Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

ZAWIADOMIENIE SKO. 412/79/2012

 

Łomża, dnia 5 grudnia 2012 r.

 

SKO. 412/79/2012

                   ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży wszczęło na wniosek Tadeusza Deresz postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2012 r. nr GN.0154-9-5/07/08 w przedmiocie środowiskowych warunków zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Ekologicznej w Grajewie na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 1608/8, 1605, 1688, 1699/5, 1606, 1699/3, 1607/2, 1611/1, 1700/2, 1618, 1639/1, 1645/4, 1644/15, 1659, 1888/3, 1889/4, 1644/2, 1644/7, 1890/2, 1891/2, 1892/2, 3687/2, 1644/20, 1488, 1644/21, 1903/20, 1903/3, 2034/3, 2035/2, 2043/13, 2080/1, 2197, 2162 i 2196 w obrębie miasta Grajewo oraz zmieniającej ją decyzji  Burmistrza Miasta Grajewo z dnia  27 stycznia 2012 r., nr GN 0154-9-5/07/08.    

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje żądania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży,  ul. Nowa 2, pokój nr 116, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

                                                                        Prezes
                                                              Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                                          Anna Sadowska  

 

Otrzymuje:

1.   Tadeusz Deresz

    Os. Południe 15/33

    19-200 Grajewo

2.   Burmistrz Miasta Grajewo – oraz poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przez 7 dni.

3.   Ogłoszenie w BIP SKO Łomża

Data powstania: czwartek, 6 gru 2012 12:48
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2012 12:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5296 razy