Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE SKO.433/89/2012 z dnia 01 października 2012r.

                                                                                           Łomża , dnia 01 października 2012r.

SKO.433/89/2012

 

P O S T A N O W I E N I E

 Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity  z 2000r. Dz. U. Nr 98 , poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży  w składzie orzekającym:
  Przewodniczący :  Anna Sadowska
  Członkowie:          Jadwiga Piaścik (spr.)
                                Janusz Krajewski
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 01 października 2012r. zażalenia WIKAR Sp. z o.o. na postanowienie Burmistrza Czyżewa  z dnia 04 września 2012r. nr RG.6730.21.11/12 z urzędu zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  - uchyla zaskarżone postanowienie w całości.    
        
     U z a s a d n i e n i e
 Wnioskiem z dnia 10 października 2011 r.( data wpływu do organu ) Wikar Sp. z o.o. w Warszawie  wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW  wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej  na działce  nr  31/1 w obrębie Dąbrowa Cherubiny gmina Czyżew. 
Burmistrz Czyżewa ww. postanowieniem z dnia 04 września 2012r.,  wydanym na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym            ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647) zawiesił  z urzędu  postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek firmy Wikar sp. z o.o.
Uzasadniając rozstrzygnięcie organ  podał, że termin zawieszenia postępowania liczy od 20 czerwca 2012 roku, ponieważ w tym dniu wpłynęło uzupełnienie wniosku w sprawie ( co uprzednio wyjaśnił ), a prace planistyczne i uchwalenie planu zamierza zakończyć  w terminie zawieszenia.
  Z postanowieniem nie zgodziła się Wikar sp. z o.o. w Warszawie i złożyła  zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, zarzucając organowi wydanie postanowienia z naruszeniem  obowiązujących przepisów , w tym art. 7, 8, 77 i 80 K.p.a. , a w konsekwencji bezpodstawne przyjęcie, iż w stanie faktycznym i prawnym sprawy istniała podstawa zawieszenia postępowania z urzędu. Wniosek ten skutkuje również naruszeniem przepisu prawa materialnego, tj. powołanego w treści orzeczenia przepisu art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym wniesiono o uchylenie postanowienia.
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, co następuje:
  Zgodnie z art. 62 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r.,   poz. 647)  postępowanie o wydanie warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. W tej sprawie organ I instancji po raz drugi wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, powołując się na powyższy przepis; pierwsze postanowienie Burmistrza Czyżewa  z dnia 5 marca 2012 r. zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2012 r. nr SKO.433/24/2012. Kolegium wyjaśniło w tym  postanowieniu, że  art. 62 ust. 1 ww. ustawy   stanowi podstawę prawną fakultatywnego zawieszenia postępowania z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymagań co do przesłanek zawieszenia, niemniej instytucja ta nie może być traktowana jako nieograniczona swoboda decydowania o czasowym wstrzymaniu biegu postępowania. Przede wszystkim zaś przepis ten nie stanowi możliwości bezterminowego  zawieszenia postępowania; okres zawieszenia musi być przez organ określony i nie może być dłuższy niż 9 miesięcy, oraz  liczony od dnia złożenia wniosku.
Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy organ ma obowiązek podjąć zawieszone postępowanie i wydać decyzję o warunkach zabudowy , jeżeli:
1.  w ciągu 2 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu , albo
2.  w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego  lub jego zmiany.
Zgodnie natomiast z treścią ust. 2 powołanego art. 62 jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu. Organ I instancji nie powołał się na ten przepis w podstawie prawnej zaskarżonego rozstrzygnięcia i nie wykazał, iż  ma on zastosowanie w niniejszej sprawie.
Zgodnie natomiast z treścią art. 61 § 1 i § 3 K.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Jakkolwiek można się zgodzić ze stanowiskiem Burmistrza Czyżewa, wyrażonym z uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że przepis ten nie oznacza, iż wszczęcie postępowania w każdym przypadku następuje z mocy prawa ( bo nie można w powyższej kwestii oprzeć się wyłącznie na art. 61 § 1 i 3 k.p.a, a konieczne jest uwzględnienie rozwiązań zawartych w innych przepisach Kodeksu, z których wynika, że nie każde żądanie wywołuje skutek procesowy w postaci wszczęcia postępowania), to nie ulega wątpliwości , iż  wniosek Wikar Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 10 października 2011 r.( data wpływu do organu ),  wszczął w rozpatrywanej sprawie z mocy prawa postępowanie administracyjne. Jest bowiem bezsporne , że żądanie wnioskodawcy  dotyczy sprawy o charakterze indywidualnym , która podlega załatwieniu w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami prawa materialnego, w tym przypadku - ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z akt sprawy wynika , że ze względu na braki wniosku organ, zgodnie z treścią art. 64 § 2 k.p.a, wzywał inwestora do ich uzupełnienia. Podkreślić jednak należy, że w przypadku uzupełnienia   braków wniosku postępowanie administracyjne jest kontynuowane, a nie jest prowadzone na nowo. Wobec tego nie można uznać daty uzupełnienia braków formalnych wniosku za datę wszczęcia postępowania i od tej daty liczyć terminu do załatwienia sprawy przez organ. Wszczęcie postępowania następuje bowiem z dniem doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co w tej sprawie miało miejsce w dniu 10 października 2011 roku. Zatem argument organu, że postępowanie administracyjne nie toczyło  się aż do momentu złożenia kompletnego wniosku  należy uznać za  bezpodstawny.
W przedmiotowej sprawie wniosek inwestora sporządzony 05 października 2011 r. został doręczony organowi w dniu 10 października 2011 r.; organ miał zatem możliwość  zawieszenia postępowania na najdłuższy prawem określony termin  wynoszący 9 miesięcy, więc ten termin już upłynął ( w miesiącu lipcu). Kolegium stwierdza, że zaskarżone postanowienie Burmistrza Czyżewa zawieszające ( bezterminowo)  postępowanie w sytuacji , gdy minął już okres , na który postępowanie mogło zostać zawieszone, jest niezgodne z dyspozycją  art. 62 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatem  musi zostać uchylone.
Wobec naruszenia przepisu prawa materialnego zarzuty zażalenia  dotyczące naruszenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego pozostają bez wpływu na treść niniejszego rozstrzygnięcia Kolegium.
 Uwzględniając powyższe postanowiono jak w sentencji.
 Postanowienie niniejsze jest ostateczne.
Strony mają prawo wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku , pod zarzutem niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , w terminie 30 dni od dnia jego  doręczenia. 

                                                                           Przewodniczący :  Anna Sadowska
  Członkowie:          Jadwiga Piaścik (spr.)
                                Janusz Krajewski
O t r z y m u j ą:
1.  Wikar Sp. z o. o.
 ul. Nagodziców 16/8, 03-188 Warszawa
2. Burmistrz Czyżewa
3.    a  /  a

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 14:56
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 14:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 9185 razy