Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO. 412/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Łomża, dnia 18 grudnia 2012 r.

SKO. 412/85/2012


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)
                                                          Janusz Krajewski

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r. odwołania Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim 27 od decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.4.2012  z dnia 13 listopada 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Gizy, na nieruchomości nr 69/1,    u t r z y m u j e   w mocy  zaskarżoną decyzję.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2012 r. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW  z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Gizy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 69/1.
Burmistrz Czyżewa pismami nr RG 6220.4.2012 z dnia 1 lutego 2012 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Gizy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 69/1. Postanowieniem nr WOOŚ-II-4240.53.2012 PL z dnia 15 lutego 2012 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem w postanowieniu nr NZ 4900.I.15.2012 z dnia 8 lutego 2012 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Postanowieniem nr RG. 6220.4.2012 z dnia 17 lutego 2012 r. Burmistrz Czyżewa stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji na w miejscowości Siennica-Gizy, na nieruchomości nr 69/1, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obwieszczeniami nr RG 6220.4.2012 z dnia 22 lutego 2012 r. i  z dnia 8 października 2012 r. organ zawiadomił osoby będące stronami o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Gizy na nieruchomości oznaczonej numerem 69/1.
Decyzją nr RG 6220.4.2012  z dnia 13 listopada 2012 r. Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Gizy, na nieruchomości nr 69/1.
Z decyzją Burmistrza Czyżewa nie zgodziło się Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim i wniosło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. W odwołaniu Stowarzyszenie zwróciło się o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji i  wyjaśniło, że:
• w trakcie postępowania Burmistrz Czyżewa dopuścił się kilku uchybień w zakresie procesu administracyjnego, gdyż nie zastosował art. 7 kpa i  zwrócił się jedynie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opinie tych organów nie są wiążące i nie stanowią same w sobie o całokształcie wydanej decyzji,
• w uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że po uzyskaniu opinii obu wymienionych instytucji oraz analizie karty informacyjnej w wystarczający sposób jest w stanie stwierdzić, że decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nie jest wymagana,
• celem dokładnego wyjaśnienia, czy stan środowiska nie ulegnie degradacji albo istotnym zmianom należałoby przeprowadzić dokładne oględziny miejsca inwestycji ewentualnie sporządzić opinie odpowiedniego instytutu lub biegłego z zakresu oceny środowiskowej, aby ustalić czy rzeczywiście taki rodzaj inwestycji nie może znacznie oddziaływać na stan środowiska,
• organ nie zwrócił uwagi na podany w charakterystyce inwestycji „rozrzut” obejmujący poziom hałasu, który obejmuje poziomy od 45 do 200 db. Poziom 200 db przekracza tzw. próg bólu u osób i zwierząt i może znacznie wpłynąć na siedliska ludzkie, które co prawda znajdują się w dalszej odległości, ale wysoki poziom hałasu w porze nocnej może być znacznie uciążliwy,
• organ nie uwzględnił art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 85 ust. 2 pkt 2 tej ustawy,
• nie zwrócono uwagi na gęstość zaludnienia a także występujących w pobliżu inwestycji roślin, które wymagają ochrony, w szczególności nie dokonano oceny czy w pobliżu inwestycji występują jakiekolwiek zagrożone gatunki roślin albo zwierząt,
• budowa i uruchomienie inwestycji będącej podstawą skarżonej decyzji bez wątpienia będzie w sposób negatywny oddziaływać na środowisko, pytaniem jest tylko czy oddziaływanie to będzie o zasięgu znacznym czy też nie a sporządzenie uwarunkowań środowiskowych w znaczny sposób ułatwi ewentualną prewencję w zakresie zachowania naturalnych zasobów środowiska.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując odwołanie zważyło, co następuje:

Odwołanie zostało wniesione w terminie.
Stosownie do przepisu art. 73 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:
1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-15.
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży ustaliło, że postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęte wnioskiem Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą administracyjną i przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). W skarżonej decyzji zawarto wszystkie elementy określone w art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy.
W związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że decyzja Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.4.2012 z dnia 13 listopada 2012 r. jest zgodna z prawem.
Odnosząc się do argumentów podniesionych w odwołaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uznało, że pozostają one bez wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w skarżonej decyzji. Nietrafne są zarzuty:
1) naruszenia art. 7 KPA w kontekście uzyskania przez Burmistrza Czyżewa wyłącznie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, gdyż zgodnie z art. 64 ust.1 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
2) dotyczący stwierdzenia przez Burmistrza Czyżewa (wyłącznie na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i analizy karty informacyjnej), że decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nie jest wymagana. Zarzut ten jest niezrozumiały, gdyż decyzją nr RG. 6220.4.2012 z dnia 13 listopada 2012 r. Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Gizy, na nieruchomości nr 69/1,
3) że decyzję środowiskową wydano bez dokonania oględzin miejsca inwestycji oraz bez dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska, aby ustalić czy rzeczywiście taki rodzaj inwestycji nie może znacząco oddziaływać na środowisko. Zarzut ten należało podnieść w zażaleniu na postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.4.2012 z dnia 17 lutego 2012 r., którym nie stwierdził on  potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji na w miejscowości Siennica-Gizy, na nieruchomości nr 69/1. Podniesienie tego zarzutu w odwołaniu od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia jest spóźnione,
4) że emisje hałasu w porze nocnej będą na poziomie od 45 do 200 db, gdyż w załączonej do decyzji charakterystyce przedsięwzięcia  stwierdza się jedynie „(…)przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania 45 db (A) do 250 m w porze nocnej”, co należy rozumieć, że emisja hałasu o natężeniu 45 db w porze nocnej będzie oddziaływała na teren położony w odległości do 250 m od turbiny wiatrowej i mieści się w normie,
5) że w uzasadnieniu skarżonej decyzji nie odniesiono się uwarunkowań wynikających z przepisu art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), gdyż odniesienie to znajduje się na str. 7,
6) że nie zwrócono uwagi na gęstość zaludnienia oraz czy w pobliżu inwestycji występują rośliny wymagające ochrony, skoro turbina wiatrowa zostanie wybudowana na działce nr 69/1 położonej w miejscowości Siennica-Gizy wykorzystywanej dotychczas rolniczo i otoczonej terenami wykorzystywanymi rolniczo pod uprawę zbóż i roślin pastewnych, to nie dziwi fakt nie odniesienia się w decyzji do gęstości zaludnienia terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz zagrożenia jej realizacją gatunków roślin chronionych.
Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że odwołanie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim nie zasługuje na uwzględnienie, dlatego orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)
                                                          Janusz Krajewski


Otrzymują:                                                             
1) Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27
2) Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie                
3) Burmistrz Czyżewa
4) pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: piątek, 28 gru 2012 11:21
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2012 11:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7287 razy