Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA S-KO.433/14/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.

                                                                                               Łomża, dnia 4 lutego 2013 r.


S-KO.433/14/2013


 
DECYZJA                                                   

          Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

           przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)
           członkowie:     - Urszula Kurządkowska
                           -Grzegorz Leszczyński

po rozpatrzeniu na posiedzeniu  w dniu 4 lutego 2013 r. odwołania Pana Henryka Świderskiego zam. Łomża, al. Legionów 32B/12 od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia  14 stycznia 2013 r., nr RG0.6733.25.2012 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie projektowanej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kv, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 122/3,121,120,119,98,143,145,172,142,141,139,138,137,136,134,133,103/1,103/4,102,64,63,62,58/2,60 we wsi Podgórze, gm. Łomża, części działek o  nr geod. 2/5, 3/2, 4, 5, 6 7/1, 8/1, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 we wsi Siemień Rowy, a także działkę o nr geod. 491 oraz część działek o nr geod. 432 i 492 we wsi Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża

          utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.
           
                                U z a s a d n i e n i e

           PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  wnioskiem z dnia 26 lipca 2012 r. zwróciła się do Wójta Gminy Łomża o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie projektowanej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kv, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 122/3,121,120,119,98,143,145,172,142,141,139,138,137,136,134,133,103/1,103/4,102,64,63,62,58/2,60 we wsi Podgórze, gm. Łomża, części działek o  nr geod. 2/5, 3/2, 4, 5, 6 7/1, 8/1, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 we wsi Siemień Rowy, a także działkę o nr geod. 491 oraz część działek o nr geod. 432 i 492 we wsi Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża.
            Wójt Gminy Łomża decyzją z dnia 21 września 2012 r., nr RGO.6733.25.2012 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
          Decyzję tę w postępowaniu odwoławczym Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 31 października 2012 r., nr SKO.433/101/2012 uchyliło w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
          Następnie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie pismem z dnia 28 listopada 2012 r. zwróciła się do Wójta Gminy Łomża o wycofanie jej wniosku o ustaleniu lokalizacji dla  ww. inwestycji.
           Wójt Gminy Łomża decyzją z dnia  14 stycznia 2013 r., nr RG0.6733.25.2012 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie projektowanej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kv, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 122/3, 121, 120, 119, 98, 143, 145, 172, 142, 141, 139, 138, 137, 136, 134, 133, 103/1, 103/4, 102, 64, 63, 62, 58/2, 60 we wsi Podgórze, gm. Łomża, części działek o  nr geod. 2/5, 3/2, 4, 5, 6 7/1, 8/1, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 we wsi Siemień Rowy, a także działkę o nr geod. 491 oraz część działek o nr geod. 432 i 492 we wsi Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża.
        Z decyzją tą nie zgodził się Pan Henryk Świderski  i wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wskazując, że nadal sprzeciwia się przebiegowi trasy linii przez jego działki.
          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:
         Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
Zaś stosownie do art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.  Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej ( art. 61 § 3 Kpa ). Stąd też złożenie przez PGE  Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ( inwestora ) w dniu 30 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy Łomża wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wymienionej we wniosku spowodowało wszczęcie postępowania w tej sprawie.
        W świetle art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
        Fakt cofnięcia przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla ww. inwestycji spowodował, że postępowanie w sprawie jej ustalenia stało się bezprzedmiotowe. Nie będzie więc ustalana lokalizacja dla inwestycji której sprzeciwia się skarżący. Zatem wniesienie przez niego odwołania świadczy o niezrozumieniu treści wydanej w sprawie decyzji.
       Z tych też względów orzeczono jak w sentencji.      

          Decyzja niniejsza jest ostateczna.


          Strona ma prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży,  w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

                                            
           przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)
           członkowie:     - Urszula Kurządkowska
                           -Grzegorz Leszczyński   
                                                                                
Otrzymują:
1/ Pan Henryk Świderski
    al. Legionów 32B/12
    18-400 Łomża
2/ PGE  Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
3/ Pan Wójt Gminy Łomża
4/ Pozostałe strony poprzez ogłoszenie w BIP SKO

Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2013 14:52
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2013 14:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5517 razy