Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE SKO 412/32/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

 

 SKO 412/32/2013                                                                    Łomża, dnia 13 czerwca 2013 r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

           Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) oraz art. 138 § 1  pkt 2 w  związku z  art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

                                                              przewodniczący  -  Anna Sadowska (spr.)

                                                              członkowie          - Janusz Krajewski                                                                                                                                             - Grzegorz Leszczyński

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r. zażalenia WIKAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.8.12/6.13, z dnia 23 kwietnia 2013r. w przedmiocie  sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy, gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 15

uchyla zaskarżone postanowienie w całości.

Uzasadnienie

 

Cytowaną w sentencji decyzją z dnia 10 kwietnia 2013r.. Burmistrz Czyżewa ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy gmina Czyżew na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 15. W decyzji tej określając rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, myląc maksymalną wartość dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w porze nocnej-45 dB (A) z projektowaną maksymalną mocą akustyczną turbiny równą 103 dB (A)  wskazał, że turbina 0 maksymalnej mocy akustycznej 45 dB (A) w porze nocnej zostanie osadzona na wieży ... ", W związku z powyższym postanowił sprostować oczywistą omyłkę.

Z postanowieniem tym nie zgodziła się WIKAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w przewidzianym terminie złożyła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Wnosząca zażalenie podkreśliła, że w żadnym dokumencie nie podawała maksymalnej mocy akustycznej jako parametru technicznego turbiny. Wskazała że maksymalna moc akustyczna turbiny Nordex wynosi l05dB zaś REpower 107dB i uznała, że w decyzji środowiskowej, jeżeli organ chce precyzyjnie określić maksymalną moc akustyczną turbiny, powinien wpisać nie l03dB a l07dB, gdyż odpowiada to parametrom technicznym wnioskowanej turbiny REpower 3.2 M114 określonym przez jej producenta.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, po rozpatrzeniu zażalenia zważyło, co następuje :

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją z dnia 13 czerwca 2013 r., nr SKO.412/20/2013 w postępowaniu odwoławczym uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i odmówiło wydania Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy, gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 15.

Stąd też obecnie stało się niezasadne dokonywanie oceny prawidłowości wydanego w sprawie postanowienia, bowiem uchylenie wydanej w sprawie decyzji ma ten skutek, że również postanowienie ją prostujące podlega uchyleniu.

          Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

 

          Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

 

           Strona ma prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem jego niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

                                                              przewodniczący  -  Anna Sadowska (spr.)

                                                              członkowie          - Janusz Krajewski                                                                                                                                             - Grzegorz Leszczyński

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:                               

1.  WIKAR sp. z o.o.

 ul. Nagodziców 16/8,

03-188 Warszawa

2.    Burmistrz Czyżewa

3.    Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 14:06
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 14:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6364 razy