Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE SKO. 412/25/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

Łomża, dnia 12 czerwca 2013 r.

SKO. 412/25/2013

P O S T A N O W I E N I E

  

     Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2  w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

                                    Przewodniczący – Anna Sadowska

                                    Członkowie          Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                               Grzegorz Leszczyński

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013 r. zażalenia Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, na postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.13.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2,    u c h y l a    zaskarżone postanowienie w całości.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Postanowieniem nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Burmistrz Czyżewa sprostował oczywistą omyłkę w swojej decyzji nr RG 6220.13.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości, Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2, zastępując w rozdziale I decyzji wiersz 3-5 „Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia” zapis „(…)turbina o maksymalnej mocy akustycznej 45 dB(A) w porze nocnej(…)” zapisem „(…)turbina o maksymalnej mocy akustycznej 103 dB(A) w porze nocnej(…)”.

Zażalenie na ww. postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży złożyła firma Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wniosła o sprostowanie decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.13.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. przez odstąpienie od określenia w decyzji parametru, jakim jest maksymalna moc akustyczna lub określić moc akustyczną turbiny na 107 dB wg danych dla powołanej w karcie inwestycyjnej turbiny Repower 3.2M114.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży rozpatrując zażalenie zważyło, co  następuje:

 

Decyzja Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.13.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2, została uchylona w całości decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/17/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. Wycofanie z obrotu prawnego decyzji  Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.13.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. powoduje konieczność uchylenia postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w tej decyzji, jako bezprzedmiotowego, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

 

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może  wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska

                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                          Grzegorz Leszczyński

 

 

 

Otrzymują:                                                             

1)    Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie                

2)    Burmistrz Czyżewa

3)    pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: środa, 12 cze 2013 14:21
Data opublikowania: środa, 12 cze 2013 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4906 razy