Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO.412/37/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Łomża, dnia 27 czerwca 2013 r.

SKO.412/37/2013

  

D E C Y Z J A

 

          Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 157 § 1 w związku z art. 17 pkt 1 i art. 158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

 

                                                            przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                                      członkowie :  - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                             -  Grzegorz Leszczyński     

                                       

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. wniosku Pani Wandy Polakowskiej o stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 31 lipca 2012 r., nr GK.7625-10/10/12 zmieniającej decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r., nr GK.7625-10/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku handlowo-usługowego oraz dojść i dojazdów, w tym: zaopatrzenie, miejsca parkingowe, planowanego przy ul. Mazowieckiej róg Magazynowej w Zambrowie, na działkach o nr 1759/15 i 2929/32 w części rozstrzygniętej w pkt III ppkt 9

 

·          stwierdza nieważność ww. decyzji w części rozstrzygniętej w pkt III ppkt 9 zobowiązującej WAND-POL Wanda Polakowska, stosownie do art. 35 ust.3 ustawy o drogach publicznych, do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg:

            - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku    zarządzającą ul. Mazowiecką,

            - Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie zarządzającym ul. Magazynową,      

·          w stosunku do pozostałej części umarza postępowanie.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wanda Polakowska, właścicielka firmy ,,Wand-Pol" z siedzibą przy ul. Legionowej w Zambrowie w dniu 17 stycznia 2012 r. wystąpiła do Burmistrza Miasta Zambrów z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 10.02.2012) o zmianę decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31sierpnia 2010r., znak: OK. 7625-10/10.

Cytowaną w sentencji decyzją Burmistrz Miasta Zambrów na podstawie art. 104 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z art.87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz.1227) - zwana dalej w skrócie ,,uooś” oraz § 3 ust.1 pkt.54lit.b i pkt. 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20 10 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) zmienił swoją decyzję z dnia 31 sierpnia 2010 r., nr GK.7625-10/10.

W dniu 10 czerwca 2013 r. Wanda Polakowska wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o stwierdzenie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 1 uooś , nieważności decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 31 lipca 2012 r. znak: GK.7625-10/10/12, w części rozstrzygniętej w pkt III ppkt 9, zobowiązującej do  uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Powiatowym Zarządem Dróg w Zambrowie. W ocenie wnioskodawcy powyższy obowiązek nałożono bez podstawy prawnej.

Po otrzymaniu akt sprawy z Urzędu Miasta Zambrów, pismem z dnia 21 czerwca 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium,  zawiadomiło strony postępowania i Burmistrza Miasta Zambrów o wszczęciu, na wniosek WAND-POL Wanda Polakowska, postępowania w celu wyeliminowania z obrotu prawnego owej decyzji administracyjnej, która zdaniem wnioskodawcy, obarczona jest wadami wskazanymi w art. 156 § 1 pkt 2 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 uooś. Jednocześnie poinformowało o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

 Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kpa. Stąd też Kolegium skoncentrowało uwagę jedynie na ocenie, czy decyzja Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 31 lipca 2012 r. jest dotknięta którąkolwiek z siedmiu wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa, a mianowicie, czy:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

 Rozpoznając sprawę w ramach wskazanych kryteriów skład orzekający stwierdza, że kwestionowane rozstrzygnięcie nie jest dotknięte wadami wymienionymi w art. 156 § 1 pkt 1 i pkt 3-7 kpa. Natomiast  przedmiotowa decyzja w części rozstrzygniętej w  pkt III ppkt 9 niewątpliwie wydana została z rażącym naruszeniem prawa - art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Za rażące naruszenie prawa Kolegium uznaje takie naruszenie prawa, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności, zaś treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stanowi jeden z wielu etapów postępowania realizacyjnego. Wymagania stawiane przez ustawodawcę, zmierzające do zapobieżenia zanieczyszczeniom środowiska przez przedsięwzięcie, ujęte są w logicznym ciągu działań podejmowanych przez różne organy, na różnych etapach realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.

Ustawodawca w art. 82 ust. 1 pkt 1 uooś, określił składniki obligatoryjne, które muszą się znaleźć w każdej decyzji środowiskowej oraz składniki fakultatywne (wymienione w art. 82 ust. 1 pkt 2-5 uooś). Ustalone w  sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  warunki powinny nawiązywać do organizacyjnych, technicznych i projektowych sposobów eliminowania bądź ograniczania oddziaływania na środowisko. Formułując je, organ nie może wykraczać poza granice własnych kompetencji i przepisów, na których podstawie działa. Wśród wymogów zawartych w art. 82 uooś nie odnajdujemy wymogu, określonego przez organ I instancji w ww. decyzji- uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem z zarządcami dróg, stosownie do art. 35 ust.3 ustawy o drogach publicznych. Umieszczenie w  tej decyzji powyższego zapisu, nieznajdującego  uzasadnienia prawnego, skutkuje stwierdzeniem jej nieważności w tej części rozstrzygnięcia, jako rażąco naruszającego prawo, gdyż kwestie związane z zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej nie są rozstrzygane w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  i nie należą do kompetencji organu I instancji. Zanim dojdzie do realizacji przedsięwzięcia, niezbędne będzie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w której organ architektoniczno-budowlany zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi, że decyzja Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 31 lipca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego  przedsięwzięcia, zawiera wszystkie elementy wymagane przepisem art. 82 ust. 1 uooś , Kolegium uznało za zasadne, w toczącym się postępowaniu mającym na celu jej wyeliminowania z obrotu prawnego, stwierdzenie jedynie nieważność opisanej części pkt III ppkt 9 - zgodnie z żądaniem strony oraz o umarzeniu postępowanie w pozostałej jej części.

            Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2,  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia                                                                                

 

                                                            przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                                      członkowie :  - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                             -  Grzegorz Leszczyński     

 

Otrzymują:

1.WAND-POL Wanda Polakowska

    ul. Legionowa 11, 18-300 Zambrów

2. Burmistrz Miasta Zambrów

5. a/a

           

Data powstania: czwartek, 27 cze 2013 14:57
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2013 15:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6955 razy