Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA S-KO.433/108/2012 dnia 18 grudnia 2012 r.

Łomża, dnia 18 grudnia 2012 r.
S-KO.433/108/2012
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:
przewodniczący -  Anna Sadowska
członkowie         -  Janusz Krajewski  ( spr. )
-  Jadwiga Piaścik
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r. odwołań Zenona Jurkowskiego, Andrzeja Nowackiego, Jerzego Kozłowskiego i Pawła Małachowskiego od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 16 listopada 2012 r. nr RGO.6733.35.2012 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii energetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, oraz odcinków linii energetycznych nN-0,4kV wraz z przyłączami w celu zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Stara Łomża Przy Szosie działki nr 195, 192, przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 205 i 206 oraz części działek nr 189, 190, 191, 192, 193, 194/4, 195, 196/2, 199 we wsi Stara Łomża Przy Szosie, a także części działek nr 357, 489/1, 489/2, 492, 493, 494, 490, 359, 379, 380, 397, 406/2, 405, 404 we wsi Giełczyn, gmina Łomża,
uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
U Z A S A D N I E N I E
Dnia 24 września 2012 r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wystąpiła z wnioskiem o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii energetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, oraz odcinków linii energetycznych nN-0,4kV wraz z przyłączami w celu zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Stara Łomża Przy Szosie działki nr 195, 192, przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 205 i 206 oraz części działek nr 189,190,191,192,193,194/4,195,196/2,199 we wsi Stara Łomża Przy Szosie, a także części działek nr 357, 489/1, 489/2, 492, 493, 494, 490, 359, 379, 380, 397, 406/2, 405, 404 we wsi Giełczyn, gmina Łomża. Trasę inwestycji oznaczono liniami kreskowymi koloru czerwonego oraz liczbami 1, 2: 1´, 2´, 3´, 4´ oraz  1”, 2”, 3”. 4”, 5” – na załączonej mapie w skali 1:2000.Jednocześnie na tej samej mapie określono linią kreskową koloru niebieskiego oraz literami A,B,C,D,E,F,G,H,I granice obszaru objętego wnioskiem.
Wójt Gminy Łomża decyzją z dnia 16 listopada 2012 r. nr RGO.6733.35.2012 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem. Dla terenu, przez który przebiega projektowana inwestycja nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycję należy zlokalizować w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji zostało poprzedzone analizą warunków, o których mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu. Natomiast odstąpiono od uzyskania uzgodnienia z zarządcą dróg gminnych, gdyż właściwym organem w tych sprawach jest Wójt Gminy Łomża.
Od tej decyzji odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży złożyli czterej uczestnicy postępowania nie wyrażając zgody na przebieg planowanej linii przez swoje działki: Zenon Jurkowski nr 494 położonej we wsi Giełczyn, Andrzej Nowacki nr 206, Jerzy Kozłowski nr 379 i Paweł Małachowski nr 493 położonych w Starej Łomży Przy Szosie. Według Jerzego Kozłowskiego proponowany wariant budowy linii energetycznej znacznie obniży wartość jego działki. Natomiast Paweł Małachowski zarzucił decyzji naruszenie prawa materialnego tj.
a/ art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nieuwzględnienie przy wyznaczeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci trasy linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-15KV prawa własności, co skutkowało wyznaczeniem lokalizacji trasy linii energetycznych w sposób utrudniający korzystanie z działki nr 493, w sytuacji w której istnieje możliwość ustalenia trasy linii po granicy działki nr 493, nr 494, oraz 379, czyli w sposób umożliwiający korzystanie z przedmiotowych działek,
b/ art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez pominięcie w treści uzasadnienia przedmiotowej decyzji motywacji obejmującej zakres uzgodnienia z zarządcą drogi gminnej, w sposób umożliwiający poddanie jej kontroli.
Wniósł o zmianę bądź uchylenie skarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:
Stosownie do art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych.
W wyniku tej analizy stwierdzono, że:
- zamierzenie inwestycyjne polega na budowie odcinka linii energetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, oraz odcinków linii energetycznych nN-0,4kV wraz z przyłączami w celu zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Stara Łomża Przy Szosie działki nr 195,192,
-planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w granicach pasów drogowych dróg wojewódzkich i gminnych oraz na działkach stanowiących grunty rolne oraz części działki oznaczonej klasyfikacyjnie symbolem Bp /zurbanizowane tereny niezabudowane/, stanowiące własność osób fizycznych,
-teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
-teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
-wnioskowana inwestycja umożliwi podłączenie zabudowy na działkach nr 195 i 192 do sieci elektroenergetycznej.
Projekt decyzji został uzgodniony dnia 11 czerwca 2012 r. ze Starostą Łomżyńskim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku i dnia 8 października 2012 r. z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Natomiast odstąpiono od uzyskania uzgodnienia z zarządcą dróg gminnych, gdyż właściwym organem w tych sprawach jest Wójt Gminy Łomża. Jednocześnie nie podano, dlaczego przy wyznaczeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci trasy linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-15KV nieuwzględniono w większym stopniu ochrony prawa własności i wyznaczenie lokalizacji trasy linii energetycznych w sposób utrudniający korzystanie z nieruchomości gruntowych a zwłaszcza z działek Zenona Jurkowskiego nr 494 położonej we wsi Giełczyn, Andrzeja Nowackiego nr 206, Jerzego Kozłowskiego nr 379 i Pawła Małachowskiego nr 493 położonych w Starej Łomży Przy Szosie.  Nie wskazano też innych możliwości przebiegu linii energetycznej i nie wykazano w uzasadnieniu decyzji by wybrany wariant był najbardziej optymalny z uwzględnieniem interesów inwestora i ochrony prawa własności nieruchomości, przez które ma przebiegać linia energetyczna. A zwłaszcza nie rozważono, czy istnieje możliwość ustalenia trasy linii po granicy działek w tym również po granicy działek nr 493, nr 494, oraz 379, czyli w sposób umożliwiający korzystanie z tych działek bez ograniczenia.
Nadto bezpodstawnie odstąpiono od uzyskania uzgodnienia z zarządcą dróg gminnym, gdyż właściwym organem w tych sprawach jest Wójt Gminy Łomża. Takie uzgodnienie winno zostać przeprowadzone, poprzez stosowny zapis z pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do działania w imieniu Wójta Gminy Łomża zawarty na mapie stanowiącej załącznik graficzny   decyzji, oraz z wyjaśnieniem zajętego stanowiska w tej kwestii w uzasadnieniu wydanej decyzji.
W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, który Kolegium w pełni akceptuje, że w sytuacji, gdy lokalizacja inwestycji celu publicznego będzie musiała naruszać prawo własności osób trzecich, czy też w jakikolwiek sposób prowadzić do ograniczenia prawa własności, a co niewątpliwie miałoby miejsce w niniejszej sprawie - to obowiązkiem organu jest szczegółowe i wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności sprawy w zakresie niezbędności realizacji inwestycji w proponowanym zakresie i miejscu, z należytym wyważeniem między interesem publicznym a interesem indywidualnym, a następnie wykazanie tejże niezbędności w uzasadnieniu decyzji (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 72/07, Lex nr 372505, wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 854/06, Lex nr 460749, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2074/05, Lex nr 222289). Czego w uzasadnieniu wydanej decyzji, organ pierwszej instancji nie dokonał, a co czyni również zasadnym stwierdzenie nienależytego wyjaśnienia okoliczności sprawy istotnych dla rozstrzygnięcia. Stanowi to naruszenie przepisu art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 k.p.a. Podkreślić w tym miejscu należy, że to na organie administracji publicznej ciąży obowiązek prowadzenia postępowania dowodowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej stoi na straży praworządności i podejmuje kroki niezbędne do dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.). Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 kpa).  Uzasadnienie faktyczne decyzji w szczególności winno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne, wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna
Decyzja może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
przewodniczący -  Anna Sadowska
członkowie         -  Janusz Krajewski  ( spr. )
-  Jadwiga Piaścik
Otrzymują na adresy z akt sprawy:
1. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na ręce pełnomocnika Sławomira Chmielewskiego
2. Robert Bagiński
3. Grażyna Chludzińska
4. Marianna Teresa Chludzińska
5. Stanisław Janusz Chludziński
6. Waldemar Chludziński
7. Norbert Jacek Dębowski
8. Andrzej Getek
9. Barbara Grażyna Getek
10. Danuta Jadwiga Getek
11. Zbigniew Getek
12. Andrzej Jasiński
13. Zenon Jurkowski
14. Katarzyna Iwona Karpińska
15. Janusz Karpiński
16. Maria Kossakowska
17. Jerzy Kozłowski
18. Krzysztof Tadeusz Kozłowski
19. Paweł Małachowski
20. Urszula Nowacka
21. Andrzej Nowacki
22. Robert Nowacki
23. Krystyna Sadowska
24. Jerzy Kazimierz Sadowski
25. Genowefa Sierzputowska
26. Mariusz Sierzputowski
27. Mariusz Jacek Świderski
28. Uniglass Polska Sp.z o.o.
29. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30. Wójt Gminy Łomża
31. Obwieszczenie w BIP zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
32. a/a.

Data powstania: wtorek, 18 gru 2012 15:01
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2012 15:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8053 razy