Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie SKO.412/89/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Łomża, dnia 31 grudnia 2012 r.

SKO.412/89/2012

 

Postanowienie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1  w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

                                                               przewodniczący  - Anna Sadowska

                                                                            członkowie    - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                            - Grzegorz Leszczyński

po rozpoznaniu na posiedzeniu w 31 grudnia 2012 r. zażalenia Włodzimierza Krajewskiego na postanowienie Burmistrza Czyżewa z dnia 4 grudnia 2012 r. znak: RG.7624.18.2011/12  w przedmiocie obowiązku :

·          przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej ENERCON E-40 o mocy do 600 kW, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze 53/2 położoną w obrębie ewidencyjnym miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, Gmina Czyżew,

·          sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnego z  ustalonym zakresem, postanowiło:

utrzymać w  mocy zaskarżone postanowienie

 

Uzasadnienie

Burmistrz Czyżewa, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2012 r. znak: RG.7624.18.2011/12,  wydanym na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. - zwanej dalej u.o.o.ś.), art. 123 k.p.a., a także § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20l0 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dalej ,,rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010r.”, orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia.

W uzasadnieniu organ I instancji podał, że w dniu 19 listopada  2011 r. Włodzimierz Krajewski złożył wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 lipca 2012r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Enercon E-40 o mocy nominalnej 600 kW na działce nr ewid. 53/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś gm. Czyżew.

Nadto wskazał, że przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010r. jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uwzględnił:   

-           opinię nr 61/NZ/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 6 sierpnia 2012 r. znak: NZ.4900.1.50.2012,

-           opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2012 r (postanowienie znak: RDOŚ-II.4240.304.2012.PL winno być - WOOŚ-II.4240.304.2012.PL)

-           szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś

Z postanowieniem tym nie zgodził się Włodzimierz Krajewski,  który wniósł w terminie odwołanie, w którym domagał się jego uchylenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, w związku błędnymi ustaleniami spowodowanymi w szczególności naruszeniem przepisów art. 65 ust. 3 u.o.o.ś., jak również w związku z naruszeniem przepisów postępowania, a to w szczególności art. 107 §3 k.p.a.

Uznał, że oddziaływania akustyczne elektrowni wiatrowej Enercon E-40 o mocy 600 kW zamknie się praktycznie na terenie własnych działek rolnych pozbawionych drzew i krzewów. W promieniu 150m osiągnie ono poziom 43 dB, zatem nie będzie oddziaływało negatywnie na najbliższy obszar chroniony akustycznie - budynek mieszkalny oddalony o 250 m.

Wskazując, że wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach przyrodniczych objętych ochroną, uznał zakres raportu za restrykcyjny i bardzo rozszerzony. Podkreślił, że nie zgadza się z zapisem zawartym w pkt. III. p.pkt 2 postanowienia wskazującym na potrzebę szczegółowej analizy  możliwości wystąpienia interakcji pomiędzy wnioskowana elektrownia wiatrową, a  innymi planowanymi przedsięwzięciami w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na które zostały już nałożone obowiązki wykonania raportu (elektrownie 3,2 MW). Raporty takie zostały już wykonane i złożenie w Urzędzie Gminy, są więc znane Burmistrzowi Czyżewa. Uznał, że wydanie pozytywnej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,2 MW, zlokalizowanej  na działce nr 23/2, umieszczonej na rozkraczonym maszcie z kraty o wys.: 200m. i zlokalizowanej na kierunku dominujących wiatrów ok. 500m. w stronę jego elektrowni, sprawi, że wiejący wiatr pow. 10m/s będzie powodował turbulencję fali przepływającego powietrza, a system odpowiedzialny za bezpieczeństwo jego elektrowni -EPK wyłączał będzie jego turbinę z pracy.

Zarzucił, że organ I instancji nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie uwzględnił opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, a bazował jedynie lecz na argumentach Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

W ocenie Włodzimierza Krajewskiego nieuprawnione są zarzuty, że Karta informacyjna przedsięwzięcia, dalej ,,Karta”, jest niekompletna i nie zawiera wszystkich informacji gdyż po ponad rocznym rozpatrywaniu sprawy nie został wezwany do jej uzupełnienia i wyjaśnienia kwestii, które stały się przesłankami nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Końcowo wskazał na  przewlekłe prowadzenie sprawy, nieznajomość tematu i brak dobrej woli Burmistrza Czyżewa, zacietrzewienie i  walka z 12 hektarowym rolnikiem, mieszkańcem gminy Czyżew, który na własnej ziemi, zgodnie z prawem, chce zbudować średniej wielkości elektrownię OZE, skorzystać z funduszy Unijnych, doprowadzi do tego że pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych dostaną tylko firmy nie związane z gminą Czyżew, których celem jest uzyskanie i sprzedaż projektów gotowych do realizacji zagranicznym inwestorom.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując wniesione zażalenie stwierdziło i rozważyło co następuje:

Rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma cechy rozstrzygnięcia mieszczącego się w zakresie uznania administracyjnego.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania środowisko dla przedsięwzięć uregulowane zostało w art. 59-103 u.o.o.ś. Zgodnie z tą ustawą obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących   znacząco oddziaływać na środowisko tj.

·          mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art.59 ust.1 pkt 1 u.o.o.ś )- są to tzw. przedsięwzięcia z I grupy, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ma charakter obligatoryjny,

·          mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś (art.59 ust.1 pkt 2 u.o.o.ś )- są to tzw. przedsięwzięcia z grupy II, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może mieć charakter fakultatywny.

Natomiast realizacja przedsięwzięć innych, niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (tzw. ocena habitatowa), jeżeli  przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, a regionalny dyrektor ochrony środowiska postanowił o konieczności przeprowadzenia takiej oceny (art.59 ust.2 u.o.o.ś - są to tzw. przedsięwzięcia z grupy III)

Rodzaje przedsięwzięć zaliczanych do grupy I i grupy II oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia z grupy I albo II określa rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010r.

      Mocą tego rozporządzenia, planowana przez wnioskodawcę inwestycja mieszcząca się w pojęciu :

- instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5,  o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (§ 3 ust. l pkt 6 lit. b),

 stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Oznacza to, iż projektowaną turbinę wiatrową ENERCON E40, posadowioną na wieży o wysokości do 78 m wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii należy uznać za przedsięwzięcie, o jakim mowa w powołanym art. 59 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś, to jest przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. u.o.o.ś.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz       rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia oraz jego usytuowaniu.

Ponadto stosownie do przepisu art. 64 ust. 1 u.o.o.ś. postanowienie w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w tym przepisie.

W ocenie Kolegium, w świetle powyższych przywołanych uregulowań prawnych, dopiero łączne spełnienie poniższych trzech przesłanek umożliwia organowi wydanie postanowienia  nakładającego  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia, tj. po.:

-           zaliczeniu planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

-           wskazaniu kryteriów środowiskowych jakimi kierował się organ wymienionych w pkt 1 - 3 art. 63 ust. 3 u.o.o.ś.,

-           uzyskaniu przed wydaniem postanowienia o którym mowa w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś.  opinii właściwych organów wymienionych w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś.

 

Zatem Burmistrz Czyżewa prowadząc postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 - 107 i ust. 2 rozporządzenia z  dnia 9 listopada 2010 r.

Organ I instancji stwierdził i uzasadnił – czego nie kwestionuje skarżący, że wnioskowane przedsięwzięcie odpowiada przedsięwzięciu mogącemu potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 1 - 107 powołanego rozporządzenia. Zatem pierwsza z trzech powyższych przesłanek, umożliwiających  organowi wydanie zaskarżonego  postanowienia, została spełniona. 

Kolejną przesłanką umożliwiającą nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest, oprócz zaliczenia planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanie kryteriów środowiskowych, jakimi kierował się organ, po dokonaniu analizy przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań dotyczących jego charakterystyki, rodzaju, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania na środowisko, których pełną listę zawiera przepis art. 63 ust. 1 u.o.o.ś.  

Kolegium stwierdza, że wydane postanowienie zawiera informacje o uwarunkowaniach opisanych w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. oraz spełnia przesłanki określone w art. 65 ust. 3 u.o.o.ś. Zgodnie z artykułem 124 § 1 k.pa. postanowienie to zawiera: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie stron, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, pouczenie o trybie zażalenia, a także podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania. W treści powołano się m.in. na artykuł 123 k.p.a., a także przepisy ustępu 1 artykułu 63 u.o.o.ś.  W sentencji Burmistrz Czyżewa określił, że ocena oddziaływania na środowisko powinna zostać przeprowadzona. Nakładając zaś obowiązek przeprowadzenia oceny, organ jednocześnie odniósł się do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny powinno zawierać nie tylko uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 124 § 2 k.p.a) lecz także informacje o uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia, jego lokalizacji i oddziaływań, które zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięcia. W szczególności w art. 65 ust. 3 u.o.o.ś.  określono, jakie wymagania formalne powinno spełniać uzasadnienie postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu uzasadnienie zaskarżonego postanowienia odpowiada wymaganiom art. 107 § 3 k.p.a. oraz zawiera odniesienie do uwarunkowań przewidzianych w art. 63 ust. 1. u.o.o.ś., które organ uwzględnił przy wydawaniu postanowienia. W ,,Komentarzu do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” prof. dr hab. Bartosz Rakoczy wskazał, że organ nie musi odnosić się do wszystkich uwarunkowań (chociaż wszystkie powinien wziąć pod uwagę), lecz powinien odnieść się do tych które uwzględnił. Uzasadnienie wydanego postanowienia zawiera wszelkie elementy wymagane prawem. Organ nie tylko uwzględnił łącznie wszystkie uwarunkowania opisane w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. oraz uzasadnił, które z nich w szczególności wziął pod uwagę wydając postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Zatem również druga z powyższych przesłanek, umożliwiających  organowi wydanie zaskarżonego  postanowienia, została spełniona.

 

Trzecią przesłanką umożliwiającą  organowi wydanie zaskarżonego  postanowienia było uzyskanie przed jego wydaniem opinii właściwych organów wymienionych w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś.

Kolegium stwierdza, że organ I instancji wymagane prawem opinie uzyskał.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 6 sierpnia 2012 r. znak: NZ.4900.1.50.2012, opiniując planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 66 u.o.o.ś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uznał, że planowana inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych, z dala od granic lasów i jakichkolwiek zbiorników i cieków wodnych, zaś jej  funkcjonowanie nie  niesie za sobą potencjalne zagrożenia dla środowiska polegające m.in. na możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych. Stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia  nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (post. znak: WOOŚ-II.4240.304.2012.PL z dnia 7 sierpnia 2012 r.).

 W ocenie organu I instancji na nieruchomości, na której planowana jest budowa elektrowni znajduje się ciek wodny łączący się z rzeką Siennicą, a pierwsze zadrzewienia znajdują się w odległości ok. 180 m, natomiast w odległości ok. 280 m zlokalizowany jest las o powierzchni ok. 100 ha. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, słuszne wydaje się nałożenie obowiązku opracowania Raportu, by jednoznacznie określić czy planowane przedsięwzięcie istotnie nie będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt. Zatem wbrew twierdzeniom skarżącego wskazał przesłankę sporządzenia Raportu.

Kolegium wskazuje, że postanowienia organów współdziałających w procesie orzekania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie mają mocy wiążącej dla Burmistrza Czyżewa- organu prowadzącego postępowanie główne w zakresie wyboru właściwego rozstrzygnięcia sprawy, wyrażają one jedynie opinię.

Burmistrz Czyżewa, postanawiając o przeprowadzeniu oceny, miał prawo wskazać na rodzaje oddziaływań, a także elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy oraz zakres i metody badań (art.68 w zw. z art. 63 ust. 4 u.o.o.ś.), gdyż zadaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Dla Burmistrza Czyżewa dokument ten będzie stanowił podstawowe źródło informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Od liczby szczegółów, wiarygodności i jakości zawartych w nim danych będzie zależał przebieg oceny oddziaływania na środowisko, rodzaj rozstrzygnięcia (odrzucenie projektu inwestycyjnego bądź jego akceptacja) oraz zakres, rodzaj i charakter zidentyfikowanych oraz nałożonych na inwestora warunków środowiskowych.

Burmistrz Czyżewa określając zakres raportu uwzględnił  stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych(art.68 ust.1 u.o.o.ś.)

 

Odnośnie kwestii podniesionych w zażaleniu Kolegium stwierdziło, co następuje

1.      W Karcie skarżący wskazał że w odległości do 150 m przewidywana emisja hałasu osiągnie poziom 99,1 dB, a odległość planowanej inwestycji od najbliższej zabudowy wyniesie ponad 200m. Zatem wbrew twierdzeniu skarżącego zawartym w zażaleniu – nie popartym żadnym dowodem- oddziaływanie akustyczne elektrowni wiatrowej Enercon E-40 o mocy 600 kW w promieniu 150m nie osiągnie poziom 43 dB.

2.      Wbrew twierdzeniom skarżącego Karta nie zawiera informacji  m.in. o :

·          ewentualnych  wariantach planowanego przedsięwzięcia

·          rozwiązaniach chroniących środowisko – mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , których zastosowanie zapewni, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska

·          rodzajach i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;

-           ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (drogi, itp.)

-           rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja,

gromadzenie w szczelnych pojemnikach)

-           ilość i rodzaju zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas,

-           zanieczyszczenia powietrza (w fazie budowy), odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne

·          obszarach podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (parki narodowe ,rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie.

 

W związku z powyższym skład orzekający uznaje za chybione stwierdzenie skarżącego, iż zakres raportu jest bardzo rozszerzony.

3.       Brak zgody skarżącego na zapis zawarty w pkt. III. p.pkt 2 postanowienia, jedynie potwierdza trafność zobowiązania i potrzebę przeprowadzenia szczegółowej analizy  możliwości wystąpienia interakcji pomiędzy wnioskowaną elektrownią wiatrową, a  innymi planowanymi przedsięwzięciami w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.

     4.    Kolegium podziela zarzut  odwołującego, iż :

-           organ I instancji nie skorzystał z przepisu  art. 50. § 1k.p.a., stosownie do którego mógł wezwać skarżącego do złożenia wyjaśnień w sprawie braków w Karcie,

-           postępowanie w niniejszej sprawie nosi cechy przewlekłości gdyż zgodnie z art. 65 ust. 1 zaskarżone postanowienie powinno być wydane w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek został złożony w listopadzie 2011 roku, po dwóch miesiącach wystąpiono do organów opiniujących, a pierwsze rozstrzygnięcie zapadło po trzech miesiącach. W aktach sprawy brak jakichkolwiek dokumentów tłumaczących tak poważne naruszenie elementarnych zasad postępowania administracyjnego – sprawności postępowania (art. 12 k.p.a.) i budowania zaufania do organu państwa (art. 8 k.p.a.).

Odpowiedź na ten zarzut zawiera zażalenie, w którym skarżący wskazuje na prowadzone przez Kolegium, na podstawie art.35 k.p.a. postępowanie dyscyplinujące.

 

Skład orzekający (z uwagi na brak mierników i regulacji prawnych) nie może odnieść się do twierdzeń skarżącego dotyczących  nieznajomość tematu i braku dobrej woli Burmistrza Czyżewa, zacietrzewienia  i  walki z 12 hektarowym rolnikiem, mieszkańcem gminy Czyżew.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

   Postanowienie niniejsze jest ostateczne. 

 

Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem jego niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 30 dni od daty j ego otrzymania.            

  

                                                              przewodniczący  - Anna Sadowska

                                                                            członkowie    - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                            - Grzegorz Leszczyński

           

Otrzymują na adresy z akt sprawy:             

1.      Włodzimierz Krajewski

2.      Elżbieta Łętowska

3.      Grzegorz Koc

4.      Danuta i Stefan Koc

5.      Bogusław Dąbrowski

6.      Mieczysław Dąbrowski

7.      Agata i Marek Dąbrowscy

8.      Burmistrz Czyżewa

Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: środa, 2 sty 2013 13:32
Data opublikowania: środa, 2 sty 2013 13:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 9063 razy