Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE S-KO.433/93/2012 z dnia 3 października 2012 r.

       Łomża, dnia 3 października 2012 r.

S-KO.433/93/2012

 

 

                             P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E


              Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

              przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)
              członkowie:         - Janusz Krajewski
                                          - Urszula Kurządkowska
       

po rozpatrzeniu w dniu 3 października 2012 r. zażalenia Wikar Sp. z o.o. w Warszawie na postanowienie Burmistrza Czyżewa z dnia 11 września 2012 r., nr RG.6730.W.1.12 z dnia 11 września 2012 r. zawieszające postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.5 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 78 i 80 w obrębie wsi Zaręby Święchy w gminie Czyżew

          uchyla zaskarżone postanowienie w całości.

                                     U z a s a d n i e n i e
 
                 Wikar  spółka z o.o. wnioskiem z dnia 21 lutego 2012 r. zwróciła się do Burmistrza Czyżewa o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.5 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 78 i 80 w obrębie wsi Zaręby Święchy w gminie Czyżew. Wniosek ten wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w dniu 2 marca 2012 r.        
                 Burmistrz Czyżewa decyzją z dnia 6 czerwca 2012 r., nr RG.7630.W.1.12 odmówił spółce ustalenia warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji.
          Decyzję tę w postępowaniu odwoławczym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, decyzją z dnia 11 lipca 2012 r., nr SKO.433/57/2012 uchyliło w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Decyzję tę wraz z aktami sprawy Burmistrz Czyżewa otrzymał w dniu 16 lipca 2012 r.
          W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Burmistrz Czyżewa po przygotowaniu projektu decyzji przez uprawnionego urbanistę, postanowieniem z dnia 11 września 2012 r., nr RG.6730.W.1.12 zawiesił z urzędu postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
            W jego uzasadnieniu wskazał, że działka dla której ustalenia warunków zabudowy żąda wnioskodawca leży na terenie objętym opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 22 maja 2012 r. Rada Miejska w Czyżewie uchwałą nr XIX/128/12 przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Czyżew z uwzględnieniem obszarów i stref ochronnych pod rozmieszczenie inwestycji w zakresie energii odnawialnej. Wstępne opracowania dotyczące planu miejscowego wskazują, że ustalenia planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru mogą być odmienne od wnioskowanego sposobu zagospodarowania terenu przez Wikar sp. z o.o. Wobec tego konieczne jest zawieszenie niniejszego postępowania w celu zapobieżenia wydaniu decyzji o warunkach zabudowy niezgodnej z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w przypadku gdy zachodzi prawdopodobieństwo sprzeczności postanowień decyzji z projektowanymi ustaleniami m.p.z.p., organ powinien na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wstrzymać to postępowanie.
           Z postanowieniem tym nie zgodziła się Wikar spółka z o.o. wniosła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wskazując, że pomimo zebrania całości materiału w sprawie Burmistrz zawiesił postępowanie. Podniosła, że przygotowany już został projekt decyzji przez urbanistę i zostały zrobione wszelkie uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji. Ponadto wskazała, że świetle art. 62 § 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy a nie od dnia wszczęcia postępowania. W sprawie informacji organu odnośnie przystąpienia do opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym podjęcia uchwały nr XIX/128/12 w dniu 22 maja 2012 r. wskazała, że obecnie Urząd Miasta jest na etapie sporządzonego studium, które zostało wyłożone do publicznego wglądu, brak możliwości określenia terminu w którym studium zostanie przyjęte przez Radę Miasta Czyżew a uchwała jest podjęta niezgodnie z prawem. W końcowej części uzasadnienia zażalenie spółka wniosła także o stwierdzenie, że postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa
          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu zażalenia zważyło, co następuje:
              Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm. ) postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.
Powyższy przepis daje organowi administracji publicznej prawo do zawieszenia postępowania w sytuacji wyżej wskazanej.
          Nie ulega wątpliwości, że celem tej szczególnej regulacji procesowej zawartej w ustawie materialnej o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym było wyeliminowanie ewentualnej kolizji pomiędzy ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy a uchwalonym po jej wydaniu planem zagospodarowania przestrzennego. Zatem wskazane i uprawnione jest skorzystanie z instytucji zawieszenia postępowania na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wówczas, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy ustaleniami nowo uchwalonego planu a decyzją o warunkach zabudowy, która to sprzeczność skutkowałaby ewentualną koniecznością stwierdzenia wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy. Fakultatywność zawieszenia zawarta w zwrocie „ może zawiesić „ nie powinna być zdaniem składu orzekającego w sprawie niniejszej interpretowana jako przyznanie organowi administracyjnemu nieograniczonej swobody decydowania o czasowym wstrzymaniu biegu postępowania ( vide wyrok z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie II SA/Łd 216/08, Lex 499862 ). Nie uprawnia do automatycznego wstrzymania czynności procesowych z uwagi na możliwą lub zainicjowaną procedurą planistyczną.
          Zgodnie z art. 7 Kpa organ powinien sprawę administracyjną załatwić w sposób zgodny ze słusznym interesem obywatela, mając na względzie interes społeczny ale po podjęciu wszelkich kroków niezbędnych do wyjaśnienia sprawy i do jej załatwienia. Zatem także przed podjęciem ewentualnej decyzji o skorzystaniu z instytucji zawieszenia w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na prowadzącym postępowanie organie spoczywa obowiązek przeprowadzenia wstępnej analizy zaawansowania procedury planistycznej pod kątem orientacyjnego terminu jej zakończenia i wstępnej oceny materiałów planistycznych pod kątem zgodności lub ewentualnej kolizji z żądaniem przyszłego inwestora, który złożył wniosek o warunki zabudowy.
          Zdaniem składu orzekającego w sprawie niniejszej, przed podjęciem decyzji o przedmiocie fakultatywnego zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w pierwszej kolejności organ administracji publicznej winien dokonać oceny celowości zawieszenia z uwagi na terminy określone w tym przepisie nakazujące podjęcie zawieszonego postępowania. W przypadku, gdy zachodzi realne prawdopodobieństwo, iż prace planistyczne nie zostaną zakończone w okresie, na jaki maksymalnie można zawiesić postępowanie  lub rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu – skorzystanie z instytucji zawieszenia pozostaje nieuprawnione i stanowi naruszenie granic uznania administracyjnego. Skoro ustawodawca w treści art. 62 ust. 1 pkt 2 nałożył na organ obowiązek podjęcia postępowania zawieszonego na podstawie omawianego przepisu, gdy w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany, to niecelowe jest korzystanie z instytucji zawieszenia w sytuacji, gdy analiza danych aktualnych na datę podejmowania postanowienia o zawieszeniu postępowania wskazuje, iż procedura planistyczna nie zostanie ukończona w okresie „ nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy „.
          Jak wynika z akt sprawy wniosek inwestora do Urzędu Miejskiego w Czyżewie wpłynął w dniu 2 marca 2012 r. ,a  zatem 9 miesięczny termin zawieszenia upływa z dniem 2 grudnia 2012 r. Skoro w chwili obecnej nie zostały jeszcze uchwalone zmiany w studium, to niewątpliwe w sprawie jest, że do dnia 2 grudnia 2012 r. nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki inwestora. Dlatego też słuszny jest zarzut strony o naruszeniu przez organ pierwszej instancji zasad postępowania wymienionych w art. 7 i 8 Kpa i przekroczeniu granic uznania administracyjnego o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
          Odnosząc się natomiast do żądania skarżącej dotyczącego stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyjaśnia, że takie rozstrzygnięcie nie może zapaść w przypadku rozpatrywania sprawy w postępowaniu zwykłym. W takim postępowaniu może zapaść jedynie rozstrzygnięcie przewidziane w zamkniętym katalogu art. 138 kpa, które poprzez odesłanie a art. 144 kpa ma zastosowanie do zażaleń.
          Reasumując powyższe rozważania postanowiono jak w sentencji.

              Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

              Strona ma prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z powodu jego niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie 30 dni od dnia  jego doręczenia.


               przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)
              członkowie:         - Janusz Krajewski
                                          - Urszula Kurządkowska
Otrzymują:
1/ Wikar sp. z o.o.
    ul. Nagodziców 16/8
    03-188 Warszawa
2/ Pani Burmistrz Czyżewa
3/ BIP SKO

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 15:03
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 15:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6979 razy