Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 412/17/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

 

Łomża, dnia 12 czerwca  2013 r.

SKO. 412/17/2013

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska

                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                          Grzegorz Leszczyński

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013 r. odwołań: Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim 27 oraz Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie ul. Halicka 9 od decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowanej postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2, 

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i odmawia wydania Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, gmina Czyżew na nieruchomości nr 23/2.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Wnioskiem z dnia 14 lutego 2012 r. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW  z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2.

Burmistrz Czyżewa pismami nr RG 6220.11.2012 z dnia 9 marca 2012 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2. Postanowieniem nr WOOŚ-II-4240.114.2012.AS2 z dnia 30 marca 2012 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem w postanowieniu nr NZ 4900.I.33.2012 z dnia 22 marca 2012 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Decyzją nr RG.6220.11.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Burmistrz Czyżewa odmówił ustalenia „Wikar” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowych uwarunkowań na budowę pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2. Przedmiotowa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją nr SKO. 412/21/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r., a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, ze wskazaniem, iż brak było podstaw do wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2 w sytuacji uzyskania pozytywnych uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckiem.

Postanowieniem nr RG. 6220.11.2012 z dnia 3 września 2012 r. Burmistrz Czyżewa stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie jego zakres.

Obwieszczeniem nr RG 6220.11.2012/4.2013 z dnia 3 września 2012 r. organ zawiadomił osoby będące stronami o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem 23/2.

Wnioskami nr RG. 6220.11.2012 z dnia 26 października 2012 r. Burmistrz Czyżewa zwrócił się do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydanie opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Postanowieniem nr WOOŚ-II-4242.69.2012.AS z dnia 10 stycznia 2013 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2 i określił warunki jego realizacji. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem w postanowieniu nr NZ 4900.8.2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zaopiniował pozytywnie ww. przedsięwzięcie i określił warunki jego realizacji.

Obwieszczeniem nr RG 6220.11.2012/2.2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. organ zawiadomił o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2 i wyznaczył termin do zapoznania się z raportem i składania uwag i wniosków dotyczących raportu do Burmistrza Czyżewa.

Obwieszczeniem nr RG 6220.11.2012/4.2013 z dnia 15 marca 2013 r. organ zawiadomił osoby będące stronami o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem 23/2.

Decyzją nr RG 6220.11.2012.2013  z dnia 10 kwietnia 2013 r. Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2.

Z decyzją Burmistrza Czyżewa nie zgodziło się Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim oraz Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie i wniosły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

1) Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim zwróciło się o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji i  wyjaśniło, że:

·               w trakcie postępowania Burmistrz Czyżewa dopuścił się kilku uchybień w zakresie procesu administracyjnego, gdyż nie zastosował art. 7 kpa, a wydana decyzja oparta jest na opinii  Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz na raporcie oddziaływania na środowisko złożonym przez firmę Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

·               przedstawiony raport wraz z uzupełnieniem w zakresie ochrony przyrody przedstawia opinii publicznej korzyści związane z wykorzystaniem energii wiatrowej w sposób skrajnie jednostronny i tendencyjny,

·               hałas niesłyszalny tzw. infradźwięki został w ogóle pominięty i zignorowany w raporcie i uzupełnieniu, jedynie w rozdziale 5.5.2. (str. 45) raportu stwierdzono, że „powstałe infradźwięki przy wiatrach przyjętego typu, charakteryzują się poziomami znacznie niższymi od poziomów mających powodować zagrożenie dla zdrowia (jest to niezgodne z polskimi badaniami, opracowaniami i zaleceniami),

·               w raporcie nie przedstawiono inwentaryzacji ptaków w obrębie planowanej inwestycji,

·               firma Wikar Sp. z o.o. planuje na terenie gminy Czyżew rozmieszczenie 18 sztuk pojedynczych turbin wiatrowych w różnych odległościach od siebie (średnio około 1 km), co utworzy efekt bariery dla ptaków zwłaszcza migracyjnych oraz zostanie podniesiona kumulacja oddziaływania na życie i zdrowie mieszkańców poprzez infradźwięki,

·               planowana wycinka drzew i krzewów  w krajobrazie rolniczym prowadzić będzie do utraty siedlisk i żerowisk ptaków i nietoperzy, a także do stepowienia obszarów i zachwiania równowagi ekosystemów i pogorszenia walorów krajobrazowych,

·               w raporcie firmy Wikar brak: parametrów turbin wraz z rysunkami i opisami; informacji o sposobie odbioru wyprodukowanej energii oraz podłączenia do sieci; oszacowania warunków geologicznych i gruntowo-wodnych na terenie całej inwestycji w oparciu o ustawę OOŚ, (art. 66 ust. 1 pkt 2); informacji o zabytkach na terenie inwestycji, (czego wymaga zapis art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy OOŚ); analizy wpływu całej planowanej inwestycji na krajobraz (art. 66 ust. 1 pkt 5); brak przedstawienia w formie graficznej zagadnień hałasu, migotania i zmian krajobrazu (art. 66 ust. 1 pkt 13),

·               raport nie odnosi się do powstałego konfliktu społecznego na terenie planowanej inwestycji 18 turbin wiatrowych na terenie gminy Czyżew.

Końcowo skarżący podniósł, że planowanie inwestycji w oparciu o brak rzetelnych badań i analiz lokalnych jest wysoce nieetyczne i niezgodne z prawem. Zarzucił inwestorowi wprowadzenie w błąd Burmistrza Czyżewa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, co prowadzi do błędnych ocen i wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych.

2) Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie również wniosła o uchylenie decyzji Burmistrza Czyżewa i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zarzucając:

·               naruszenie art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, poprzez wydanie decyzji na podstawie niekompletnego w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych oraz w zakresie uwzględnienia  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

·               naruszenie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy, poprzez nierozpatrzenie wniosków wniesionych przez społeczeństwo i nie wyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji motywów, dla których nie zostały one wzięte pod uwagę,

·               naruszenie art. 8 KPA poprzez wydanie decyzji na podstawie nierzetelnej i niekompletnej dokumentacji, nieuzupełnionej przez inwestora pomimo wezwania, w sposób podważający zaufanie pozostałych stron postępowania do organów władzy publicznej,

·               naruszenie art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 poprzez brak wnikliwego zbadania stanu faktycznego i brak podjęcia czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, skutkujące oparciem się na niekompletnej i nierzetelnej dokumentacji oraz poprzez nie wyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji motywów, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko oraz motywów wydania decyzji na podstawie niekompletnej i nierzetelnej dokumentacji.

W piśmie nr RG. 6220.7.12/13 z dnia 15 maja 2013 r. (przy którym przekazano odwołanie Fundacji Myśli Ekologicznej) Burmistrz Czyżewa wyjaśnił, że nie podziela argumentów podniesionych w odwołaniu:

·                odnośnie zarzutu określonego w punktach 1 i 2 odwołania, gdyż w skarżonej decyzji inwestor został zobowiązany w punkcie VIII do przeprowadzenia ponownej oceny na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę tym samym zarzuty te są nieuzasadnione,

·                chybiony jest zarzut naruszenia art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), ponieważ wnioski złożone przez społeczeństwo zostały rozpatrzone i znalazło to odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji,

·                nietrafny jest również zarzut naruszenia przepisów art. 7, art. 11, art. 77 i art. 107 § 3 KPA, gdyż postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując odwołanie zważyło, co następuje:

 

Decyzją nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2. W dacie wydania ww. decyzji dla obszaru gminy Czyżew brak było obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży  ustaliło, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Czyżewie podjęła uchwałę nr XXVII/195/13 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1”. W § 35 ust. 2 tej uchwały zawarto zapis, że wchodzi ona w życie po upływie 14. dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Kolegium ustaliło, że uchwała nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1”, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  z dnia 17 maja 2013 r. poz. 2231. W związku z tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1 obowiązuje od 1 czerwca 2013 r. Uchwalenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew” powoduje, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży rozpatrując odwołania od decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowanej postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.), którą ustalono Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2, miało obowiązek ocenić czy lokalizacja ww. przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym (od 1 czerwca 2013 r.) planem. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), który brzmi „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących”.

Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013 r., wynika, że:

·               na wszystkich terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji źródeł wytwarzania energii odnawialnej o mocy przekraczającej 100 kW (§ 12 ust. 3 części opisowej planu). Turbina wiatrowa, którą Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zamierza wybudować na działce nr 23/2 położonej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś gm. Czyżew, ma moc 3,2 MW, zatem moc ta przekracza ustaloną w cytowanym wyżej zapisie planu, 

·               dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu R-1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;

2) zasady zagospodarowania:

a) zakazuje się realizacji zabudowy, urządzeń i budowli rolniczych oraz źródeł wytwarzania energii

odnawialnej,

b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem elektrowni wiatrowych,

d) dopuszcza się realizację zalesień zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 100% z wyjątkiem powierzchni związanych z utwardzeniem dróg wewnętrznych (§ 26 ust.1 części opisowej planu).  

Z przedłożonego przez Burmistrza Czyżewa wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1, wynika, że działka nr 23/2  w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R-1 tereny rolnicze. W związku z tym zgodnie z zakazem zawartym w cytowanym wyżej § 26 ust. 1 części opisowej planu, na działce tej nie może być zlokalizowana elektrownia wiatrowa.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na nieruchomości nr 23/2 jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew – część 1 zatwierdzonego przez Radę Miejskiej w Czyżewie Uchwałą nr XXVII/195/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, że „(…)w myśl art. 80 ust. 2 ustawy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Restrykcja ta wynika wprost z kategorycznego brzmienia art. 80 ust. 2 ustawy, z treści którego wywieść należy, iż zgodność z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym kryterium oceny zamierzeń inwestycyjnych podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zwrócić przy tym należy uwagę, że ustawodawca wymaga w tym przypadku spełnienia warunku zgodności a nie innej jego postaci. Powyższe jest równoznaczne tezie, że jedynie stwierdzenie zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem uprawnia organ do wydania decyzji pozytywnej, po spełnieniu pozostałych wymogów ustawy i a contrario brak takiej zgodności obliguje organ do wydania decyzji negatywnej. Zaakcentować, bowiem trzeba, iż stwierdzenie sprzeczności lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwalnia organ prowadzący postępowanie z konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego z innymi organami (por. komentarz do art. 80 ustawy (w:) K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływania na środowisko). Podobne stanowisko wypracowało orzecznictwo na tle wcześniejszego analogicznego uregulowania zawartego w art. 56 ustawy Prawo ochrony środowiska (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Po 942/09, Lex nr 618725, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Gd 851/08, Lex nr 519769, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt II SA/Rz 231/07, Lex nr 413505). Tym samym podkreślić należy, że podstawowym zagadnieniem podlegającym weryfikacji w tymże postępowaniu winna być zgodność planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami planu a następnie wykazanie tego w uzasadnieniu rozstrzygnięcia w sposób niebudzący wątpliwości, odpowiadający również wymogom art. 107 § 3 k.p.a.” (patrz wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1441/10 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 335/10).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży podziela to stanowisko, dlatego na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 KPA orzekło jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska

                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                          Grzegorz Leszczyński

 

 

 

Otrzymują:                                                             

1)    Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27

2)    Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

3)    Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie                

4)    Burmistrz Czyżewa

5)    pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

  

 

 

Data powstania: środa, 12 cze 2013 14:17
Data opublikowania: środa, 12 cze 2013 14:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5541 razy