Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

ZAWIADOMIENIE S-KO. 412/48/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.

 

S-KO. 412/48/2013 Łomża, dnia 26 lipca 2013 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z wnioskiem Pani Anety Najdy o ponowne rozpatrzenie sprawy, stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie rozstrzygniętej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 1 lipca 2013 r., nr SKO.412/38/2013 stwierdzającą w części nieważność decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 19 lutego 2013 r., nr GK.6220.9.2012 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań.

Akta do zapoznania znajdują się w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pokój nr 116. Można je przeglądać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Łomży

Otrzymują

  1. Pani Aneta Najda

Wola Zambrowska 74a Anna Sadowska

18-300 Zambrów

 

2. WAND-POL Wanda Polakowska

ul. Legionowa 11

18-300 Zambrów

 

3. Pozostałe strony postępowania

poprzez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

 

Data powstania: piątek, 26 lip 2013 14:38
Data opublikowania: piątek, 26 lip 2013 14:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4829 razy