Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO.412/20/2013 dnia 13 czerwca 2013 r

 

Łomża, dnia 13 czerwca 2013 r 

SKO.412/20/2013                 

                                  D E C Y Z J A

 

              Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm./ i art. 138 § 1 pkt 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:   

                                   

                                                                        przewodniczący  - Anna Sadowska (spr.)

                                                                          członkowie: - Janusz Krajewski                                                                                                                                                          -  Grzegorz Leszczyński

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r. odwołania Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim 27, 18-220 Czyżew oraz Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą przy ul. Halickiej 9, 31-036 Kraków od decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013r., znak RG.6220.8.12/13, sprostowanej postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. znak: RG. 6220.8.12/6.13 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 15

 

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i odmawia wydania Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy, gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 15.

 

 

Uzasadnienie

 

            Burmistrz Czyżewa (dalej Burmistrz albo organ I instancji), powołując się na przepisy art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20l0 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 stycznia 2012 r. WIKAR sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, decyzją z dnia 10 kwietnia 2013r. określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy, gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 15.

W decyzji tej organ I instancji określił: rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji i projekcie budowlanym. Nadto :

·          stwierdził konieczność: zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

·          nałożył obowiązek przeprowadzenia:

-          oceny oddziaływania na środowisko w ramach, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,

-           analizy porealizacyjnej- obejmującej : monitoring ornitologiczny,  chiropterologiczny i poziom hałasu w środowisku.

Z decyzją tą nie zgodziło się Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim 27 i wniosło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Stowarzyszenie wnosząc o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia zarzuciło jej, iż została wydana w oparciu o nie wiążące opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz niekompletny  Raport o oddziaływaniu na środowisko. Nadto zarzuciło zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 7 kpa poprzez nie podjęcie wszystkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia sprawy. W ocenie Stowarzyszenia  w Raporcie nie podano żadnych danych, infradźwięków emitowanych przez planowaną turbinę. Stwierdzenie zawarte w nim, że emisja dźwięków i infradźwięków elektrowni wiatrowej na najbliższe siedlisko można uznać za nieistotne z punktu jakiejkolwiek szkodliwości jest sprzeczne z polskimi badaniami, opracowaniami i zaleceniami. Brak w nim również odniesienia do poważnych zagrożeń dla krajobrazu środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Przy opracowaniu raportu bazowano jedynie na literaturze opisującej analizowany teren. Nie była wykonana żadna inwentaryzacja przyrodnicza, np. inwentaryzacja ptaków w obrębie planowanych inwestycji.

Wykorzystując uwarunkowania prawne zawarte w art. 44 ust. 2 u.o.o.ś odwołanie od powyższej decyzji, wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, wniosła Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, dalej: ,,Fundacja”, zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie :

·          przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś., poprzez wydanie decyzji na podstawie niekompletnego w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

·          przepisu art. 66 ust. 6 u.o.o.ś., poprzez wydanie decyzji na podstawie niekompletnego w zakresie uwzględnienia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

·          przepisu art. 37 ust. 1 i 2 u.o.o.ś., poprzez nierozpatrzenie wniosków wniesionych przez społeczeństwo i niewyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji motywów, dla których nie zostały one wzięte pod uwagę;

·          przepisu art. 8 kpa, poprzez wydanie decyzji na podstawie nierzetelnej i niekompletnej dokumentacji, nieuzupełnionej przez Inwestora pomimo wezwania, w sposób podważający zaufanie pozostałych stron postępowania do organów władzy publicznej;

·          przepisów art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 kpa, poprzez brak wnikliwego zbadania stanu faktycznego i brak podjęcia czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, skutkujące oparciem się na niekompletnej i nierzetelnej dokumentacji, oraz poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji motywów uznania, że planowana Inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko oraz motywów wydania decyzji na podstawie niekompletnej i nierzetelnej dokumentacji;

·          przepisu art. 11 kpa, poprzez brak dążenia do przekonania stron postępowania o zasadności wydania decyzji pomimo niekompletnej i nierzetelnej dokumentacji,

Wobec powyższego  wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i  przekazanie jej do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołań, mając na względzie następujące okoliczności faktyczne i prawne, zważyło co następuje:

Jak wskazano wyżej zaskarżona przez strony decyzja została wydana przez Burmistrza Czyżewa w dniu 10 kwietnia 2013 r. a zatem przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Czyżewie podjęła uchwałę nr XXVII/195/13 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1. W § 35 ust. 2 uchwały zapisano, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. pod poz. 2231. Zatem plan ten obowiązuje od 1 czerwca 2013 r.

          Stąd też Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrując odwołania od decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013r., znak RG.6220.8.12/13, sprostowanej postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. znak: RG. 6220.8.12/6.13 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 15 miało obowiązek ocenić, czy lokalizacja ww. przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym od 1 czerwca 2013 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek ten wynika z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz.1227 ze zm. ), który brzmi: „ Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących.”

Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew, część 1 wynika, że na wszystkich terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji  źródeł wytwarzania energii odnawialnej o mocy przekraczającej 100 kW ( § 12 ust. 3 części opisowej planu). Turbina wiatrowa, którą spółka Wikar zamierza wybudować na działce nr 15 położonej w miejscowości Dmochy Mrozy ma moc 3,2 MW, zatem moc ta przekracza moc ustaloną  w zapisie planu. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu R-1 ustala się: 1/ przeznaczenie podstawowe: tereny rolne: 2/ zasady zagospodarowania: a) zakazuje się realizacji zabudowy, urządzeń i budowli rolniczych oraz źródeł wytwarzania energii odnawialnej, b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem elektrowni wiatrowych, d) dopuszcza się realizację zalesień zgodnie z przepisami odrębnymi, e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 100% z wyjątkiem powierzchni związanych z utwardzeniem dróg wewnętrznych ( § 26 ust. 1 części opisowej planu).

Z przedłożonego przez Burmistrza Czyżewa wyrysu planu wynika, że działka nr 15 w miejscowości Dmochy Mrozy położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R-1 tereny rolnicze. W związku z tym zgodnie z zakazem zawartym w planie na działce tej nie może być zlokalizowana elektrownia wiatrowa.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dmochy Mrozy, gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 15 jest sprzeczna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew. W tej sytuacji brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji pozytywnej.  Zwrócić należy uwagę na fakt, iż stwierdzenie sprzeczności lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwalnia organ prowadzący postępowanie z konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym prowadzenia postępowania uzgodnieniowego z innymi organami ( zob. komentarz do art. 80 ustawy K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

          Z tych też względów orzeczono jak w sentencji.

 

         Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

          Stronom służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Łomży, w terminie  30 dni od daty jej otrzymania. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

                                                                        przewodniczący  - Anna Sadowska (spr.)

                                                                          członkowie: - Janusz Krajewski                                                                                                                                                          -  Grzegorz Leszczyński

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.    Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne

 Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu

Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew,

2.    Fundacja Myśli Ekologicznej

ul. Halicka 9, 31-36 Kraków

3.  WIKAR sp. z o.o.

 ul. Nagodziców 16/8

03-188 Warszawa

4.    Burmistrz Czyżewa

5.    Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 14:01
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7339 razy