Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO. 412/13/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.

Łomża, dnia 22 lipca 2013 r.

SKO. 412/13/2013

D E C Y Z J A

 

      Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z póź. zm.) w związku z art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

                                   Przewodniczący – Anna Sadowska

                                   Członkowie          Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                              Grzegorz Leszczyński

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2013 r. skargi Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie ul. Halicka 9 na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/13/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., którą uchylono w całości decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) i ustalono Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, na nieruchomości nr 149, 

1.   S t w i e r d z a    zasadność skargi i uchyla w całości  swoją decyzję nr SKO. 412/13/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, na nieruchomości nr 149.

2.   O d m a w i a  wydania Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, gmina Czyżew na nieruchomości nr 149.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 12 lipca 2013 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wpłynęła skarga  Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję Kolegium nr SKO. 412/13/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. Decyzją tą Samorządowe Kolegium Odwoławcze w  Łomży uchyliło w całości decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) i ustaliło Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, na nieruchomości nr 149.  

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie wniosła o uchylenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/13/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i poprzedzającej jej wydanie decyzji  Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. zarzucając naruszenie:

·         art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) poprzez ustalenie środowiskowych uwarunkowań pomimo niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·         art. 3 pkt 13 i art. 59 ww. ustawy poprzez ich błędną wykładnię, skutkującą przyjęciem, że planowane przedsięwzięcie należy uznać za odrębne przedsięwzięcie oceniane niezależnie od pozostałych 17 turbin wiatrowych, planowanych przez Inwestora na terenie gm. Czyżew o planowanej odległości 1,5-5 kilometrów od siebie, co miało wpływ na treść skarżonego rozstrzygnięcia,

·         art. 66 ust. 6 ww. ustawy poprzez wydanie decyzji na podstawie niekompletnego w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

·         art. 8 KPA poprzez wydanie decyzji na podstawie nierzetelnej i niekompletnej dokumentacji oraz pomimo niezgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sposób podważający zaufanie stron postępowania do organów władzy publicznej,

·         art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 KPA poprzez brak wnikliwego zbadania stanu faktycznego i brak podjęcia czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego skutkujące oparciem się na nierzetelnej dokumentacji i wydaniem decyzji pomimo niezgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie wyjaśnieniem w uzasadnieniu decyzji motywów, dla jakich organ uznał, że przedstawiona dokumentacja jest wystarczająca a planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, co następuje:

 

Skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż bezspornie od dnia 1 czerwca 2013 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmin Czyżew – część I. Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część I, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r., wynika, że:

·               na wszystkich terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji źródeł wytwarzania energii odnawialnej o mocy przekraczającej 100 kW (§ 12 ust. 3 części opisowej planu). Turbina wiatrowa, którą Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zamierza wybudować na działce nr 149 położonej w miejscowości Siennica Lipusy gm. Czyżew, ma moc 3,2 MW, zatem moc ta przekracza ustaloną w cytowanym wyżej zapisie planu, 

·               dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu R-1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;

2) zasady zagospodarowania:

a) zakazuje się realizacji zabudowy, urządzeń i budowli rolniczych oraz źródeł wytwarzania energii odnawialnej,

b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem elektrowni wiatrowych,

d) dopuszcza się realizację zalesień zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 100% z wyjątkiem powierzchni związanych z utwardzeniem dróg wewnętrznych (§ 26 ust.1 części opisowej planu).  

Z przedłożonego przez Burmistrza Czyżewa wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1, wynika, że działka nr 149  w miejscowości Siennica Lipusy, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R-1 tereny rolnicze. W związku z tym zgodnie z zakazem zawartym w cytowanym wyżej § 26 ust. 1 części opisowej planu, na działce tej nie może być zlokalizowana elektrownia wiatrowa.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, na nieruchomości nr 149 jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część I zatwierdzonego przez Radę Miejskiej w Czyżewie Uchwałą nr XXVII/195/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, że „(…)w myśl art. 80 ust. 2 ustawy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Restrykcja ta wynika wprost z kategorycznego brzmienia art. 80 ust. 2 ustawy, z treści którego wywieść należy, iż zgodność z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym kryterium oceny zamierzeń inwestycyjnych podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zwrócić przy tym należy uwagę, że ustawodawca wymaga w tym przypadku spełnienia warunku zgodności a nie innej jego postaci. Powyższe jest równoznaczne tezie, że jedynie stwierdzenie zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem uprawnia organ do wydania decyzji pozytywnej, po spełnieniu pozostałych wymogów ustawy i a contrario brak takiej zgodności obliguje organ do wydania decyzji negatywnej.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

                                   Przewodniczący – Anna Sadowska

                                   Członkowie          Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                              Grzegorz Leszczyński

 

Otrzymują:                                                             

1)   Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

2)   Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27

3)   Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie                

4)   Burmistrz Czyżewa

5)   pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 25 lip 2013 11:34
Data opublikowania: czwartek, 25 lip 2013 11:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7279 razy