Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 412/40/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

Łomża, dnia 8 lipca 2013 r.

SKO. 412/40/2013

 

                                   D e c y z j a

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm.)  oraz  art. 138 § 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:   

                          

                      przewodniczący     - Anna Sadowska

                      członkowie :           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.) 

                                                      - Urszula Kurządkowska

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2013 r. odwołania Zdzisława Kosk Jerzego Boguszewskiego, Grażyny Kamińskiej, Anny i Krzysztofa Kamińskich reprezentowanych przez Jerzego Paśko oraz Fundacji ,,Greenings Poland" od decyzji Burmistrza Ciechanowca Nr RI.6220.9.2011 z dnia 22 maja 2013 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej FW Ciechanowiec o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr: 261/1, 261/4, 261/5 (obręb Winna-Wypychy) oraz 822 i 823 (obręb Ciechanowiec),

uchyla zaskarżoną decyzję w całości

i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

                                 Uzasadnienie

Cytowaną w sentencji decyzją  Burmistrz Ciechanowca, dalej Burmistrz lub organ I instancji,  po rozpatrzeniu wniosku firmy Elektrownie Wiatrowe Sobieski Sp. z o.o. ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej FW Ciechanowiec o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr: 261/1, 261/4, 261/5 (obręb Winna-Wypychy) oraz 822 i 823 (obręb Ciechanowiec)

Podstawę prawną wydanej decyzji stanowiły art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwana dalej w skrócie ,, ustawą ooś”.

Z decyzją tą nie zgodzili się :  Zdzisław Kosk, Jerzy Boguszewski, Grażyna Kamińska, Anna i Krzysztof Kamińscy reprezentowani przez Jerzego Paśko oraz Fundacja ,,Greenings Poland", którzy - dochowując ustawowego terminu - złożyli za pośrednictwem organu I instancji odwołanie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Zdzisław Kosk, Jerzy Boguszewski i Grażyna Kamińska w motywach identycznych odwołań  podali m.in., że w trakcie postępowania Burmistrz Ciechanowca nie zastosował się do dyspozycji art. 7 kpa. Nadto naruszył art. 49 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, gdyż wbrew informacji zawartej w  uzasadnieniu decyzji, że Burmistrz Ciechanowca  zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i w miejscowości Winna-Wypychy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,  obwieszczenia te nie były umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty na sołeckich tablicach ogłoszeń. O sprawie budowy farmy wiatrowej dowiedzieli się dopiero z obwieszczenia o wydaniu decyzji. W związku z powyższym, jako właściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, zostali pozbawieni możliwości udziału w postępowaniu na jego wcześniejszych etapach i składania wniosków i uwag. Wskazali, że przedsięwzięcie dotyczy budowy farmy wiatrowej wraz  m. in. z  linią średniego napięcia (SN) 20 kV do istniejącej linii napowietrznej lub stacji GPZ Ciechanowiec oddalonej o kilku kilometrów od planowanej farmy. Przez wskazane w decyzji działki nie przebiega planowana linia średniego napięcia, a to oznacza, że  zakres planowanej inwestycji będzie znacząco wykraczał poza obszar wskazany w decyzji. Zatem zaskarżona decyzja jest sprzeczna z art. 74 ust. 1 pkt 3 oraz art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy ooś, ponieważ nie ustala warunków środowiskowych dla całego terenu objętego planowanym przedsięwzięciem. W ocenie odwołujących raport oddziaływania na środowisko jest niepełny, niespójny, zawiera błędy merytoryczne i nie spełnia wymogów opisanych w art. 66 ustawy ooś.

Z kolei Anna i Krzysztof Kamińscy reprezentowani przez Jerzego Paśko wnieśli o:

  • uchylenie zaskarżonej decyzji w całości przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub orzeczenie co do istoty sprawy z uwzględnieniem interesów Anny i Krzysztofa Kamińskich,
  • dopuszczenie opinii biegłego z zakresu energetyki i środowiska, na okoliczność ustalenia zasięgu oddziaływania projektowanych farm wiatrowych na ludzi, ich wpływu na ludzkie zdrowie i samopoczucie,

W obszernym uzasadnieniu odwołania również wskazali, że Burmistrz Ciechanowca wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia naruszył art. 33 ust l, w związku z art. 79 ust l ustawy ooś oraz art. 10 kpa i 49 kpa poprzez niezapewnienie możliwości udziału Anny i Krzysztofa Kamińskich w przedmiotowym postępowaniu. W obwieszczeniu z dnia 28 stycznia 2013 roku widnieje adnotacja, iż przedmiotowe obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń sołectwa Ciechanowczyk. Tymczasem przedmiotowe obwieszczenie nigdy nie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ciechanowczyk, ponieważ w sołectwie Ciechanowczyk nie istnieje tablica ogłoszeń. Anna i Krzysztof Kamińscy nie zostali również poinformowani w inny zwyczajowy przyjęty sposób, zatem zostali pozbawieni możliwości wzięcia czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, w tym składania uwag i wniosków. W związku z obawą przed negatywnymi oddziaływaniami elektrowni wiatrowych na ludzi i środowisko wnieśli o dopuszczenie  opinii biegłego.

Odwołująca Fundacja ,,Greenings Poland"  w następujących po sobie punktach sformułowała poniższe zarzuty w stosunku do decyzji z  dnia 22 maja 2013 r.:

1. Naruszenie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś oraz art. 7 i 77 ust. 1 kpa. przez ich wadliwe zastosowanie i przeprowadzenie przez organ I instancji postępowania dowodowego polegającego na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy, pomimo stwierdzenia istnienia braków w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a w efekcie nałożenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, w ramach której zobowiązał inwestora do stosownego uzupełnienia.

2. Naruszenie art. 82 ust. 2 pkt. 1 ustawy ooś poprzez jego wadliwe zastosowanie i nałożenie przez organ I instancji obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w związku z brakami w raporcie nie pozwalającymi na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystarczająco

ocenić jego oddziaływania na środowisko.

3. Naruszenie art. 3 ust. 1 pkt. llc w zw. z art. 33 ustawy ooś poprzez ich wadliwe zastosowanie i przeprowadzenie postępowania bez zagwarantowania społeczeństwu wsi Ciechanowczyk możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu w związku z nie podaniem do publicznej wiadomości informacji o planowanym przedsięwzięciu w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Ciechanowczyk.

4.Naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś poprzez brak konkretności wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

5. Naruszenie art. 85 ust. 2 pkt 1b ustawy OOŚ poprzez nie zawarcie informacji, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

6. Naruszenie art. 7, 77, 80 k.p.a. w zw. z art. 107 ust. 3 k.p.a. poprzez oparcie treści rozstrzygnięcia o dokumenty przedłożone przez Inwestora oraz opinie i uzgodnienia organów, nie dokonując własnej oceny materiałów zebranych w sprawie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po rozpatrzeniu odwołania, mając na względzie następujące okoliczności faktyczne i prawne, zważyło co następuje:

W rozpoznawanej sprawie Kolegium uznało za niezbędne wskazanie na wstępie, że celem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przede wszystkim określenie warunków realizacji danego przedsięwzięcia pod względem ochrony środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na koniec postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i stanowi odzwierciedlenie wszystkich jego etapów: począwszy od złożenia wniosku, po uzgodnienia, analizę dołączonej do wniosku dokumentacji i konsultacje społeczne.

W niniejszej sprawie w dniu 7 listopada 2011 r. firma Elektrownie Wiatrowe Sobieski Sp. z o.o. wystąpiła  do Burmistrza Ciechanowca z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej FW Ciechanowiec o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dołączonej do wniosku Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazała, że powyższa farma wiatrowa (turbiny wiatrowe, linie średniego napięcia, stacje kontenerowe, place manewrowe i drogi dojazdowe)  zlokalizowana będzie na działkach nr: 261/1, 261/4, 261/5 oraz 822 i 823  w obrębie Ciechanowiec (str. 9, 11 i 19 Karty…)

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ I instancji wskazał, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i w miejscowości Winna-Wypychy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Tymczasem w znajdującym się w aktach sprawy ogłoszeniu (k.49), zawierającym dane m.in. o złożonym wniosku, wszczęciu postępowania, miejscu zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym i składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń  oraz wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stosowne opinie, wskazano, że  zostały one podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na jego stronie internetowej BIP Ciechanowiec. W ogłoszeniu tym, wbrew wskazaniom organu I instancji w uzasadnieniu decyzji, nie ma informacji o umieszczeniu go na tablicy ogłoszeń w miejscowości Winna-Wypychy, jest natomiast informacja, powtórzona w pismach skierowanych do organów opiniujących potrzebę/brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (k.45 i 46 akt sprawy), że farma wiatrowa zlokalizowana będzie na działkach nr: 261/1, 261/4, 261/5 oraz 822 i 823  w obrębie Ciechanowiec. Powyższa rozbieżność informacyjna  organu I instancji, niezwykle istotna w rozpatrywanej sprawie, o czym w dalszej części uzasadnienia, winna być przez Burmistrza Ciechanowca wyjaśniona.

Bezspornym jest, że planowana inwestycja, w myśl § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1379, dalej jako rozporządzenie) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o jego oddziaływaniu może być wymagane.

Burmistrz Ciechanowca postanowieniem z dnia 12 marca 2012r. po zasięgnięciu opinii :

-           Państwowego Powiatowego Inspektor a Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem (opinia z dnia 16 grudnia 2011 r.), stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, zlokalizowanego na działkach nr : 261/1, 261/4, 261/5 oraz 822 i 823  w obrębie Ciechanowiec i wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie,

-           Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (postanowienie z dnia 27 grudnia 2011r.) nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr : 261/1, 261/4, 261/5 oraz 822 i 823  w obrębie Ciechanowiec,

postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej FW Ciechanowiec o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach nr: 261/1, 261/4, 261/5 (obręb Winna-Wypychy) oraz 822 i 823 (obręb Ciechanowiec). W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji wskazał m.in., że firma Elektrownie Wiatrowe Sobieski Sp. z o.o. we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wskazała, że farma wiatrowa zlokalizowana jest na działkach nr: 261/1, 261/4, 261/5 (obręb Winna-Wypychy) oraz 822 i 823 (obręb Ciechanowiec).

Kolegium stwierdza, że akta sprawy nie zawierają :

  • wniosku inwestora, w którym wskazywałby on na lokalizację inwestycji w obrębie Winna-Wypychy lub sprostowania danych zawartych w Karcie…, oraz dowodu wskazującego na przeprowadzenie przez organ I instancji postępowania wyjaśniającego w tym zakresie,
  • opinii organów, o których jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś dotyczących lokalizacji turbiny wiatrowej w obrębie Winna-Wypychy.

W związku z powyższym  Kolegium stwierdza, że Burmistrz Ciechanowca wydał  powyższe postanowienie z naruszeniem art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś.  Nadto  obwieszczając w dniu 13 grudnia 2011 r. m.in. o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem i lokalizacji przedmiotowej inwestycji na działkach nr: 261/1, 261/4, 261/5 oraz 822 i 823  w obrębie miasta Ciechanowiec i nie wskazując lokalizacji turbiny wiatrowej również na działkach zlokalizowanych w obrębie Winna-Wypychy nie zapewnił stronom postępowania obrębu Winna-Wypychy czynnego w nim udziału we wstępnym jego etapie.

     Skoro w  dalszych obwieszczeniach (z dnia 14.03.2012r., 28.01.2013r., 21.03.2013r., 12.04.2013 r.) :

-           widnieje informacja, że strony postępowania były informowane o toczącym się postępowaniu poprzez  umieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i sołectw: Winna-Wypychy i Ciechanowczyk (ogłoszenie z dnia21.03.2013r.), której nie potwierdzają odwołujący,

-           nie odnotowano daty ich wywieszenia w sołectwach,

a  akta sprawy nie zawierają żadnych dowodów potwierdzających ich przekazie sołtysom w celu wywieszenia, to zachodzi duże prawdopodobieństwo, na co wskazywali odwołujący, że nie zostało zagwarantowana stronom postępowania i  społeczeństwu sołectw: Winna-Wypychy i Ciechanowczyk możliwość udziału w przedmiotowym postępowaniu.

W tym miejscu Kolegium wskazuje, iż w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej sposób zawiadamiania stron - jeżeli ich liczba przekracza 20 - o czynnościach procesowych kompleksowo regulują wyłącznie przepisy art. 74 ust. 4 ustawy i art. 49 k.p.a. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, że tryb przewidziany w art. 49 k.p.a. został zachowany. O podjętych w sprawie czynnościach procesowych strony postępowania były zawiadamiane poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, brak natomiast dowodów odpierających zarzuty odwołujących, że tego typu informacje były umieszczane  na tablicach ogłoszeń w miejscowości Winna-Wypychy i Ciechanowczyk.

Jak wynika z akt administracyjnych wydanie kwestionowanej przez skarżących decyzji poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem opinii właściwych organów, które wypowiedziały się co do dopuszczalnych warunków planowanego przedsięwzięcia w zakresie swoich kompetencji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem pismem z dnia 14 lutego 2013 r. zaopiniował pozytywnie, bez zastrzeżeń warunki realizacji dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego i określił środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji, które to uwarunkowania zostały uwzględnione w zaskarżonej decyzji. Wyspecjalizowany organ - PPIS nie stwierdził zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Ustaleń tych dokonał na podstawie aktualnego materiału dowodowego będącego podstawą wydania zaskarżonej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgadniając realizację przedsięwzięcia szczegółowo określił oraz uzasadnił jakie działania winny być podjęte na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, sporządzania dokumentacji wymaganej do wydania decyzji budowlanej oraz dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał, że przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Bezspornym jest, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, będący kluczowym dowodem w sprawie administracyjnej, przedkładany przez inwestora, jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, mającym ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. To na organie I instancji spoczywa obowiązek samodzielnej oceny, czy przedłożony przez inwestora raport zawiera treści zgodne z obowiązującymi przepisami (wymogami art. 66 ustawy ooś) i uwzględnia wszystkie ewentualne zagrożenia związane z realizacją wnioskowanego zamierzenia.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wskazał, że  dokonał weryfikacji przedstawionego przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej farmy wiatrowej i ustalił, że informacje przedstawione w raporcie są m.in. wystarczające do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie i zgodne z art. 66 ustawy ooś.

Zaprzeczeniem tego stwierdzenia jest nałożenie w pkt.IV zaskarżonej decyzji (na co wskazywali odwołujący) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, gdyż w ocenie organu I instancji posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko.  W ocenie Kolegium gdyby organ I instancji po wnikliwym  przeanalizowaniu raportu  stwierdził, że przedłożony materiał dowodowy posiada braki, to powinien wezwać inwestora do uzupełnienie raportu we wskazanym zakresie. Skoro tego nie uczynił, to w ocenie Kolegium nie powinien nakazywać, na kolejnym etapie postępowania inwestycyjnego, przeprowadzenia ponownego postępowania  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

W tym miejscu Kolegium wskazuje, że organ I instancji w pkt IV sentencji mógł jedynie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie błędnie nakładać - nie mając delegacji ustawowej - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Oznacza to, że Burmistrz Ciechanowca nie dostrzegając zasadniczej różnicy pomiędzy ustawową możliwością przedstawienia stanowiska w omawianej kwestii, a nałożeniem obowiązku naruszył art.82 ust.1 pkt 4 ustawy ooś.

Bezsporne jest to, że w fazie początkowej realizacji przedsięwzięcia nie można przewidzieć wszystkich skutków oddziaływania na środowisko. W wypadku stwierdzenia np., że przedłożonej dokumentacji nie określono precyzyjnie miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowej  i jej elementów infrastruktury technicznej, co nie daje możliwości przeanalizowania i określenia środowiskowych uwarunkowań dla całego przedsięwzięcia, może zaistnieć racjonalna podstawa, aby na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę  prowadzić ponowną ocenę– wówczas gdy znane będą szczegółowe parametry techniczne inwestycji i możliwe będzie jeszcze zastosowanie dodatkowych rozwiązań proekologicznych, jeśli wyniki oddziaływania okażą się bardziej niekorzystne niż ustalone obecnie.

Stanowisko organu I instancji w tym zakresie musi być jasno sformułowane i należycie uzasadnione.

Rozpoznając ponownie sprawę, organ I instancji uwzględni wszystkie uwagi zawarte w niniejszej decyzji. Przede wszystkim zaś organ I instancji dołoży starań w celu skutecznego poinformowania społeczeństwa o planowanej inwestycji i prowadzonym postępowaniu, zachowując niezbędne standardy prawnej tj. w sposób zwyczajowo przyjęty w gm. Ciechanowiec  umieści stosowne ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i sołectw: Winna-Wypychy i Ciechanowczyk. Nadto w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia ustosunkuje się do uwag, zarzutów i zastrzeżeń zawartych w odwołaniach od zaskarżonej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

           Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Stronom służy prawo zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, terminie  30 dni od daty jej otrzymania. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

                      przewodniczący     - Anna Sadowska

                      członkowie :           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.) 

                                                      - Urszula Kurządkowska

 

    Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.Zdzisław Kosk

  Winna-Poświętna 13, 18-230 Ciechanowiec,

2.Jerzy Boguszewski

Winna-Wypychy 19, 18-230 Ciechanowiec,

3.Grażyna Kamińska

Ciechanowczyk 2, 18-230 Ciechanowiec,

4.Jerzy Paśko – pełnomocnik Anny i Krzysztofa Kamińskich

ul. Warecka 5/7 lok. 23, 00-034 Warszawa,

5.Fundacja ,,Greenings Poland"

ul. Sielska 17 A, 60-129 Poznań,

6.Burmistrz Ciechanowca,

7.Ogłoszenie na stronie BIP SKO w Łomży,

  a/a

Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2013 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2013 14:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7244 razy