Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO.433/101/2012 z dnia 31 października 2012 r.

 

         Łomża, dnia 31 października 2012 r.

SKO.433/101/2012

D E C Y Z J A 

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym: 

                                                              przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                                  

                                                           członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                          -  Jadwiga Piaścik

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 31 października 2012 r. odwołania Henryka Świderskiego od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 21września 2012 r. znak : RGO.6733.25.2012 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno­-kablowej SN15kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek o nr geod. 122/3, 121, 120, 119,98, 143, 145, 172, 142, 141, 139, 138, 137, 136, 134, 133, 10311, 103/4, 102, 64, 63, 62, 5812, 60 we wsi Podgórze, gm. Łomża, części działek o nr geod. 215, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 811, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 we wsi Siemień Rowy, a także działkę o nr geod. 491 oraz części działek o nr geod. 432 i 492 we wsi Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża,

 

zaskarżoną decyzję uchyla w całości

i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Uzasadnienie

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa: PGE Dys­trybucja S.A Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok - repre­zentowana przez Jana Iwaniuka, dalej w skrócie ,, PGE Dys­trybucja S.A.”, wystąpiła w dniu 26 lipca 2012 r. (data wpływu 30.07.2012 r.) do Wójta Gminy Łomża z wnioskiem o ustalenie lokalizacji in­westycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno­-kablowej SN 15kV na nieruchomościach o nr ewidencyjnych gruntów:

·         obręb Podgórze :122/3, 121, 120, 119, 98, 143, 145, 172, 142, 141, 139, 138, 137, 136, 134, 133, 103/1, 103/4, 102,64, 63, 62, 58/2, 60

·         obręb Siemień Rowy: 2/5,3/2,4,5,6,711,811,8/5,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

·         obręb Siemień Nadrzeczny: 432, 491, 492.

Granice terenu objętego wnioskiem i granice obszaru na które inwestycja będzie oddziaływać oznaczono na kopii mapy zasadniczej (skala 1:1000) linią koloru fioletowego oraz literami A- W oraz AA-AK

 

Wójt Gminy Łomża zawiadomił  na piśmie, inwestora a także właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wystąpieniu do organów  o wymagane prawem uzgodnienia projektu decyzji i decyzji kończącej postępowanie, zaś pozostałe strony o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji zawiadomił w drodze obwieszczenia. Następnie, po  uprzednim przygotowaniu projektu decyzji, pismem z dnia 31 lipca  2012 r. wystąpił o uzgodnienia wymagane prawem.

Po tak przeprowadzonym postępowaniu Wójt Gminy Łomża, cytowaną w sentencji decyzją,  na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. l, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. l, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zwanej dalej w skrócie ,,u.p.z.p.”, ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W decyzji określił warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w tym wskazał m.in., iż inwestycję :

·          należy lokalizować według proponowanej trasy, określonej w załączniku graficznym do niniejszej decyzji, dopuszcza się zmianę przebiegu trasy w obszarze wyznaczonym liniami rozgrani­czającymi teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego;

·          projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowa­nie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art.5 ust.l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

-           bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania,

-           ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetycz­ne i promieniowanie,

-           ochronę przed zanieczyszczeniem wody i gleby oraz przed ograniczeniem do­stępu do drogi publicznej.

Wskazał, że  przebieg inwestycji liniowych (liczba mnoga – wskazanie Kolegium) oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali l: 1000, stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 Z decyzją tą nie zgodził  się  Henryk Świderski, który w przewidzianym terminie złożył, za pośrednictwem organu I instancji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

W złożonym odwołaniu Henryk Świderski wskazał, że na działkach nr 51 i 62 będących jego własnością   znajdują się trzy  słupy napowietrznej linii energetycznej 15kV przebiegającej przez jego działki na odcinku  ok. 350 m, której strefa niebezpieczna pod linią  ma szerokość ok. 50 m. Istniejąca linia energetyczna nie była z nim uzgadniana, a jej właściciel nie miał jego  zezwolenia na jej realizację. W ocenie odwołującego zaskarżona decyzja nie zawiera wskazań : na jakiej wysokości umieszczone zostaną przewody oraz okresu jej eksploatacji. Wskazał, że  przy uprawie rolnej i użyciu sprzętu  rolniczego istnieje zagrożenie dla życia osób pracujących.  Ponadto wskazał, że  działka nr 51 przewidziana jest do zalesienia, na co posiada wymagane zezwolenia. Uznał, że skoro jego grunty ,,nie są służebne dla energetyki polskiej ani dla gminy w Łomży”, to należy, przed rozpoczęciem inwestycji, uzgodnić z nim wejście przebudowy linii na jego działkach.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów, stwierdza, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie- aczkolwiek nie ze względów wskazanych w motywach wniesionego odwołania.

Na wstępie podkreślić należy, że podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia niniejszej sprawy stanowią przepisy u.p.z.p. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, analogicznie jak decyzja o warunkach zabudowy, nie jest decyzją uznaniową i nie można odmówić jej wydania, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 u.p.z.p.). Oznacza to, że wnioskujący ma ją otrzymać jeśli jest ona zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, natomiast odmowa wydania decyzji wymaga wskazania przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

Przepis art. 50 ust.1 u.p.z.p.  stanowi, że inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy odpowiednim stosowaniu art.61 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. Z akt administracyjnych, w oparciu o które rozstrzyga Kolegium wynika, że dla terenu objętego wnioskiem PGE Dystrybucja S.A nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc zgodnie z art. 54 i art. 56 u.p.z.p. celem postępowania administracyjnego było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ww. ustawy, przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Inwestor składając taki wniosek musi spełnić wszystkie wymogi prawidłowo złożonego wniosku określone w przepisie art. 52 ust. 2 u.p.z.p.). Stosownie do tego przepisu wniosek powinien zawierać:

-           określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

-           charakterystykę inwestycji, obejmującą m.in.: określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Należy wskazać, iż organ administracji publicznej jest związany wnioskiem i merytoryczne rozpoznanie sprawy możliwe jest wyłącznie w oparciu o wniosek spełniający wymogi formalne.

Tymczasem PGE Dys­trybucja S.A w przedłożonym wniosku oznaczyła na kopii mapy zasadniczej (skala 1:1000) :

-           granice jednego terenu objętego wnioskiem i granice obszaru na które inwestycja będzie oddziaływać i opisała je literami A- W.

-           granice drugiego terenu objętego wnioskiem i granice obszaru na które inwestycja będzie oddziaływać i opisała je literami AA-AK.

i zapewne oczekiwała na wydanie w przedmiotowej sprawie przez organ I instancji  dwóch decyzji ustalających lokalizację  wnioskowanych  in­westycji celu publicznego.

W związku z tym Kolegium stwierdza, że organ I instancji nie dopełnił obowiązku sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku rozpoznając sprawę  nie wyjaśniając intencji wnioskodawcy.

Ponadto Kolegium  zwraca uwagę, że w przypadku oceny, że wniosek inwestora został prawidłowo złożony to należało w pierwszej kolejności dokonać analizy wniosku pod kątem czy przedmiotowa inwestycja może być zrealizowana w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy też decyzji o warunkach zabudowy, a nie bezkrytycznie przyjąć wniosek inwestora i uznać że jest to inwestycja celu publicznego. Na taki tok postępowania wskazuje art.59 ust.1 i art. 50 ust.1 u.p.z.p., z którego wynika, że wydawanie przez organ decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - obejmującej  ściśle wyliczony (zamknięty) katalog inwestycji o znaczeniu publicznym określony w art.2 pkt 5 u.p.z.p., w zw. z art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.)  stanowi wyjątek od zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Organ I instancji w tej kwestii uznał, że inwestycja objęta wnioskiem jest inwestycją celu publicznego, nie wyjaśniając przy tym :

-           jakimi motywami organ kierował się uznając tę inwestycję za inwestycję celu publicznego.

Zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzenie, iż planowana inwestycja w rozumieniu u.p.z.p. - art. 2 pkt. 5u.p.z.p.  związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwe­stycją celu publicznego, wymaga wyjaśnienia.

-           dlaczego przedmiotowa inwestycja nie może zostać zrealizowana w trybie postępowania o ustalenie warunków zabudowy, zgodnie z przepisem art. 59 u.p.z.p.

Organ I instancji w sposób wyczerpujący nie uzasadnił tej kwestii, przytaczając jedynie stosowne przepisy.

Nadto postępowanie winno być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego-dalej k.p.a. Legalność decyzji administracyjnej wymaga jej zgodności nie tylko z prawem materialnym, lecz także z przepisami postępowania administracyjnego. Z nadesłanych akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja nie została  poprzedzona prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem.

W zaskarżonej decyzji brak wskazania, na jakiej podstawie organ  ustalił taki a nie inny krąg właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego.  W aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dokumentów (np. wypisów z rejestru gruntów), a to uniemożliwia Kolegium zbadanie prawidłowości ustalenia kręgu właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane przedmiotowe inwestycje. Co prawda znajduje się w nich nie posiadający żadnej pieczęci, nie wiadomo przez kogo i na jakiej podstawie sporządzony, rejestr gruntów z dnia 26 lipca 2012 r.,  posiadający liczne zamazania,  który z uwagi na swą ułomność nie może być uznany za dowód w sprawie. Podkreślić należy, że jeżeli w trakcie postępowania administracyjnego strona zmarła, to organ administracji publicznej zobowiązany jest podjąć stosowne czynności procesowe mające na celu ustalenie kręgu osób, które należy wezwać do udziału w sprawie, jako następców prawnych zmarłej strony. Tymczasem na kopertach zawierających przedmiotowe decyzje organu I instancji skierowanych do Józefa Sokołowskiego, Antoniego Puchalskiego, Henryka Łapińskiego i Lecha Jackowskiego widnieje adnotacja ,,adresat zmarł". Co więcej, zawiadomienia o wszczęciu postępowania odbierane były przez ich domowników, zatem w  dniu wszczęcia postępowania powyższe osoby mogły już nie żyć. Jest oczywistym, że stroną postępowania nie może być podmiot, który nie istnieje w rzeczywistości faktycznej ani prawnej. Rozpatrując ponownie sprawę organ przede wszystkim ustali aktualny krąg właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zapewni im udział w postępowaniu i do nich skieruje podjęte w sprawie rozstrzygnięcie.

Z brzmienia art. 53 ust.1 u.p.z.p. wynika, że o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie mają zastosowanie dwie formy zawiadamiania. Oto one :

·          inwestora a także właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, w przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem tych terenów, zawiadamia się na piśmie (w trybie art. 39 k.p.a), natomiast

·          podmioty, którymi mogą być właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenami będącymi przedmiotem postępowania, którym przysługuje status strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., a nie są inwestorami ani też właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, są zawiadamiane przez obwieszczenie, a także w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania (art. 49 k.p.a.).

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 u.p.z.p. projekt decyzji został uzgodniony z:

·          Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - postanowienie WSTl1.612.174.20 12.MD z dnia 06.08.2012 r.,

·          Starostą Łomżyńskim, jako organem właściwym w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych - postanowienie GN-1.673.365.2012 z dnia 07.08.2012 r.,

·          Marszałkiem Województwa Podlaskiego jako organem właściwym w sprawach melioracji wodnych,

·          Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, jako zarządcą drogi - postanowienie 679.WUDiM.5032-2-08/12 z dnia 08.08.2012 r.,

Z materiałów sprawy wynika, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 53 ust.1 u.p.z.p.  o postanowieniach tych  zarówno inwestor, właściciele i współwłaściciele nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego oraz pozostałe strony nie zostały zawiadomione ani na piśmie, ani w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Łomża. Z powyższego wynika, że organ pierwszej instancji przeprowadził postępowanie z naruszeniem ustawowego  obowiązku ustalonego w art. 53 ust.1 u.p.z.p.

W aktach sprawy znajduje się korespondencja prowadzona w przedmiotowej sprawie z Henrykiem Świderskim, Wiesławem Choromańskim i Iwoną Beatą Choromańską. W związku z powyższym Kolegium nie może zgodzić się ze stwierdzeniem organu zawartym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że  w toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Wskazał, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma charakter związany i jeśli wniosek o jej wydanie czyni zadość wymaganiom formalnym oraz jest zgodny z prawem – organ nie może odmówić wydania decyzji z powodu zbytniej, zdaniem stron, ingerencji w prawo własności, bowiem ta kwestia w postępowaniu lokalizacyjnym nie jest rozpatrywana.

 

Odnosząc się do zarzutów odwołującego  Kolegium stwierdza, że  podnoszone zarzuty nie znajdują uzasadnienia prawnego na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej. Ustawa nie przewiduje, aby w postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana była zgoda właścicieli nieruchomości na jej realizację.

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 6 ustawy strona odwołująca się od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego musi wskazać w odwołaniu konkretne zarzuty wobec decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Oznacza to, że zarzuty odnoszące się do decyzji powinny określać te jej elementy, z których odwołujący jest niezadowolony, wraz ze wskazaniem przepisów prawnych. Odwołujący winien nie tylko wskazać jakich zmian oczekuje w kwestionowanej decyzji, albo przeprowadzonego ponownie postępowania, lecz także wskazać dowody uzasadniające jego żądanie.

Skład orzekający stwierdza, że strona skarżąca wnosząc odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji nie uczyniła zadość wymogom wskazanym w dyspozycji art. 53 ust. 6 u.p.z.p. Analizowane odwołanie czyni jedynie zadość wymogom formalnym określonym w kodeksie (art. 63 § 1 i art. 128 kpa), zaś w odniesieniu do części uzasadniającej jego wniesienie nie odpowiada warunkom wskazanym w ustawie. Odwołanie nie zawiera żadnego zarzutu odnoszącego się do decyzji, nie określa istoty i zakresu żądania i nie wskazuje dowodów uzasadniających je.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ma charakter decyzji związanej z uwagi na regulację art. 56 u.p.z.p., który to przepis stanowi: ,,Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepis art. 1 ust. 2 nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego." Zatem organ nie ma możliwości wyboru miejsca jej realizacji, a ma wyłącznie obowiązek sprawdzić czy w kształcie wynikającym z wniosku inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi – spoza ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ma charakter deklaratoryjny, nie tworzy żadnych praw czy obowiązków nieprzewidzianych w ustawie lub akcie wykonawczym. Organ nie ma więc luzu decyzyjnego (uznanie administracyjne), ani swobody interpretacyjnej, innych niż przewidziane w przepisach odrębnych.

 

Końcowo  skład orzekający zaznacza, iż jako organ odwoławczy nie jest w stanie ustalić lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego we własnym zakresie, gdyż musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w znacznej części, co prowadziłoby do naruszenia zasady (zawartej w art. 15 kpa) dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, która polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu sprawy. Organ odwoławczy, zgodnie z art. 136 kpa może przeprowadzić jedynie uzupełniające postępowanie dowodowe, nie może zaś zastąpić Wójta Gminy Łomża w dokonaniu czynności wyjaśniających. Przy kolejnym rozpoznaniu sprawy organ I instancji uzupełni postępowanie w zakresie wskazanym przez Kolegium.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa.

 

                                                            przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                                                             

Otrzymują na adresy z akt sprawy :

1.PGE Dys­trybucja S.A Oddział Białystok

    ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

2. Anna Alińska

3. Janusz Aliński

4. Eugenia Antoniuk

5. Bronisław Chętnik

6. Teresa Chętnik

7. Wiesław Choromański

8. Iwona Beata Choromańska

9. Halina Cieślik

10. Zbigniew Cieślik

11. Aldona Wioletta Gąsiewska

12. Zbigniew Gąsiewski

13. Anna Małgorzata Giedzińska

14. Hanna Jackowska

15. Lech Jackowski

16. Beata Jankowska

17. Janina Jemielity

18. Zenon Michał Jemielity

19. Zofia Jeziorowska

20. Janusz Jeziorowski

21. Mirosława Jadwiga Kamińska

22. Jacek Kamiński

23. Maciej Tomasz Kamiński

24. Dorota Karwowska

25. Karol Adam Karwowski

26. Krystyna Kłosińska

27. Wawrzyniec Kłosiński

28. Ewa Konopka

29. Bogdan Lewański

30. Leokadia Łapińska

31. Henryk Łapiński

32. Robert Łapiński

33. Barbara Łapka

34. Łapka Wiesław

35. Danuta Elżbieta Malczewska

36. Zofia Modzelewska

37. Kazimierz Modzelewski

38. Wacław Modzelewski Krzysztof

39. Teresa Perka

40. Feliksa Jadwiga Puchalska

41. Antoni Puchalski

42. Jarosław Serwatko

43. Marzena Serwatko

44. Barbara Skrzeczkowska

45. Bronisława Sokołowska

46. Józef Sokołowski

47. Sławomira Dorota Szymanowska

48. Janusz Szymanowski

49. Barbara Świderska

50. Henryk Świderski

51. Jarosław Świderski

52. Mariusz Świderski

53. Maria Wakółowska

54. Ryszard Wakółowski

55. Hanna Wakułowska

56. Jarosław Wakułowski

57. Ireneusz Witczak

58. Wójt Gmina Łomża

59. Starosta Łomżyński

60. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

61. A/a.

 

                                                                  

                                                           członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                          -  Jadwiga Piaścik

Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2012 13:14
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2012 13:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8687 razy