Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE S-KO.433/118/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

 

Łomża, dnia 11 grudnia 2012 r.

 

 

S-KO.433/118/2012

 

 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

przewodniczący -   Anna Sadowska

członkowie       -   Janusz Krajewski /spr./

-     Grzegorz Leszczyński

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012 r. odwołania Krzysztofa Pawłowskiego od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 30 października 2012 roku Nr RGO.6733.30.2012 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego,

 

stwierdza uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia 30 października 2012 roku Nr RGO.6733.30.2012 Wójt Gminy Łomża ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii nn 0, 4kV ze złączami kablowymi na terenie obejmującym działki nr 60/1 i 60/15, położonym we wsi Stare Kupiski.

Z rozstrzygnięciem zawartym w tej decyzji nie zgodził się Krzysztof Pawłowski i w dniu 28 listopada 2012 r. złożył odwołanie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zważyło, co następuje:

Decyzję Wójta Gminy Łomża z dnia 30 października 2012 doręczono Krzysztofowi Pawłowskiemu w dniu 9 listopada 2012 r. zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru znajdującym się w aktach sprawy. Czternastodniowy termin przewidziany w art. 129 § 2 kpa do złożenia odwołania upłynął w dniu 23 listopada 2012 r./piątek/.Krzysztof Pawłowski złożył odwołanie dnia 28 listopada 2012 r. listem poleconym za pośrednictwem poczty, zgodnie z treścią pieczęci tego urzędu, a więc po terminie. W odwołaniu nie zwrócił się o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Stosownie do art. 58 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) termin do wniesienia środka odwoławczego przywraca się na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Biorąc powyższe pod uwagę niedopuszczalne przy przywracaniu uchybionego terminu jest działanie organu z urzędu. Strona składając odwołanie nie wniosła o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Natomiast przepis § 2 ww. artykułu stanowi, że prośbę o przywrócenie uchybionego terminu wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia oraz, że jednocześnie z prośbą o przywrócenie terminu należy dokonać czynności, dla której określony był termin. Czynność, o której mowa w § 2 art. 58 kpa tj. złożenie odwołania strona dokonała w dniu 28 listopada 2012 r. Termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania upłynął z dniem 5 grudnia 2012 r. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

 

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem niezgodności postanowienia z obowiązującymi przepisami prawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

 

przewodniczący -   Anna Sadowska

członkowie       -   Janusz Krajewski /spr./

-     Grzegorz Leszczyński

 

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.     PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

2.     Artur Perkowski

3.     Kazimierz Chojnowski

4.     Tomasz Jakucki

5.     Zbigniew Jakucki

6.     Antoni Kalinowski

7.     Janina Kalinowska

8.     Adam Kluczek

9.     Magdalena Kluczek

10.         Krzysztof Pawłowski

11.        Joanna Izabela Koćwin-Pawłowska

12.          Wójt Gminy Łomża

13.        Pozostałe strony przez obwieszczenie w BIP SKO Łomża

14.        a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 11 gru 2012 12:50
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2012 12:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6008 razy