Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE SKO.412/24/2013 z 04 czerwca 2013r.

 

                                                                                              Łomża , dnia 04 czerwca 2013r. 

SKO.412/24/2013

 

P O S T A N O W I E N I E

         Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2  w związku z art. 127 § 2, art. 17 pkt 1  i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity  z 2013 r., poz. 267 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży  w składzie orzekającym:

                        Przewodniczący :  Anna Sadowska

                        Członkowie:         Jadwiga Piaścik (spr.)

                                                    Janusz Krajewski

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2013r. zażalenia Wikar Sp. z o.o. na postanowienie Burmistrza Czyżewa  z dnia 24.04.2013 r. nr RG.6220.12.12/6.13 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Czyżewa z  dnia 10.04.2013 r. nr RG.6220.12-7.12/13 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś gmina Czyżew  na nieruchomości oznaczonej nr 103

             - uchyla zaskarżone postanowienie w całości. 

 

U z a s a d n i e n i e

             Burmistrz Czyżewa ww. decyzją z  dnia 10.04.2013 r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś gmina Czyżew  na nieruchomości oznaczonej nr 103 . Zaskarżonym postanowieniem  z dnia 24.04.2013 r. wydanym na podstawie art. 113 § 1 Kpa w rozdziale I decyzji wiersz 3-5 „Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia”  zmieniono zapis „Turbina o maksymalnej mocy akustycznej 45 dB (A) w porze nocnej zostanie osadzona na wieży o wysokości do 165 m, a pojedyncza łopata wirnika będzie miała długość do 65 m” , na zapis o brzmieniu „Turbina o maksymalnej mocy akustycznej 103 dB (A) osadzona na wieży o wysokości do 165 m, a pojedyncza łopata wirnika będzie miała długość do 65 m”.

Organ wskazał, że zapis w decyzji jest wynikiem oczywistej omyłki. Przedmiotowa turbina posiada projektowaną maksymalna moc akustyczną równą 103 dB (A) , o czym mowa również w dalszej części decyzji str. 24, zaś 45 dB (A) w porze nocnej oznacza maksymalna wartość dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w godzinach od 2200 do 600 dla terenów zabudowanych, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U. Nr 120, poz.826 ), wydanym na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008 r. , Nr 25 poz. 150 ), co zostało przypadkowo wpisane nie w tej części decyzji. Dlatego organ postanowił sprostować błąd z urzędu, zgodnie z art. 113 § 1 Kpa.

             Z tym postanowieniem nie zgodziła  się Wikar Sp. z o.o.  i złożyła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Spółka wskazała, że w decyzji organ wpisując parametry techniczne turbiny wiatrowej, którą dopuszcza do realizacji, określił m.in. maksymalną moc akustyczną – 45 dB. Spółka nie dołączała do wniosku szczegółowych parametrów technicznych turbin, a organ tego od nich nie wymagał. Ten zapis Spółka uznała za pomyłkę organu i uzgodniła z nim , że  sam dokona korekty wskazanego błędu.

Korekta zapisu odnośnie maksymalnej mocy akustycznej , dokonana postanowieniem powoduje, że decyzja pozostaje obarczona błędem. Spółka wyjaśniła, że zadeklarowała użycie turbiny wiatrowej Nordex N117, ( dla której maksymalna moc akustyczna wynosi 105 dB) lub REpower 3,2 H114 (dla której maksymalna moc akustyczna wynosi 107 dB - dane z homologacji ) lub innej o porównywalnych parametrach technicznych. Jeżeli organ chciał użyć terminu maksymalna moc akustyczna , to powinien wskazać moc 107 dB, jaka jest określona przez producenta drugiej z ww. turbin. Wyjaśniono w zażaleniu, że Spółka posługiwała się sformułowaniem mocy akustycznej ( 103 dB dla turbin o mocy do 3,2WM ) wyznaczonym dla ściśle określonych warunków ( dane homologacji dla siły wiatru 8 m/s w odległości 1 m ma wysokości rotora 165 m), ale nie jest to maksymalna moc akustyczna. Spółka zaznaczyła, że podawała w uzupełnieniu raportu na wniosek RDOŚ, że maksymalna moc akustyczna turbin różnych producentów waha się w przedziale 104-108 dB. Spółka na wniosek RDOŚ wykonała symulację skumulowanego oddziaływania turbin na terenie gminy Czyżew przyjmując moc akustyczną 105 dB dla wieży o wysokości 120 m. Nie podawała we wniosku ani w raporcie parametru, jakim jest maksymalna moc akustyczna.                        O dostarczenie tego parametru  nie wnosił organ, RDOŚ i PPIS. Spółka uważa, że organ przekroczył swoje kompetencje przyjmując, że moc akustyczna turbiny 103dB , którą wnioskodawca określił w raporcie dla ściśle określonych warunków, organ przyjął jako maksymalną moc akustyczną turbiny, która jest bardzo istotnym parametrem technicznym każdej turbiny, a nade wszystko na dzień dzisiejszy nie ma turbiny o takim parametrze.

            Decyzja nie określa ściśle, jakiej marki turbina zostanie zastosowana dla tej inwestycji, więc nie można ściśle określić maksymalnej mocy akustycznej, która jest cechą charakterystyczną dla każdego rodzaju, marki i producenta turbin wiatrowych. Decyzja środowiskowa  nie powinna ograniczać dostępu do różnych producentów urządzeń , a powinna gwarantować, by był zachowany poziom hałasu 45 dB w porze nocnej i 55 dB w porze dziennej dla najbliżej zabudowy mieszkaniowej. To, czy inwestor użyje do budowy turbiny o maksymalnej mocy akustycznej 103 czy 108 dB jest sprawą wtórną.

            W tych okolicznościach wniesiono o sprostowanie pomyłki w taki sposób, aby nie określać parametru, jakim jest maksymalna moc akustyczna,  lub określić maksymalną moc akustyczną turbiny na 107dB wg danych dla powołanej w Karcie Informacyjnej turbiny Repower 3.2 M114.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło , co następuje:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją z dnia 04 czerwca 2013 r. nr SKO.412/16/2013 w postępowaniu odwoławczym uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i ustaliło środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 103.

Wobec tego obecnie stało się niezasadne dokonywanie oceny prawidłowości wydanego w sprawie postanowienia, bowiem uchylenie wydanej w sprawie decyzji ma ten skutek, że również postanowienie ją prostujące podlega uchyleniu.

            Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

            Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

 

            Strony mają prawo wniesienia skargi na to postanowienie  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku , z powodu jego niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.     

 

                        Przewodniczący :  Anna Sadowska

                        Członkowie:         Jadwiga Piaścik (spr.)

                                                    Janusz Krajewski

 

O t r z y m u j ą:

1. Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie                
2. Burmistrz Czyżewa
3. pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

4.    a / a

Data powstania: środa, 5 cze 2013 09:35
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 09:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6872 razy