Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE S-KO.433/96/2012 z dnia 3 października 2012 r.

                                                                   Łomża, dnia 3 października 2012 r. 

S-KO.433/96/2012


                                           POSTANOWIENIE

       Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm. )  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:
 
                                                przewodniczący    -    Anna Sadowska 
                                                  członkowie          -   Janusz Krajewski /spr./
-    Urszula Kurządkowska
 
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 października 2012 r. zażalenia Wikar Sp.z o.o. w Warszawie na postanowienie Burmistrza Czyżewa z dnia 11 września 2012 r. Nr RG.6730.W.2.12 zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,2 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 44/1, 44/2 w obrębie miejscowości Siennica Szymanki, gmina Czyżew, 

                  uchyla zaskarżone postanowienie w całości.
 
                                               Uzasadnienie
       W dniu 2 marca 2012 r. Wikar Sp.z o.o. w Warszawie złożyła do Burmistrza Czyżewa wniosek o wydanie warunków zabudowy na działce nr 44/1, 44/2  w obrębie miejscowości Siennica Szymanki, gmina Czyżew. 
      Postanowieniem z dnia z dnia 11 września 2012 r. Nr RG.6730.W.2.12 Burmistrz Czyżewa z urzędu zawiesił postępowanie w sprawie. Działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem między innymi obszar działki nr 44/1, 44/2 w obrębie miejscowości Siennica Szymanki, gmina Czyżew, do opracowania, którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 r. Nr XIX/128/12. Z uwagi na fakt, iż na przedmiotową nieruchomość opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego orzeczono o zawieszeniu postępowania.
            Zażalenie na to postanowienie złożyła Wikar Sp.z o.o. w Warszawie kwestionując prawidłowość wydanego postanowienia. Wniosek o wydanie warunków zabudowy został złożony pismem z dnia 21 lutego 2012 r.
Postępowanie prowadzone jest przewlekle, z czym zgodziło się Kolegium w postanowieniu z dnia 8 maja 2012 r. S-KO.433/56/2012 wyznaczając dodatkowy termin załatwienia sprawy do dnia 8 czerwca 2012 r. Następnie wydano decyzje, którą Kolegium uchyliło i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Pomimo zebrania całości materiału w dniu 11 września 2012 r, Burmistrz Czyżewa wydał postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie. W ocenie skarżącej uzasadnienie organu zawarte w skarżonym postanowieniu nie zasługuje na uwzględnienie i stanowi o lekceważeniu prawa przez Burmistrza Czyżewa. Nie można się zgodzić się z twierdzeniem organu, że postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy zostało wszczęte w dniu uzupełnienia wniosku. Takie postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 lutego 2012 r, z chwilą złożenia wniosku. Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Faktem jest, że Burmistrz Czyżewa prowadzi postępowanie w niniejszej sprawie od dnia wpływu wniosku skarżącej tj. od początku 21 lutego 2012 r, co powoduje brak podstaw do zawieszenia postępowania na obecnym etapie. Obecnie urząd miasta jest na etapie sporządzania studium, które zostało wyłożone do publicznego wglądu. Brak jest możliwości określenia terminu, w którym studium zostanie przyjęte przez Radę Miasta Czyżew. Uchwała z dnia 22 maja 2012 r. nr XIX/128/12 jest podjęta niezgodnie z prawem, o czym poinformowany został Podlaski Urząd Wojewódzki, który zobowiązał Radę Miasta Czyżew do dostosowania przedmiotowych regulacji do stanu zgodnego z prawem. Podlaski Urząd Wojewódzki uznał, że jest to uchwała intencyjna. W związku z faktem posługiwania się przez Burmistrza Czyżewa uchwałą intencyjną w postępowaniu administracyjnym skarżąca uznała za zasadne złożenie do Prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Czyżewa.  
       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zważyło, co następuje:
       Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 647/ postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:
 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.
Zwrócić należy uwagę, że powołany przepis art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym zawiera w swojej treści dwie odrębne normy prawne. Zatem przepis ten reguluje dwie odrębne przedmiotowo materie. Pierwsza norma prawna reguluje podstawę prawną zawieszenia postępowania, oraz wyznacza ustawowy okres zawieszenia postępowania, druga norma prawna zawarta w przepisie art. 62 ust. 1 dotyczy przesłanek podjęcia postępowania. Przepis art. 62 ust.1 w normie pierwszej nie uzależnia podjęcia postępowania o zawieszeniu postępowania od przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem nie ma znaczenia, czy taka uchwała została podjęta. W drugiej normie prawnej reguluje konsekwencje prawne braku przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc, że jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, organ ma obowiązek podjąć postępowanie i wydać decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy/ uzasadnienie niepublikowanego wyroku NSA z 2 października 2007 r. sygn.akt II OSP 1287/06/.
          Przy tak określonej podstawie zawieszenia postępowania w przepisie art. 62 ust.1 ustawy, możliwość zawieszenia postępowania nie zależy zatem od okoliczności, czy prowadzone są prace nad sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego, czy też od możliwości merytorycznego rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. Konstrukcja prawna zawieszenia postępowania, zastosowana w przepisie art. 62 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje organowi prowadzącemu podstawę prawną fakultatywnego zawieszania postępowania z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymagań, co do przesłanek zawieszenia. Konstrukcja ta w ocenie organu odwoławczego jest konsekwencją władztwa planistycznego przysługującego gminie w zakresie kształtowania zasad wykorzystania przestrzeni, co wyraża się w kompetencji do stanowienia miejscowych planów zagospodarowania, jako aktów prawa miejscowego/ art. 14 ust. 8 ustawy/. Zabezpieczeniu realizacji władztwa planistycznego służyć ma także przepis art. 62 ust. 2 ustawy mający niewątpliwie na celu ochronę interesu publicznego poprzez zabezpieczenie organowi planistycznemu możliwości zawieszenia konkretnych postępowań administracyjnych do czasu kompleksowej regulacji wykorzystania przestrzeni za pomocą planu zagospodarowania.
          W rozpatrywanej sprawie uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Siennica Szymanki podjęta została w dniu 22 maja 2012 r. jak wcześniej wskazano, podjęcie uchwały nie stanowiło warunku dla samej możliwości zawieszenia postępowania wszczętego wnioskiem Wikar Sp.z o.o. w Warszawie.  W rozpatrywanej sprawie nie budzi jednak wątpliwości, że skarżonym postanowieniu nieprawidłowo zawieszono postępowanie na czas nieokreślony. Tymczasem postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, a więc w okresie od 2 marca 2012 r. do 2 grudnia 2012 r. Skoro w chwili podejmowania skarżonego postanowienia w dniu 11 września 2012 r. okres ten jeszcze nie upłynął, to zawieszenie postępowania w sprawie było prawnie dopuszczalne, ale tylko do 2 grudnia 2012 r. Jednakże zdaniem Kolegium nie ma realnych szans by do tej daty Rada Miejska w Czyżewie uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew w tym przedmiotowej nieruchomości. Dlatego odstąpiono od reformatoryjnego orzekania w sprawie. Należy nadmienić, że wniosek o wydanie warunków zabudowy został złożony w dniu 2 marca 2012 r, z brakami formalnym jednakże mimo to postępowanie w sprawie było prowadzone w tym w postępowaniu odwoławczym w II instancji. Zakończono je decyzją z dnia 27 czerwca 2012 r. SKO.433/56/2012, a braki wniosku zostały uzupełnione przez stronę. W rezultacie nie można przyjąć, że spowodowało to opóźnienie wszczęcia postępowania do dnia 20 czerwca 2012 r. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że po wydaniu przez organ II instancji decyzji kasacyjnej, przepis art. 64 § 2 kpa nie może mieć zastosowania. Nie może też być stosowany na etapie uzupełniana materiału dowodowego w sprawie, gdyż etap ten wkracza już w fazę merytoryczną rozpoznania wniosku /por. WSA z dnia 7 lutego 2008 r. I SAB/Wa 183/07, wyrok WSA z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Wr 56/10/.
Odnosząc się do żądania skarżącej dotyczącego stwierdzenia, że skarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, Kolegium wyjaśnia, że takie rozstrzygnięcie nie może zapaść w przypadku rozpatrywania sprawy w postępowaniu zwykłym. W takim postępowaniu może zapaść jedynie rozstrzygniecie przewidziane w zamkniętym katalogu art. 138 kpa, który przez odesłanie z art. 144 kpa ma zastosowanie do zażaleń.  
          Dlatego też Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży znajdując podstawy prawne do uwzględnienia zażalenia postanowiło zaskarżone postanowienie uchylić w całości. 

                      Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

        Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem niezgodności postanowienia z obowiązującymi przepisami prawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

                                                              przewodniczący    -    Anna Sadowska 
                                                  członkowie          -   Janusz Krajewski /spr./
-    Urszula Kurządkowska
                                                                                             
                                                                                                          

                                                                                                                  
Otrzymują na adresy z akt sprawy:
1. Burmistrz Czyżewa 
2. Wikar Sp.z o.o. w Warszawie
3. Strony postępowania przez obwieszczenie w BIP
4. a/a. 

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 14:53
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 14:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8068 razy