Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO.412/79/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

                                                                       Łomża, dnia 28 grudnia 2012 r.
SKO.412/79/2012   

 

DECYZJA

           Na podstawie art. 158 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

                                                         przewodniczący  -  Anna Sadowska
                                                        członkowie      - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                     -  Grzegorz Leszczyński
                               
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 r. żądania Tadeusza Deresz dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r., znak: GN.0154-9-5/07/08 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnych 1608/8, 1605, 1688, 1699/5, 1606, 1699/3, 1607/2, 1611/1, 1700/2, 1618, 1639/1, 1645/4, 1644/15, 1659, 1888/3, 1889/4, 1644/2, 1644/7, 1890/2, 1891/2, 1892/2, 3687/2, 1644/20, 1488, 1644/21, 1903/20, 1903/3, 2034/3, 2035/2, 2043/13, 2080/1, 2197, 2162, 2196 w obrębie miasta Grajewo oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012r., znak : GN 0154-9-5/07/08

odmawia stwierdzenia nieważności ww. decyzji.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 12 listopada 2012r. (uzupełnionym 4 grudnia 2012 r.) Tadeusz  Deresz  wniósł o stwierdzenie nieważności cytowanej w sentencji  ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r, zmienionej decyzją z dnia 27 stycznia 2012r., znak : GN 0154-9-5/07/08, ustalającej  środowiskowe warunki zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie, dotkniętej wadami wymienionymi w art.156 § 1 pkt 2 i pkt 7 k.p.a.
Zarzuty wnioskodawcy  sprowadzają się zarówno do naruszenia prawa materialnego, tj. art.3 pkt19, art. 32 ust.1 pkt 1 i pkt 3, ust. 2 i ust.3 oraz art. 31  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr.62 poz.627 ze zm.), zwanej dalej P.o.ś.,  przez niewłaściwe ich zastosowanie, jak i prawa procesowego, tj. art.49 k.p.a.
Nadto wskazał, że  przepis art. 11 P.o.ś. przewiduje sankcję nieważności na skutek naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska. W ocenie wnioskodawcy w prowadzonym postępowaniu  został również naruszony art. 2 Konstytucji RP.
W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca, będący stroną w tym postępowaniu, podniósł, że po raz pierwszy zapoznał się z powyższą decyzją Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r. dopiero w po otrzymaniu decyzji  Wojewody Podlaskiego z dnia 24.08.2012r. odmawiającej realizację inwestycji drogowej na ulicy Ekologicznej w Grajewie. W dniu 4 września  2012r. wystąpił do Urzędu Miasta Grajewo  z wnioskiem o przysłanie kserokopii przedmiotowej decyzji środowiskowej, otrzymując ją w dniu 21września 2012r. Następnie w związku z obwieszczeniem Starosty Grajewskiego, opublikowanym w internecie w dniu 3 października 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 k.p.a. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury i nawierzchni w ulicy Ekologicznej w Grajewie od km.188.50 do km2+242,00  i w dniu 5.10.2012r., po zapoznaniu  się z  dokumentacją i jej analizą zgłosił  Burmistrzowi Miasta Grajewo dwa wnioski i sześć  uwag nie otrzymując na nie odpowiedzi.
Zarzucił w związku z tym organowi, że ogłoszenie tej decyzji nastąpiło z naruszeniem art. 32 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 3 pkt 19 P.o.s.  W związku z powyższym uznał, że przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ I instancji nie zapewnił społeczeństwu czynnego udziału w postępowaniu  oraz nie poinformował skutecznie zainteresowanej społeczności o prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Po otrzymaniu akt sprawy z Urzędu Miasta Grajewo, pismem z dnia 5 grudnia  2012r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadomiło podmioty legitymowane jako strony o wszczęciu na wniosek Tadeusza Deresz postępowania administracyjnego zmierzającego do stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2012 r. nr GN.0154-9-5/07/08 w przedmiocie środowiskowych warunków zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 1608/8, 1605, 1688, 1699/5, 1606,1699/3,1607/2,1611/1,1700/2,1618,1639/1, 1645/4, 1644/15, 1659, 1888/3, 1889/4, 1644/2, 1644/7, 1890/2, 1891/2, 1892/2, 3687/2, 1644/20, 1488, 1644/21, 1903/20, 1903/3, 2034/3, 2035/2, 2043/13, 2080/1, 2197, 2162 i 2196 w obrębie miasta Grajewo oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012 r., nr GN 0154-9-5/07/08.
Jednocześnie poinformowało o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z tej możliwości.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, badając decyzję Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r., znak: GN.0154-9-5/07/08 pod kątem jej zgodności z prawem, zważyło, co następuje :
W prawie administracyjnym obowiązuje generalna zasada stabilności decyzji administracyjnych, wyrażona w art. 16 § 1 kpa. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest jednym z nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji ostatecznej i stanowi prawnie dopuszczalny wyjątek od ogólnej zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych. Nie jest natomiast dopuszczalne załatwianie w ramach postępowania o stwierdzenie nieważności innych zagadnień i obejmowanie ich rozstrzygnięciem decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. W szczególności Kolegium nie może rozstrzygać, co do meritum zagadnień będących przedmiotem postępowania w sprawie, w której została wydana decyzja, której nieważność podlega stwierdzeniu.
Zatem istotą postępowania Kolegium w sprawie stwierdzenia nieważności wnioskowanej decyzji (art. 157 par. 1 kpa)  jest wyłącznie ustalenie czy decyzja ta w sposób oczywisty i bezsporny narusza konkretny przepis prawa - dotknięta jest w sposób niewątpliwy przynajmniej jedną  z siedmiu wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa, a mianowicie, czy:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa,
a nie ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty, jak w postępowaniu odwoławczym.
Jedną z powyższych przesłanek jest wydanie decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art.156 § 1 pkt 7 k.p.a.). Na zaistnienie tej przesłanki a także na rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)  Tadeusz  Deresz powoływał się we wniosku.  Zatem w tym zakresie Kolegium zobowiązane było przede wszystkim rozpoznać sprawę.
Po przeanalizowaniu sprawy pod kątem ewentualnego wystąpienia przesłanek z art. 156 § 1 pkt 2 i pkt 7 k.p.a. skład orzekający - z poniższych powodów -  nie znalazł podstaw prawnych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r. oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012r.

Po pierwsze-  w przedmiotowej sprawie sprawą kluczową jest rozstrzygnięcie czy Burmistrz Miasta Grajewo w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych winien  zapewnić (czy nie)  możliwość udziału w nim  społeczeństwa. Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w regulacji zawartej w art. 53 P.o.ś., który stanowi - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem w tych wszystkich sprawach, w których nie jest sporządzany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko społeczeństwo nie uczestniczy.
Natomiast w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2007r., znak: GN 0154-9-2/07, Burmistrz Miasta Grajewo postanowił odstąpić od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie,  zatem postępowanie to nie jest postępowaniem prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Po drugie – wnioskodawca nie zwrócił uwagi, że przepis art. 31 - 37 P.o.ś. reguluje postępowanie z udziałem społeczeństwa, stanowiące jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonej na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Skoro postępowanie, objęte weryfikacją w trybie stwierdzenia nieważności, prowadzono bez udziału społeczeństwa to zarzut  naruszenia art.31 i art.32 P.o.ś., nie mających zastosowania w przedmiotowej sprawie, Kolegium uznaje za chybiony. 
Po trzecie – stosownie do art. 46a ust. 5 P.o.ś., w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, a w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie, o którym stanowi art. 49 k.p.a., ma ten skutek, że każdy zainteresowany, kto uważa się za stronę postępowania, może dowiedzieć się o toczącym się postępowaniu i jego przebiegu, co umożliwia ewentualny czynny w nim udział.
W sprawie występowało ponad 20 stron (162 strony), zatem zgodnie z powołanym przepisem taki sposób ogłoszenia decyzji był dopuszczalny.
Obwieszczeniem z dnia 27 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 P.o.ś., organ I instancji zawiadomił o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie, pouczając o możliwości zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym i  składania uwag i wniosków w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia. Obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 27 grudnia 2007 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo, na której pozostało do 18 stycznia 2008r.
Podobnie postąpiono  z ogłoszeniem o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej – obwieszczenie z dnia 28 lutego 2008 r. Obwieszczenie to nie zawiera adnotacji o jego wywieszeniu przez okres 14 dni, wskazującej konkretnie, jaki to był okres.  Jest to uchybienie, które mając na uwadze całokształt sprawy uznać należy za mało istotne.

Natomiast informację o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r umieszczono zarówno na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo (od 27 stycznia 2012 r. do 29lutego 2012r,), jak i na stronie internetowej Urzędu  Miasta Grajewo (30 stycznia 2012 r.)
Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że tryb przewidziany w art. 49 k.p.a. został zachowany. O podjętych w sprawie czynnościach procesowych strony postępowania były zawiadamiane poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo.

Po czwarte - zgodnie z art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a. decyzja jest nieważna jeżeli zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Z przepis art. 11 P.o.ś., który utracił moc w dniu 15 listopada 2008 r., wobec jego uchylenia ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), wynika, że decyzja która została wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna. Przepis ten znajdował zastosowanie w przedmiotowej sprawie, gdyż podlegająca weryfikacji w trybie stwierdzenia nieważności decyzja Burmistrza Miasta Grajewo została wydana w dniu 28 lutego 2008 r., a więc w czasie obowiązywania tegoż przepisu.
Kolegium nie stwierdziło aby nastąpiło naruszenia prawa, które mogło być uznane za istotne z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, a to oznacza, że  wydana decyzja nie została dotknięta sankcją nieważności z uwagi na sprzeczność z prawem obowiązującym w dacie jej wydania, zatem decyzja ta pozostaje decyzją ważną, mimo zmiany stanu prawnego.

Kolegium stwierdza, iż na gruncie niniejszej sprawy kwestionowana decyzja nie zawiera wad, które uzasadniałyby stwierdzenie jej nieważności przez zastosowanie art. 156 § 1 k.p.a. Została wydana przez właściwy organ, skierowano ją do właściwej strony postępowania, opiera się na istniejącej podstawie prawnej, przy jej wydaniu nie doszło do rażącego naruszenia prawa, nadaje się do wykonania, a jej wykonalność nie powoduje czynu zagrożonego karą, nie zawiera także wad powodujących jej nieważność z mocy przepisów prawa. Z tych względów  Kolegium, po stwierdzeniu braku  podstaw do  stwierdzenia nieważności Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012r.,  odmawia stwierdzenia jej nieważności.
Zarówno w decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r. jak i decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012r r zawarto pouczenie, iż stronie służy prawo odwołania  od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie  14 dni od daty jej otrzymania. Z możliwości tej żadna ze stron nie skorzystała.
W świetle powyższego żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2008r.,  znak: GN.0154-9-5/07/08 oraz zmieniającej ją decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2012r., znak : GN 0154-9-5/07/08,nie jest zasadne.

           Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

                     

                                                         przewodniczący  -  Anna Sadowska
                                                        członkowie      - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                      -  Grzegorz Leszczyński
                               
Otrzymuje:  
1. Tadeusz Deresz
Os. Południe 15/33, 19-200 Grajewo,
2. Burmistrz Miasta Grajewo,
3. Ogłoszenie w BlP SKO Łomża.

Data powstania: piątek, 28 gru 2012 11:16
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2012 11:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5568 razy