stała się ostateczna, gdyż strony nie skorzystały z prawa wniesienia od niej odwołania. W związku z tym organem właściwym do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa nr  GK 7625-10/10/12  z dnia 31 lipca  2012 r, z wniosku WAND-POL Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie złożonego w dniu 10 czerwca 2013 r. niewątpliwie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży.

W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest również to, że Aneta Najda jest stroną postępowania zakończonego decyzją Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK 7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r, gdyż jest współwłaścicielką działki nr 2929/8 położonej w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej, graniczącej bezpośrednio z działką nr 2929/32, na której WAND-POL Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie zamierza wybudować budynek handlowo-usługowy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że zarzuty podniesione przez Anetę Najdę we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją nr SKO. 412/37/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. dotyczące nie poinformowania stron postępowania o jego wszczęciu oraz nie zapewnienia im możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do całości zebranego materiału dowodowego, są zasadne. W związku z tym pismem nr SKO.412/47/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. zawiadomiło skarżącą i pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do całości zebranego materiału dowodowego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK.7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r. zmieniającej decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r, nr GK.7625-10/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku handlowo-usługowego oraz dojść i dojazdów, w tym: zaopatrzenie, miejsca parkingowe, planowanego przy ul. Mazowieckiej róg Magazynowej w Zambrowie, na działkach o nr 1759/15 i 2929/32.  Zawiadomienie to doręczono Anecie Najdzie w dniu 31 lipca 2013 r., a pozostałe strony zostały zawiadomione przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży (ogłoszenie zamieszczono w dniu 26 lipca 2013 r.). Termin do zapoznania się z aktami sprawy dla Anety Najdy upłynął w dniu 7 sierpnia 2013 r. a dla pozostałych stron postępowania upłynął w dniu 9 sierpnia 2013 r. Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że usunięta została wada postępowania polegająca na naruszeniu art. 61 § 4 i art. 10 § 1 KPA.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że chybione są zarzuty dotyczące naruszenia:

-art. 9 KPA, który brzmi „organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek”. Decyzja Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca  2012 r. nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach przysługujących Anecie Najdzie, gdyż rozstrzygniecie zawarte w tej decyzji skierowane jest wyłącznie do WAND-POL Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie i tylko na ten podmiot nakłada obowiązki, jakie powinien spełnić przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie handlowo-usługowego. W związku z tym uprawnione jest twierdzenie, że również decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/37/2013 z dnia27 czerwca 2013 r., którą stwierdzono w części nieważność decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca 2012 r. nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach Anety Najdy, zatem nie została naruszana zasada wynikająca z art. 9 KPA,

-art. 109 § 1 KPA, który stanowi, że „decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. W przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy w postępowaniu uczestniczy więcej niż 20 stron, zasada ogólna wynikająca z art. 109 § 1 KPA podlega wyłączeniu z mocy art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). Artykuł 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) stanowi, że „jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Natomiast art. 49 KPA stanowi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”,

-Działu III Rozdział 2 „udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), gdyż stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wymaga udziału społeczeństwa w jej wydaniu, jak to ma miejsce w przypadku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jej zmiany. Stwierdzenie nieważności decyzji powoduje wyeliminowanie jej z obrotu prawnego, co ma ten skutek, że organ I instancji musi wydać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która nie będzie dotknięta wadami. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji w części wyeliminowaniu z obrotu prawnego podlega tylko ta część decyzji, w której stwierdzono wady, natomiast pozostała część decyzji (nie dotknięta wadami) pozostaje w obrocie prawnym, jak to ma miejsce w rozpatrywanej sprawie. Bezsporne jest, że decyzja Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca  2012 r. została wydana zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 2 „udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji” ww. ustawy, zatem z udziałem społeczeństwa.

Skarżąca zarzuca również naruszenie art. 16 § 1 KPA poprzez nadanie decyzji nr SKO 412/37/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. przymiotu ostateczności w sytuacji, gdy od decyzji tej przysługuje środek odwoławczy w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Fakt, że w decyzji nr SKO. 412/37/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zamieszczono zapis „decyzja niniejsza jest ostateczna”, choć niezgodny z art. 16 § 1 KPA, to niepowodujący dla skarżącej ujemnych skutków prawnych. W decyzji umieszczono jednocześnie pouczenie o przysługującym środku odwoławczym i skarżąca skorzystała z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w związku z tym podniesiony zarzut nie skutkuje uchyleniem skarżonej decyzji. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 156 § 1 pkt 2 KPA poprzez stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca  2012 r. w części oznaczonej punktem III podpunkt 9 (nakładającej na inwestora obowiązek uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg: Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku zarządzającą ulicą Mazowiecką i Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie zarządzającym ulicą Magazynową), jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że zasługuje on na uwzględnienie. W ocenie Kolegium (w niniejszym składzie) nałożenie na inwestora obowiązku uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym  przedsięwzięciem z zarządcami dróg: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku zarządzającą ul. Mazowiecką i Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie zarządzającym ul. Magazynową nie stanowi rażącego naruszenia prawa tj. art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). Co prawda przepis art. 82 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie formułuje wprost możliwości nałożenia takiego obowiązku, niemniej pkt 1 lit. c wskazuje że w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa się wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18. Natomiast przepis art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy brzmi „wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)”.

W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że decyzja Burmistrza Miasta Zambrowa  z dnia 31 lipca 2012 r., nr GK.7625-10/10/12 zmieniająca decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r, nr GK.7625-10/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku handlowo-usługowego oraz dojść i dojazdów, w tym: zaopatrzenie, miejsca parkingowe, planowanego przy ul. Mazowieckiej róg Magazynowej w Zambrowie, na działkach o nr 1759/15 i 2929/32,  poprzedza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż teren na którym będzie zlokalizowana ta inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa obejmującej obszar położony pomiędzy ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa, uchwalonym przez Radę Miasta Zambrów w dniu 25 maja 2004 r., Uchwałą nr 1001/XX/04, zatem nałożenie w niej na inwestora obowiązku uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg: Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku zarządzającą ulicą Mazowiecką i Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie zarządzającym ulicą Magazynową, było prawnie uzasadnione. Twierdzenie to znajduje dodatkowe uzasadnienie w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) który stanowi, że „do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. Niewątpliwie zwiększenie ruchu pojazdów spowodowane wybudowaniem przez WAND-POL Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie budynku handlowo-usługowego u zbiegu ulic Mazowieckiej i Magazynowej spowoduje zwiększenie emisji spalin oraz natężenie hałasu, zatem uprawnione jest twierdzenie, że nałożony na inwestora obowiązek pozostaje w związku z ochroną środowiska, co uzasadnia umieszczenie go w rozstrzygnięciu decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca  2012 r. zmieniającą decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla ww. inwestycji. Reasumując powyższe Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że zarzut podniesiony przez skarżącą, iż brak podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK.7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r. w części oznaczonej punktem III podpunkt 9 sentencji z powodu rażącego naruszenia prawa jest uzasadniony. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży ponownie przeanalizowało kwestię wydania decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK.7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r. w części oznaczonej punktem III podpunkt 9   sentencji, jako nałożonego bez podstawy prawnej tj. zarzut podniesiony we wniosku WAND-POL Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie, który wszczął postępowanie w niniejszej sprawie i uznało, że  ten zarzut jest nieuzasadniony.  Jak wskazano wyżej podstawę do nałożenia na inwestora obowiązku uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg, stanowi art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) i w związku z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 260), zatem brak podstaw do uznania, że decyzja Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK.7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r. w części oznaczonej punktem III podpunkt 9 sentencji została wydana bez podstawy prawnej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło również, że decyzja Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia 31 lipca 2012 r.  nie została wydana z naruszeniem art. 156 § 1 pkt 1 i pkt 3-7 KPA.

Odnosząc się do wniosku WAND-POL Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie dotyczącego zawieszenia wykonania decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa z dnia  31 lipca 2012 r. uznało, że wstrzymanie wykonania decyzji organu I  instancji jest niecelowe.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że wniosek Anety Najdy o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją SKO.412/37/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  którą stwierdzono nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrowa nr GK.7625-10/10/12 z dnia 31 lipca  2012 r.  w części rozstrzygnięcia oznaczonej punktem III podpunkt 9 zasługuje na uwzględnienie.

         Dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 

                          Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

       Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia w sprawie może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

                                                                 

 

                                                   przewodniczący -  Janusz Krajewski /spr/ 

                                                   członkowie       -    Urszula Kurządkowska

           -    Jadwiga Piaścik

 

 

 

                                                       

    Otrzymują na adres z akt sprawy:

1.     Aneta Najda

            2. WAND-POL Wanda Polakowska z siedzibą w Zambrowie  

3.     Burmistrz Miasta Zambrów

4.     Pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: środa, 14 sie 2013 13:58
Data opublikowania: środa, 14 sie 2013 13:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6822 razy