Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA S-KO. 412/1/2013 z dnia 7 lutego 2013 r.

 

Łomża, dnia 7 lutego 2013 r.
S-KO. 412/1/2013
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:
przewodniczący -  Janusz Krajewski /spr/
członkowie -   Anna Magdalena Zawadzka
-   Urszula Kurządkowska
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 r. wniosku Tadeusza Deresz o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 28 grudnia 2012 r. nr S-KO.412/79/2012 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji, Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008 r. znak: GN.0154-9-5/07/08   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnym 1608/8, 1605, 1688, 1699/5, 1606, 1699/3, 1607/2, 1611/1, 1700/2, 1618, 1639/1, 1645/4, 1644/15, 1659, 1888/3, 1889/4, 1644/2, 1644/7, 1890/2, 1891/2, 1892/2, 3687/2, 1644/20, 1488, 1644/21, 1903/20, 1903/3, 2034/3, 2035/2, 2043/13, 2080/1, 2197, 2162, 2196 w obrębie miasta Grajewo oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012 r. znak: GN 0154-9-5/07/08,
utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 28 grudnia 2012 r. nr S-KO.412/79/2012 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008 r., znak: GN.0154-9-5/07/08 oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012 r. znak: GN 0154-9-5/07/08.
U Z A S A D N I E N I E
Dnia 11 stycznia 2013 r. wpłynął do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wniosek Tadeusza Deresz o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ostateczną decyzją Kolegium z dnia 28 grudnia 2012 r., nr S-KO.412/79/2012 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008 r., znak: GN.0154-9-5/07/08. W uzasadnieniu podniósł, iż nie sposób zgodzić się z przedmiotową decyzją, gdyż Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie ma kompetencji do dokonywania oceny zasadności przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań. Organ samorządowy wydający decyzję nie dopełnił swoich obowiązków w myśl art. 49 kpa, bo nie został zapoznany z zamiarem postępowania administracyjnego. Ponadto, decyzja SKO ma wadę określoną w art. 107 k.p.a., nie zawiera pouczenia o wniesieniu skargi do organu wyższej instancji.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zważyło, co następuje:
Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji określone są enumeratywnie w art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1)   wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2)   wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3)   dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4)   została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5)   była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6)   w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7)   zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
W związku z tym, wykładnia powyższych przesłanek wymaga wykładni ścieśniającej, wobec tego, że stwierdzenie nieważności decyzji stanowi wyjątek od zasady stabilności decyzji. Stwierdzenie nieważności decyzji wymaga bezspornego ustalenia, że zaskarżona decyzja jest dotknięta jedną z wad określonych w art. 156 § 1 k.p.a.
Wnioskodawca we wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji powoływał się na przesłankę wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa ( art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a) . Ponadto twierdził, że decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa ( art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a). W związku z tym, Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązane było przede wszystkim w tym zakresie rozpoznać sprawę.
Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa zachodzi, gdy istnieje oczywista sprzeczność między treścią przepisu, a rozstrzygnięciem objętym danym aktem administracyjnym, czyli takie rozstrzygnięcie narusza w sposób oczywisty regulacje prawne, co nie da się pogodzić z systemem obowiązujących norm.
W przedmiotowej sprawie sprawą kluczową jest rozstrzygnięcie czy Burmistrz Miasta Grajewo w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych winien zapewnić możliwość udziału w nim społeczeństwa. Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w regulacji zawartej w art. 53 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2001 r, nr 62, poz. 627 ze zm.), dalej P.o.ś, który stanowi, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem w tych wszystkich sprawach, w których nie jest sporządzany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko społeczeństwo nie uczestniczy.
Natomiast w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2007 r., znak:GN 0154-9-2/07, Burmistrz Miasta Grajewo postanowił odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy ekologicznej w Grajewie, zatem postępowanie to nie jest postępowaniem prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Po drugie, wnioskodawca nie zwrócił uwagi, że przepis art. 31 - 37 P.o.ś. reguluje postępowanie z udziałem społeczeństwa, stanowiące jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonej na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Skoro postępowanie objęte weryfikacją w trybie stwierdzenia nieważności, prowadzono bez udziału społeczeństwa, to zarzut naruszenia art. 31 i art. 32 P.o.ś., nie mających zastosowania w przedmiotowej sprawie, Kolegium uznaje za chybiony.
Po trzecie - stosownie do art. 46a ust. 5 P.o.ś, w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo w danej miejscowości przyjęty sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, a w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie, o którym stanowi art. 49 k.p.a, ma ten skutek, że każdy zainteresowany, kto uważa się, za stronę postępowania, może dowiedzieć się o toczącym się postępowaniu i jego przebiegu, co umożliwia ewentualny czynny w nim udział. W sprawie występowało ponad 20 stron, zatem zgodnie z powołanym przepisem tak sposób ogłoszenia decyzji był dopuszczalny.
Obwieszczeniem z dnia 27 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 49 k.p.a w zw. z art. 46a ust. 5 P.o.ś., organ I instancji zawiadomił o odstąpieniu  od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie, pouczając o możliwości zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym i składania uwag i wniosków w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia. Obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 27 grudnia 2007 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo, na której pozostało do 18 stycznia 2008 r. Podobnie postąpiono z ogłoszeniem o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej  - obwieszczenie z dnia 28 lutego 2008 r. Obwieszczenie to nie zawiera adnotacji o jego wywieszeniu przez okres 14 dni, wskazującej konkretnie, jaki to był okres. Jest to uchybienie, które mając na uwadze całokształt sprawy uznać należy za mało istotne.
Natomiast informację o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008 r. umieszczono zarówno na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo ( od 27 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r.), jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo ( 30 stycznia 2012 r.).
Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że tryb przewidziany w art. 49 k.p.a. został zachowany. O podjętych w sprawie czynnościach procesowych strony postępowania były zawiadamiane poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo ( 30 stycznia 2012 r.).
Ponadto, zgodnie z art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a decyzja jest nieważna, jeżeli zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Z przepisu art. 11 P.o.ś, który utracił moc w dniu 15 listopada 2008 r, wobec jego uchylenia ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wynika , że decyzja która została wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna. Przepis ten znajdował zastosowanie w przedmiotowej sprawie, gdyż podlegająca weryfikacji w trybie stwierdzenia nieważności decyzja Burmistrza Miasta Grajewo została wydana w dniu 28 lutego 2008 r. a więc w czasie obowiązywania tego przepisu.
Kolegium nie stwierdziło, aby nastąpiło naruszenie prawa, które mogłoby być uznane za istotne z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, a to oznacza, że wydana decyzja nie została dotknięta sankcją nieważności z uwagi na sprzeczność z prawem obowiązującym w dacie jej wydania, zatem decyzja ta pozostaje decyzją ważną, mimo zmiany stanu prawnego.
Kolegium stwierdza, iż na gruncie niniejszej sprawy, kwestionowana  decyzja nie zawiera wad, które uzasadniałaby stwierdzenie jej nieważności przez zastosowanie art. 156 § 1 k.p.a. Została wydana przez właściwy organ, skierowano ją do właściwej strony postępowania, opiera się na istniejącej podstawie prawnej, przy jej wydaniu nie doszło do rażącego naruszenia prawa, nadaje się do wykonania, a jej wykonalność nie powoduje czynu zagrożonego karą, nie zawiera także wad powodujących jej nieważność z mocy prawa. Z tych też względów Kolegium, po stwierdzeniu braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008 r, oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012 r., utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 28 grudnia 2012 r. o nr SKO.412/79/2012.
Zarówno w decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008 r. jak i decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012 r. zawarto pouczenie, iż stronie służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z możliwości tej żadna ze stron nie skorzystała. Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w decyzji z dnia 28 grudnia 2012 r. zawarło pouczenie, iż strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do SKO w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji decyzji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia w sprawie może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
przewodniczący -  Janusz Krajewski /spr/
członkowie -   Anna Magdalena Zawadzka
-   Urszula Kurządkowska
Otrzymują:
1) Tadeusz Deresz na adres z akt sprawy
2) Burmistrz Miasta Grajewo
3) Ogłoszenie w BIP SKO Łomża
4) a/a.

 

Data powstania: czwartek, 7 lut 2013 13:08
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2013 13:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5786 razy